Terug
Gepubliceerd op 01/12/2021

2021_GR_00455 - Subsidieovereenkomst project Buurtbeheer in het kader van de lokale diensteneconomie, periode 01/01/2022-31/12/2022 - Goedkeuring

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 07/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Bram Van Braeckevelt
2021_GR_00455 - Subsidieovereenkomst project Buurtbeheer in het kader van de lokale diensteneconomie, periode 01/01/2022-31/12/2022 - Goedkeuring 2021_GR_00455 - Subsidieovereenkomst project Buurtbeheer in het kader van de lokale diensteneconomie, periode 01/01/2022-31/12/2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, artikel 14 en artikel 106, lid 2;
  • Het Decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
  • Het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het Decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie.

Voorgestelde uitgaven

€ 71.095,59

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De lokale diensteneconomie creëert jobs voor kansengroepen via het organiseren van een aanbod voor niet-ingevulde behoeften. Dat biedt de Stad opportuniteiten om nieuwe dienstverlening te organiseren. Bijzondere aandacht gaat naar opleiding, begeleiding en doorstroming van de werknemers naar de reguliere arbeidsmarkt. Zo draagt de lokale diensteneconomie bij tot de realisatie van de doelstellingen die geformuleerd werden in het bestuursakkoord 2020-2025 en de beleidsnota Werk en Sociale Economie. De lokale cofinanciering is essentieel voor de voortzetting van de projecten lokale diensteneconomie.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De maatregel lokale diensteneconomie wordt momenteel hervormd door de Vlaamse overheid. Dit kan een belangrijke impact hebben op de huidige projecten. Er wordt voorzien dat de nieuwe regelgeving van kracht wordt op 01/01/2023. Daarom wordt voorgesteld om deze overeenkomst opnieuw te verlengen met 1 jaar tot eind 2022.

Om de continuering van het project lokale diensteneconomie van SAAMO Gent vzw (vroeger Samenlevingsopbouw) te garanderen wordt volgende financiering voor één jaar voorgesteld. Gezien het steeds gaat over minstens 85% personeelskosten, wordt een indexering van 2,51% toegepast.

SAAMO Gent vzw, Blaisantvest 70, Gent

Organisatie van buurtbeheer: groenonderhoud, autodelen, afvalbeheer en sociale kruidenier.

6 VTE doelgroepwerknemers, periode 01/01/2022-31/12/2022

Dienst Werk en Activering Dienst Beleidsparticipatie Totaal

45.242,65 euro

25.852,94 euro

71.095,59 euro

 

De evaluatiefiche van dit project werd als bijlage bij dit besluit gevoegd.

Overzicht van de uitgaven

Dienst*              Dienst Werk en Activering       Beleidsparticipatie                              
Budgetplaats
348230000
3454000GW
Categorie*
 E.subs
E.Subs 
Subsidiecode
Niet_Relevant
Niet_Relevant
2022

40.718,38

23.267,65

2023

4.524,26

2.585,29

Totaal

45.242,65

25.852,94

Overzicht van de inkomsten

nvt

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34823 Uitbouwen van de sociale economie

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst met SAAMO Gent vzw, Blaisantvest 70, 9000 Gent, project Buurtbeheer, periode 01/01/2022-31/12/2022, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen