Terug
Gepubliceerd op 08/10/2021

2021_GR_00186 - Samenwerkingsovereenkomst voor het ter beschikking stellen van een GIS-medewerker en een mobiel GIS-toestel - Goedkeuring

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 14/10/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Bevoegde schepen

Astrid De Bruycker
2021_GR_00186 - Samenwerkingsovereenkomst voor het ter beschikking stellen van een GIS-medewerker en een mobiel GIS-toestel - Goedkeuring 2021_GR_00186 - Samenwerkingsovereenkomst voor het ter beschikking stellen van een GIS-medewerker en een mobiel GIS-toestel - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 64.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1. 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Groendienst bouwt een digitaal inventaris- en beheersysteem uit als tool om het openbaar groen op een gestructureerde, transparante, proactieve en efficiënte manier te beheren. In deze toepassing is het inventariseren en intekenen op kaart van het te beheren groen cruciaal.

Dit vergt heel wat extra inspanningen die binnen de huidige personeelsbezetting in de Groendienst onvoldoende kan worden ingevuld.

Het PIVA eGov van de Provincie Oost-Vlaanderen kan hierin tegemoetkomen door de terbeschikkingstelling van een GIS-medewerker en de eventuele huur van een mobiel GIS-toestel.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De provincie kan vanuit haar bestaande intermediaire rol en invulling gevend aan artikel 2 (§ 2,2°) van het Provinciedecreet, een ondersteunende, coördinerende rol spelen bij het participatorisch inzetten van deskundigheid bij deze lokale overheden.

Via een samenwerkingsovereenkomst kan de Provincie Oost-Vlaanderen (PIVA eGov) een GIS-medewerker ter beschikking stellen voor de Stad Gent voor maximaal 90 dagen gedurende het jaar 2022 en 2023. Ook eventuele meetapparatuur (een mobiel GIS-toestel) kan op vraag van de Groendienst tegen huurprijs ter beschikking worden gesteld.

De overeenkomst vangt aan op 1 januari 2022 en eindigt op 31 december 2023. 

Na afloop van die twee jaar wordt de overeenkomst stilzwijgend jaarlijks verlengd. Ze kan door de Organisatie en de Provincie worden opgezegd mits inachtneming van een vooropzeg van drie maanden voor 1 april of 1 oktober.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Groendienst 
Budgetplaats 342300000 
Categorie*
Subsidiecode niet_relevant 
2020  
2021
2022 32.000 
2023 32.000 
2024  
2025  
Later  
Totaal 64.000 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34230 Beheren en onderhouden van openbaar groen

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de samenwerkingsovereenkomst met provincie Oost-Vlaanderen eGOV, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent voor het ter beschikking stellen van een GIS-medewerker en een mobiel GIS-toestel zoals gevoegd in bijlage vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023 met de mogelijkheid tot stilzwijgende jaarlijkse verlenging van de samenwerking.