Terug
Gepubliceerd op 08/10/2021

2021_GR_00265 - Sluiten van een overeenkomst tot aankoop van twee percelen grond te Sint-Amandsberg, Achtenkouterstraat in deelgebied Oude Bareel (RUP Groen) en tot kosteloze overdracht van een strook grond te Zwijnaarde, Schaarkenstraat - Goedkeuring

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 14/10/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Bevoegde schepen

Annelies Storms
2021_GR_00265 - Sluiten van een overeenkomst tot aankoop van twee percelen grond te Sint-Amandsberg, Achtenkouterstraat in deelgebied Oude Bareel (RUP Groen) en tot kosteloze overdracht van een strook grond te Zwijnaarde, Schaarkenstraat - Goedkeuring 2021_GR_00265 - Sluiten van een overeenkomst tot aankoop van twee percelen grond te Sint-Amandsberg, Achtenkouterstraat in deelgebied Oude Bareel (RUP Groen) en tot kosteloze overdracht van een strook grond te Zwijnaarde, Schaarkenstraat - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek II en Boek III, titel VI 'Koop'.

Voorgestelde uitgaven

€ 46.827,26

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Met het Thematisch RUP Groen wil de Stad de bestaande groengebieden in Gent planologisch beschermen en nieuwe ontwikkelingen zoals bosuitbreiding, natuurontwikkeling of parken mogelijk maken. Het past in de doelstelling van de Stad om een klimaatneutrale stad te worden.
Ter realisatie van dit RUP Groen, deelgebied Oude Bareel te Sint-Amandsberg, wenst de Stad 2 eigendommen van het OCMW aan te kopen.

Daarnaast wenst het OCMW een verloren perceeltje grond deel uitmakend van de openbare weg te Zwijnaarde, nabij de Schaarkenstraat, kosteloos over te dragen aan de Stad Gent.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de overeenkomst tot verkoop en kosteloze grondoverdracht aan de Stad Gent goed te keuren, concreet wat volgt:

1) verkoop in der minne om reden van openbaar nut van een perceel bos en een perceel weiland, gelegen te Gent, Sint-Amandsberg, Achtenkouter, kadastraal bekend, negentiende afdeling, sectie C, perceelnummers 220AP0000 en 226P0000, met een oppervlakte volgens meting van respectievelijk 5.049,27 m² en 3.413,65 m², mits de totale koopsom van € 46.827,26 in totaal, hetzij:
- € 22.772,21 voor voormeld perceel 220AP0000;
- € 24.055,05 voor voormeld perceel 226P0000.

Voormelde percelen staan aangeduid en afgebeeld op een grondplan opgemaakt door de heer Lode Fonck, landmeter-expert voor de Stad Gent, beëdigd voor de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde, op 21 mei 2021. 

De aankoop geschiedt conform het schattingsverslag opgemaakt op 7 juli 2021 door beëdigd landmeter-expert Michel Daeninck.

Ter realisatie van het totaalproject RUP Groen heeft de Groendienst gevolgkosten voorzien in 2022 voor een totaalbedrag van € 2.670,76, geraamd aan 0,23€/m².

2) de kosteloze grondoverdracht van een perceel grond ter inlijving bij de openbare weg, gelegen te Gent, Zwijnaarde, aan de Schaarkenstraat, ter plaatse genaamd “Ardoyen”, kadastraal bekend, vierentwintigste afdeling, sectie B, perceelnummer 80B P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van 60 m². 

Overzicht van de uitgaven

Dienst* PLA 
Budgetplaats 407330007
Categorie*
Subsidiecode NIET_RELEVANT
2021 € 46.827,26
Totaal € 46.827,26

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34725 Juridische beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde overeenkomst tot aankoop jegens het OCMW Gent van een perceel bos en een perceel weiland, gelegen te Gent, Sint-Amandsberg, Achtenkouter, kadastraal bekend, negentiende afdeling, sectie C, perceelnummers 220AP0000 en 226P0000, met een oppervlakte volgens meting van respectievelijk 5.049,27 m² en 3.413,65 m², mits de totale koopsom van € 46.827,26.

Artikel 2

Keurt goed de kosteloze overdracht door het OCMW Gent aan de Stad Gent van een perceel grond ter inlijving bij de openbare weg, gelegen te Gent, Zwijnaarde, aan de Schaarkenstraat, ter plaatse genaamd “Ardoyen”, kadastraal bekend, vierentwintigste afdeling, sectie B, perceelnummer 80B P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van 60 m², zoals bepaald in de bij dit besluit gevoegde overeenkomst.


Bijlagen

  • ontwerpakte
  • schattingsverslag OUDE BAREEL perceelnr. 220A
  • schattingsverslag OUDE BAREEL perceelnr. 226
  • opmetingsplan Achtenkouterstraat perceel 220A 226
  • uittreksel kadastraal plan perceel Schaarkenstraat
  • definitief onteigeningsplan deelgebied Oude Bareel
  • overzichtsplan stadseigendommen deelgebied Oude Bareel