Terug
Gepubliceerd op 01/12/2021

2021_GR_00324 - Globale intentieovereenkomst over de diverse acties die voortvloeien uit de studie geactualiseerd 'Raamplan Voorlopige Zuidelijke Havenring Gent' - Goedkeuring

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 07/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw
2021_GR_00324 - Globale intentieovereenkomst over de diverse acties die voortvloeien uit de studie geactualiseerd 'Raamplan Voorlopige Zuidelijke Havenring Gent' - Goedkeuring 2021_GR_00324 - Globale intentieovereenkomst over de diverse acties die voortvloeien uit de studie geactualiseerd 'Raamplan Voorlopige Zuidelijke Havenring Gent' - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2, § 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Voor het wegenistraject tussen R4 Oost (kruispunt Eurosilo) en R4 West (kruispunt Brico) werd via een nieuwe studie het eerder opgemaakte 'Raamplan Voorlopige Zuidelijke Havenring' geactualiseerd. 

In de studie wordt voor het volledige traject bekeken welke acties (= optimalisaties en aanpassingen) er mogelijk zijn aan de bestaande infrastructuren, rekening houdend met volgende doelstellingen: 

- goede doorstroming zonder extra verkeer aan te trekken

- hoge verkeersveiligheid, ook voor de zwakke weggebruikers

- scheiden van economisch (haven)verkeer van het woonverkeer

- hoge leefbaarheid voor de omliggende wijken

- een helder en kwalitatief netwerk voor fietser en voetganger.


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Via de intentieovereenkomst, die thans ter beslissing voorligt, willen de  betrokken partners, nl. het Vlaamse Gewest, Departement MOW - Afdeling beleid, Agentschap Wegen en Verkeer en de Vlaamse Waterweg nv, de Stad Gent, North Sea Port, nv van publiek recht, de Provincie Oost-Vlaanderen en Infrabel, nv van publiek recht, de intentie uitspreken om een aantal acties, die kaderen binnen de uitgevoerde studie, te ondernemen. 

In de intentieovereenkomst worden de verschillende te doorlopen processtappen op hoofdlijnen in beeld gebracht. 

Voor diverse in de intentieovereenkomst opgesomde projecten zullen nog samenwerkingsovereenkomsten uitgewerkt worden welke vervolgens aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd zullen worden. 

Binnen deze legislatuur is er de intentie om het project 'Verleggen van de Voorlopige Zuidelijke Havenring van de New-Orleansstraat naar de Port Arthurlaan' op te starten. De nodige middelen voor dit project binnen deze legislatuur betreffen middelen voor grondoverdrachten en een deel van het studiebudget voor de opmaak van het ontwerp van de asverschuiving. 

Voor de knoop Vliegtuiglaan/Afrikalaan zal er via bijkomend gedetailleerd ruimtelijk onderzoek verder onderzocht worden hoe er een ongelijkvloerse kruising tussen weg en spoorverkeer kan gerealiseerd worden. Hierbij zal ook de impact op de ruime omgeving in beeld gebracht worden. 

Activiteit

AC35383 Leiden en coördineren van masterprojecten en projecten

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de globale intentieovereenkomst, zoals gevoegd in bijlage, over de diverse acties die voortvloeien uit de studie geactualiseerd 'Raamplan Voorlopige Zuidelijke Havenring Gent' met het Vlaamse Gewest, Departement MOW - Afdeling beleid, Agentschap Wegen en Verkeer en de Vlaamse Waterweg nv, North Sea Port, nv van publiek recht, de Provincie Oost-Vlaanderen en Infrabel, nv van publiek recht.


Bijlagen