Terug
Gepubliceerd op 01/12/2021

2021_GR_00391 - Reglement over het individueel bezoldigd personenvervoer - Wijziging

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 07/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw
2021_GR_00391 - Reglement over het individueel bezoldigd personenvervoer - Wijziging 2021_GR_00391 - Reglement over het individueel bezoldigd personenvervoer - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer;
  • Het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3;
  • Het Decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer;
  • Het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad keurde in de zitting van 18 december 2019 het nieuw reglement over het individueel bezoldigd personenvervoer (hierna ‘reglement’ genoemd) goed. 

Op 20 januari 2020 keurde de gemeenteraad een wijziging aan voornoemd reglement goed dat de houders van een vergunning voor een taxidienst, afgegeven krachtens het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg, voorrang krijgen bij de toekenning van een machtiging voor zover de aanvraag voor het verkrijgen van een machtiging ingediend wordt vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 maart 2022.

Op 20 oktober 2020 keurde de gemeenteraad een wijziging aan voornoemd reglement goed dat alle voertuigen die ingezet worden als standplaatstaxi zero-emissie zijn vanaf 1 januari 2022 in plaats van 1 januari 2021. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In artikel 20, §3 van het reglement staat dat  de minibus die na 1 januari 2022 is ingeschreven bij de Dienst Immatriculatie van Voertuigen van de federale overheidsdienst Mobiliteit, en ingezet wordt als standplaatstaxi, vanaf 1 januari 2022 moet voldoen aan de zero-emissienorm .

De markt kan deze evolutie niet volgen. Er zijn namelijk geen zero-emissie minibussen beschikbaar op de markt die voldoen aan de eisen van de taxisector.

Er wordt daarom voorgesteld onderstaande emissienormen op te nemen voor minibussen die ingezet worden als standplaatstaxi’s:

Met ingang van 1 januari 2022: 

als het voertuig is ingeschreven bij de Dienst Immatriculatie van Voertuigen van de federale overheidsdienst Mobiliteit na 1 januari 2022: een minimale ecoscore van 61 .


Met ingang van 1 januari 2023:

als het voertuig is ingeschreven bij de Dienst Immatriculatie van Voertuigen van de federale overheidsdienst Mobiliteit na 1 januari 2023: zero-emissie.

Besluit

Artikel 1

Vervangt de tekst van artikel 20, § 3 van het 'Reglement over het individueel bezoldigd personenvervoer' door volgende tekst:

“ §3. Het voertuig voldoet aan de volgende emissienorm: 

a. met ingang van 1 januari 2020: 

als het voertuig is ingeschreven bij de Dienst Immatriculatie van Voertuigen van de federale overheidsdienst Mobiliteit na 1 januari 2020: een minimale ecoscore van 71 voor voertuigen met vijf zitplaatsen, van 66 voor voertuigen met meer dan vijf zitplaatsen en van 56 voor voertuigen met meer dan vijf zitplaatsen die voldoen aan de definitie van een minibus, vermeld in artikel 1, §2, 48, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. 

 

b. met ingang van 1 januari 2022: 

als het voertuig is ingeschreven bij de Dienst Immatriculatie van Voertuigen van de federale overheidsdienst Mobiliteit na 1 januari 2022: 

- zero-emissie voor voertuigen met vijf zitplaatsen en voor voertuigen met meer dan vijf zitplaatsen;

- een minimale ecoscore van 61 voor voertuigen met meer dan vijf zitplaatsen die voldoen aan de definitie van een minibus, vermeld in artikel 1, §2, 48, van het voormelde koninklijk besluit 

c. met ingang van 1 januari 2023:

als het voertuig is ingeschreven bij de Dienst Immatriculatie van Voertuigen van de federale overheidsdienst Mobiliteit na 1 januari 2023: 

- zero-emissie voor voertuigen met vijf zitplaatsen en voor voertuigen met meer dan vijf zitplaatsen;

- zero-emissie voor voertuigen met meer dan vijf zitplaatsen die voldoen aan de definitie van een minibus, vermeld in artikel 1, §2, 48, van het voormelde koninklijk besluit.

De ecoscore van het voertuig die terug te vinden is in de voertuigendatabank op de website www.ecoscore.be. wordt gebruikt om aan te tonen dat voldaan is aan de regels voorzien in §2. Wanneer de ecoscore van het voertuig niet kan teruggevonden worden in genoemde voertuigendatabank, moet de ecoscore berekend worden met de rekenmodule die opgenomen is op de website, op basis van de waarden in verband met emissie en het verbruik vermeld op het Certificaat van Conformiteit (COC). Als bepaalde emissiegegevens ontbreken op het COC, moeten de limietwaarden van de betreffende Euronorm van het voertuig worden ingevuld. 

Voertuigen, andere dan zero-emissievoertuigen, kunnen ingezet worden als standplaatstaxi tot de leeftijd van 7 jaar en maximaal tot 31 december 2024.”.

Artikel 2

Deze wijziging treedt in werking op 1 januari 2022.

Artikel 3

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het 'Reglement over het individueel bezoldigd personenvervoer', zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • Reglement over het individueel bezoldigd personenvervoer - gecoördineerde versie
  • Reglement over het individueel bezoldigd personenvervoer