Terug
Gepubliceerd op 03/12/2021

2021_GR_00491 - Reglement - Retributie voor het plaatsnemen op markten - Wijziging

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 07/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens
2021_GR_00491 - Reglement - Retributie voor het plaatsnemen op markten - Wijziging 2021_GR_00491 - Reglement - Retributie voor het plaatsnemen op markten - Wijziging

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 •  Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3 en 41, 14°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad keurde op 18 december 2019 het reglement 'Retributie voor het plaatsnemen op markten' goed, met ingang van 1 januari 2020.

Dit reglement werd laatst gewijzigd door de gemeenteraad van 22 juni 2021.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Dienst Feesten en Ambulante handel bereidde een vereenvoudiging en consolidatie van de tariefstructuur voor. 

1. Bloemenmarkt Kouter

De tarieven voor de diverse soorten standplaatsen voor planten in artikel 3, §1 wijzigen niet, maar het onderscheid tussen de diverse plantencategorieën vervalt. Zo kan op de Kouter nog een standplaats worden genomen voor hetzij snijbloemen, hetzij planten/kruiden. Dit wordt telkens uitgebreid met 'aanverwante producten', zoals onderhoudsmateriaal voor de verkochte bloemen/planten. Er wordt ook een tarief ingevoerd voor enkel aanverwante producten, waarvan het dagtarief gelijkloopt met het dagtarief voor een standplaats voor planten, en het jaartarief met het wintertarief voor planten. De financiële impact hiervan is verwaarloosbaar, gezien het beperkte aantal te verwachten aanvragen voor het nieuwe tarief.

2. Avond- en feestmarkten

In deze categorie, beschreven in artikel 3, §2, liggen de tarieven voor de Koningin Astridlaan en de Predikherenlei vanaf 2022 gelijk, zodat het reglement er baat bij heeft deze beide in 1 tarief onder te brengen. Hetzelfde geldt voor de 'andere' markten binnen en buiten de LEZ-zone, waarvoor tot en met 2021 in een afwijkend tarief voor markten binnen de LEZ-zone was voorzien. Tot slot wordt het tarief voor de jaarmarkten voortaan omschreven als 'Jaarmarkten Drongen en Oostakker', wat beter aansluit bij de huidige toestand van die markten. 

3. Ambachtenmarkt

Deze markt zal voortaan 1 maand vroeger en 1 maand later georganiseerd worden, of 8 maanden in plaats van 6 maanden. Het tarief wordt pro rata verhoogd (met 1/3).

4. Concessies

In een nieuwe §4 wordt een uniform tarief vastgelegd voor markten die bij concessie worden toegewezen.In de oude concessies werd een ingewikkelde formule opgenomen die verwijst naar de index van de consumptieprijzen. De tarieven zijn daardoor moeilijk in te schatten, en de afrekening bevat telkens een aanzienlijke berekening. De voorgestelde tarieven liggen in lijn met de tarieven in de concessies bepaald. De nieuwe concessies zullen bovendien uitdrukkelijk naar het retributiereglement verwijzen.

5. Vrijstellingen

Door de wijziging van de ambachtenmarkten naar een 8-maandentarief, wordt de bewoording van de vrijstelling aangepast naar 'de tarieven andere dan het dagtarief'. §4 wordt aan de opsomming toegevoegd.


De wijzigingen gaan in op 1 januari 2022. De Dienst Feesten en Ambulante Handel is belast met de uitvoering van dit reglement.

Overzicht van de inkomsten

Dienst* Feesten  en Ambulante Handel
Budgetplaats  
Categorie*  
Subsidiecode  
2022 672 
2023 683 
2024 695 
2025 706 
Later  
Totaal 2.756 

Verwachte ontvangsten

€ 2.756,00

Activiteit

AC34388 Ambulante handel en foren

Besluit

Artikel 1

Wijzigt artikel 3, §1 van het reglement 'Retributie voor het plaatsnemen op markten' als volgt:

 • in de tarieftabel worden de woorden 'kamerplanten, perkplanten en boomkwekerijen' telkens vervangen door 'planten'
 • in de tarieftabel worden na het dagtarief voor Kouter, volgende tarieven toegevoegd:
 • Tarief in euro per vierkante meter

  2022

  2023

  2024

  2025 en volgende

  Kouter standplaats aanverwante producten jaartarief

  16,00

  16,00

  17,00

  17,00

  Kouter standplaats aanverwante producten dagtarief

  1,60

  1,60

  1,65

  1,65

 • de tekst onder de tarieftabel wordt vervangen als volgt:
  "Op de Kouter kan iedere marktkramer slechts één abonnement per categorie hebben:
 • - ofwel snijbloemen en aanverwante producten;
  - ofwel planten/kruiden en aanverwante producten;
  - ofwel enkel aan bloemen en planten aanverwante producten"

De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2022.

Artikel 2

Wijzigt artikel 3, §2 van het reglement 'Retributie voor het plaatsnemen op markten' als volgt:

 • in de tarieftabel wordt na 'Koningin Astridlaan' ook 'Predikherenlei' toegevoegd. Het apart tarief Predikherenlei, en de tarieven voor 2020 en 2021, worden geschrapt.
 • in de tarieftabel wordt het tarief jaarmarkten hernoemd naar 'Jaarmarkten Drongen en Oostakker'
 • in de tarieftabel wordt het tarief 'Andere binnen de LEZ-zone' hernoemd naar 'Andere'. Het apart tarief 'Andere buiten de LEZ-zone', en de tarieven voor 2020 en 2021, worden geschrapt.

De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2022.

Artikel 3

Wijzigt artikel 3, §3 van het reglement 'Retributie voor het plaatsnemen op markten' als volgt:

 • in de titel wordt '1 april' vervangen door '1 maart', en '30 september' door '31 oktober'
 • in de tarieftabel wordt '6maanden-tarief' vervangen door '8maanden-tarief' met volgende tarieven:

 • Tarief in euro per plaatseenheid

  2020

  2021

  2022

  2023

  2024

  2025 en volgende

  Groentenmarkt zaterdag of zon- en feestdag 8maanden-tarief  84,00

  85,00

  87,00

  88,00

De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2022.

Artikel 4

Voegt in artikel 3 van het reglement 'Retributie voor het plaatsnemen op markten' een §4 toe als volgt:

§4. Markten toegestaan bij concessieovereenkomst 

Tarief in euro per plaatseenheid

 

 

2022

2023

2024

2025 en volgende

Per abonnement van 6 maanden

 


39,00

39,00

40,00

41,00


De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2022.

Artikel 5

Wijzigt artikel 5 van het reglement 'Retributie voor het plaatsnemen op markten' als volgt:

 • de woorden 'het jaartarief of 6 maandentarief' worden vervangen door 'de tarieven andere dan het dagtarief'
 • §4 wordt aan de opsomming van toepasselijke paragrafen van artikel 3 toegevoegd

De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2022.

Artikel 6

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het reglement 'Retributie voor het plaatsnemen op markten' zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

 • Te wijzigen retributiereglement
 • gecoördineerde versie gewijzigd retributiereglement - met markeringen
 • gecoördineerde versie gewijzigd retributiereglement