Terug
Gepubliceerd op 01/12/2021

2021_GR_00325 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende het ruimtelijk ontwerpend onderzoek voor het knooppunt Afrikalaan-Vliegtuiglaan incl. overige ongelijkvloerse kruispunten in de omgeving - occasioneel gezamenlijke opdracht - Goedkeuring

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 07/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw
2021_GR_00325 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende het ruimtelijk ontwerpend onderzoek voor het knooppunt Afrikalaan-Vliegtuiglaan incl. overige ongelijkvloerse kruispunten in de omgeving - occasioneel gezamenlijke opdracht - Goedkeuring 2021_GR_00325 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende het ruimtelijk ontwerpend onderzoek voor het knooppunt Afrikalaan-Vliegtuiglaan incl. overige ongelijkvloerse kruispunten in de omgeving - occasioneel gezamenlijke opdracht - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 20.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In april 2021 werd de studie “Raamplan Voorlopige Zuidelijke Havenring” geactualiseerd.

Naar aanleiding daarvan werd een intentieovereenkomst opgemaakt met het Vlaams Gewest, North Sea Port, nv van publiek recht, de Provincie Oost-Vlaanderen en Infrabel, nv van publiek recht, die tevens aan de gemeenteraad ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Voor het knooppunt Afrikalaan/Vliegtuiglaan (behorende tot Segment 2) wees de studie uit dat er extra ontwerpend onderzoek noodzakelijk is.

De knoop Vliegtuiglaan/Afrikalaan is een complexe ruimte waar vier verschillende projecten, interfereren, namelijk de realisatie van de voorlopige zuidelijke havenring, de realisatie van het aangrenzende fietsroutenetwerk (de oost-westgerichte fietssnelweg F400 met noord-zuid gerichte fietsaansluitingen), de vraag van Infrabel om enkel nog ongelijkvloerse kruisingen met het spoor te realiseren en tot slot het realiseren van een goede doorstroming op de N424 (as Afrikalaan – Vliegtuiglaan - John Kennedylaan).

Omwille van de hoge urgentie van het her in te richten knooppunt Afrikalaan – Vliegtuiglaan is diepgaander ruimtelijk ontwerpend onderzoek nodig om op een gelijkwaardige manier de verschillende inrichtingsalternatieven uit de studie Actualisatie Raamplan Voorlopige Zuidelijke Havenring, in beeld te brengen en ten opzichte van elkaar af te wegen, zijnde:

- het spoor in ophoging,

- de wegenis in ophoging,

- en eventueel andere mogelijke inrichtingsvarianten.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werd in uitvoering van de intentieovereenkomst een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt met het Vlaams Gewest, North Sea Port, nv van publiek recht, de Provincie Oost-Vlaanderen en Infrabel, nv van publiek recht, waarin afspraken worden gemaakt tussen partijen m.b.t. deze studieopdracht.

De studieopdracht wordt geraamd op 200.000 euro, waarvan de Stad 10% ten laste neemt.

De Provincie wordt aangeduid als leidend bestuur om op te treden voor de andere partijen.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Projectbureau Ruimte 
Budgetplaats PR40796 
Categorie*
Subsidiecode  
2022 15000 
2023 5000 
Totaal 20000 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35383 Leiden en coördineren van masterprojecten en projecten

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de samenwerkingsovereenkomst, zoals gevoegd in bijlage, met het Vlaamse Gewest, North Sea Port, Provincie Oost-Vlaanderen en Infrabel betreffende het ruimtelijk ontwerpend onderzoek voor het knooppunt Afrikalaan-Vliegtuiglaan incl. overige ongelijkvloerse kruispunten in de omgeving - occasioneel gezamenlijke opdracht.