Terug
Gepubliceerd op 03/12/2021

2021_GR_00471 - Subsidieovereenkomst voor het investeringsproject Bio Base Demo van de Bio Base Europe Pilot Plant - Goedkeuring

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 07/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sofie Bracke
2021_GR_00471 - Subsidieovereenkomst voor het investeringsproject Bio Base Demo van de Bio Base Europe Pilot Plant - Goedkeuring 2021_GR_00471 - Subsidieovereenkomst voor het investeringsproject Bio Base Demo van de Bio Base Europe Pilot Plant - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 490.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Stad Gent ambieert om de toekomstgerichte economische clusters, met focus op de aanwezige speerpunten Biotech & Life Sciences, Cleantech, Healthtech & Digitale Economie, te ondersteunen in hun verdere groei over de jaren heen.

Voor de verdere uitbouw van deze ecosystemen is een stedelijk hefboomfonds opgericht. Dit fonds dient als hefboom om bovenlokale innovatiemiddelen naar Gent te halen. De middelen binnen dit fonds worden in hoofdzaak ingezet voor grote strategische investeringen in een beperkt aantal ambitieuze en zichtbare projecten die het verschil maken naar de toekomst toe, maar kunnen evengoed dienen voor ondersteuning van korte experimentele proeftuinen met een groot potentieel.

Het fonds wordt maximaal gekoppeld aan de strategische vooruitzichten die Vlaanderen en Europa inspireren. Dit betreft een enveloppe van beschikbare middelen, opgenomen binnen de meerjarenbegroting van Stad Gent (2021-2027).

Toewijzing van de middelen gebeurt op advies van Ghent Economic Board. Na toetsing op de criteria werd dit project positief geadviseerd door de Dienst Economie.

Op de bijeenkomst van 26 februari 2021 werd door de leden van Ghent Economic Board geadviseerd om de uitbouw van de Bio Base Demo - voorwaardelijk aan cofinanciering vanuit Vlaanderen - te steunen met een bedrag van € 490.000. 

In juli 2021 besliste de Vlaamse Regering om Bio Base Demo te ondersteunen via het Relanceplan Vlaamse Veerkracht (pijler ‘Klimaat, duurzaamheid en innovatie’) – Onderzoeks- & technologische infrastructuur.  De projectaanvraag en overeenkomst met Vlaanderen worden in bijlage van dit besluit opgenomen. 

Onderhavig dossier was reeds te ver gevorderd om onverkort het richtlijnenkader voor het verstrekken van investeringssubsidies (zoals goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 23 september 2021) te kunnen integreren in deze subsidieovereenkomst. Een afwijking op de erin opgenomen principes, is om die reden dan ook te verantwoorden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Bio Base Europe Pilot Plant wil de voorsprong op vlak van innovatiekracht binnen de biogebaseerde economie, die leidt tot grootschalige industriële investeringen, vergroten door te investeren in een grote demonstratiefermentor op 50 m³ schaal (75 m³ totaal brutovolume). De aanwezigheid hiervan als open infrastructuur in Vlaanderen zal de kans vergroten dat een innovatief proces dat in Vlaanderen wordt opgeschaald ook lokaal kan worden geïndustrialiseerd.

Volgende activiteiten worden daartoe uitgevoerd:

  • Uitbreiding proceshal voor industriële biotechnologie en nieuwe waterzuiveringsinstallatie
  • Installatie van nieuwe biotechnologische procesapparatuur voor grootschalige demonstratieprojecten
  • Communicatie en netwerking 
  • Projectcoördinatie


Deze overeenkomst omvat een investeringsssubsidie in de Bio Base Demo.


De uitbouw van de BBEPP in Gent versterkt de positie van het Biobased ecosysteem in Gent, Vlaanderen en Europa.


Overzicht van de uitgaven

Dienst* Economie 
Budgetplaats 40872.00.06
Categorie* I_subs.
Subsidiecode niet_relevant 
2021 196.000
2022 196.000
202398.000


Totaal 490000

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Adviezen

Ghent Economic Board Gunstig advies

Op de vergadering van 26/02/2021 werd het voorstel tot cofinanciering van Bio Base Demo positief geadviseerd.

‘De Ghent Economic Board oordeelt dat de uitbreiding van de faciliteiten van BBEPP een absolute meerwaarde kan hebben voor de verdere socio-economische ontwikkeling van de Gentse regio. BBEPP is één van de pilootfaciliteiten die technologische innovatie in onze regio introduceert en daar ook bedrijven en kennisinstellingen, lokaal als internationaal, bij betrekt. Ze hebben in het verleden een heel mooi parcours afgelegd. De steun van de Stad in deze uitbreiding zorgt voor verdere verankering en opschaling in Gent. Vanuit Ghent Economic Board komt dan ook het advies om het project principieel te steunen. 

De toezegging van middelen uit het speerpuntenfonds bedragen 490.000 €, d.i. het maximum bedrag dat voor één project kan worden toegekend (max. 10% van het totale beschikbare budget speerpuntenfonds). 

Gezien de totale investering 20.000.000 euro bedraagt en 75% hiervan in dit voorstel wordt gefinancierd door Vlaanderen (relanceplan), is een officiële goedkeuring van deze 15.000.000 euro ondersteuning door Vlaanderen, en/of het vinden van bijkomende financiering en de realisatie van het totale project een voorwaarde voor de financiële ondersteuning door Stad Gent. Dit advies staat los van appreciatie tegenover andere projecten die worden ingediend of opgenomen op Vlaams niveau.’

Activiteit

PR40872 Coördinatie hefboomfonds Ghent Economic Board voor speerpuntprojecten

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor de investering in Bio Base Demo, voor de werkingsjaren 2021-2023, met Bio Base Europe Pilot Plant, zoals gevoegd in bijlage.

Bijlagen