Terug
Gepubliceerd op 08/10/2021

2021_GR_00211 - Toekenning van een nominatieve eenmalige subsidie aan de vzw Gentse Vereniging voor Stad Archeologie Landschap Monument voor de dagelijkse werking 2021 - Goedkeuring

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 14/10/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Bevoegde schepen

Filip Watteeuw
2021_GR_00211 - Toekenning van een nominatieve eenmalige subsidie aan de vzw Gentse Vereniging voor Stad Archeologie Landschap Monument voor de dagelijkse werking 2021 - Goedkeuring 2021_GR_00211 - Toekenning van een nominatieve eenmalige subsidie aan de vzw Gentse Vereniging voor Stad Archeologie Landschap Monument voor de dagelijkse werking 2021 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
 • Het raadsbesluit van 17 december 2019 betreffende de vaststelling van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025.

Voorgestelde uitgaven

€ 3.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 23°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het betreft de toekenning van een subsidie aan de vzw Gentse Vereniging voor Stad Archeologie Landschap Monument (afgekort: GVSALM vzw), Zombeekstraat 25, 9031 Drongen  die nominatief in het aangepaste meerjarenplan 2020 - 2025, vastgesteld in zitting van de raad van 17 december 2019, werd opgenomen.

Tot en met 2020 werd deze subsidie toegekend vanuit de bevoegdheid cultuur en werd de subsidie gedragen op budget van de Dienst Cultuur. Vanaf 2021 wordt deze subsidie opgenomen vanuit de bevoegdheid Monumentenzorg en Archeologie en wordt de subsidie gedragen op het budget van de Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg. 

Dit is het laatste jaar dat de toekenning  op basis van enkel het indienen van een werkingsverslag en een kasboekhouding zal gebeuren. Vanaf 2022 wordt tussen Stad Gent en de vzw GVSALM een subsidieovereenkomst afgesloten. Aan deze overeenkomst zijn doelstellingen en indicatoren gekoppeld die het voor de vzw mogelijk maken om beter te rapporteren over  de activiteiten waarvoor de subsidie wordt gebruikt.  

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De subsidie moet gebruikt worden voor de dagelijkse werking van de vzw GVSALM. Die heeft tot doel om allerhande activiteiten in verband met onroerend erfgoed te coördineren en te organiseren zodat ieder die belangstelling heeft voor het Gentse verleden wordt geïnformeerd.

Overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, moet een subsidie gebruikt  worden voor het doel waarvoor ze wordt toegekend en moet het gebruik ervan gerechtvaardigd, zo niet moet de subsidie terugbetaald  worden.

De vzw Gentse Vereniging voor Stad Archeologie Landschap Monument heeft volgende verantwoordingsstukken overgemaakt aan de Stad Gent:

 • Werkingsverslag 2020
 • Kasboekhouding 2020
 • Vooruitblik werkingsjaar 2021
 • Begroting 2021.

De stukken werden in orde bevonden.

Aan de vereniging kan een subsidie van 3.000 euro worden toegekend.

vzw Gentse Vereniging voor Stad Archeologie Landschap Monument is vrijgesteld van de verplichting tot het bijbrengen van haar balans en rekeningen alsook van het verslag inzake beheer en financiële toestand.

Voormelde wet geeft de Stad Gent tevens het recht om ter plaatse de aanwending van de subsidie te doen controleren. Bij verzet tegen de uitoefening van de controle, moet de subsidie terugbetaald worden.

De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren na de goedkeuring van de raad door overschrijving op rekeningnummer BE57 4412 0720 0135 van de vzw Gentse Vereniging voor Stad Archeologie Landschap Monument.

De begunstigde van de subsidie moet elke wijziging van het rekeningnummer schriftelijk meedelen aan het stadsbestuur.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Stadsarcheologie en Monumentenzorg 
Budgetplaats 341470000 
Categorie* E. Subs 
Subsidiecode Niet_Relevant 
2021 3.000 
Totaal 3.000 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34147 Creëren van draagvlak erfgoedzorg

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een eenmalige subsidie van 3000 euro - die nominatief in  het aangepaste meerjarenplan 2020 - 2025, vastgesteld in zitting van de raad van 17 december 2019, is opgenomen - aan de vzw Gentse Vereniging voor Stad Archeologie Landschap Monument (afgekort: GVSALM vzw), Zombeekstraat 25, 9031 Drongen met als doel de dagelijkse werking. 

Bijlagen

 • bijlage1 - werkingsverslag
 • bijlage2 - Kasboekhouding
 • bijlage3 - begroting 2021
 • bijlage4 - Vooruitblik op het werkingsjaar 2021