Terug
Gepubliceerd op 01/12/2021

2021_GR_00432 - Voorlopige vaststelling van de afschaffing van een deel van de gemeenteweg Smalleheerweg te Oostakker gelegen binnen het bedrijventerrein R4-Oostakker Noord, ten westen van het rondpunt met de Drieselstraat - Vaststelling

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 07/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw
2021_GR_00432 - Voorlopige vaststelling van de afschaffing van een deel van de gemeenteweg Smalleheerweg te Oostakker gelegen binnen het bedrijventerrein R4-Oostakker Noord, ten westen van het rondpunt met de Drieselstraat - Vaststelling 2021_GR_00432 - Voorlopige vaststelling van de afschaffing van een deel van de gemeenteweg Smalleheerweg te Oostakker gelegen binnen het bedrijventerrein R4-Oostakker Noord, ten westen van het rondpunt met de Drieselstraat - Vaststelling

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, artikel  20, ยง 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad Gent is eigenaar van een deel weg, gekend als Smalleheerweg te Oostakker, zonder kadastrale aanduiding. Het gaat om het deel van de Smalleheerweg gelegen ten westen van het rondpunt met de Drieselstraat, hierna “Smalleheerweg West”.

Deze weg is gelegen binnen het bedrijventerrein R4-Oostakker Noord. Het bedrijventerrein wordt heringericht door sogent. 

Sogent is belast met het aanleggen van een nieuwe weg om de R4 te verbinden met de Drieselstraat. De omgevingsvergunning voor het aanleggen van deze weg werd verleend door de bestendige deputatie van 18 juli 2019. 

De nieuw weg zal vanaf de ingebruikname de voormalige afrit van de R4 (nu in gebruik als fietsbrug) en de Smalleheerweg West vervangen. Met andere woorden, het verkeer zal verplicht langs deze nieuwe weg worden gestuurd. Bijgevolg raakt het deel Smalleheerweg West in onbruik. 

Er werd reeds afgesproken tussen de Stad Gent en sogent dat de Smalleheerweg West nadien kosteloos wordt overgedragen aan sogent. 

De herinrichting van het bedrijventerrein werd bevestigd in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening grootstedelijk gebied Gent – deelplan 18 Regionaal Bedrijventerrein R4/N70 Oostakker-Noord’ waarbij belangrijke zones rond Volvo werden herbestemd naar industriegrond om te voorzien in uitbreidingsruimte voor Volvo en om toeleveringsbedrijven zich te laten vestigen aansluitend bij Volvo.

Er wordt voorgesteld om het deel Smalleheerweg West af te schaffen via de procedure zoals omschreven in het gemeentewegendecreet (artikel 20 tem 23 uit het gemeentewegendecreet). Hieronder de nodige motivatie om de rooilijn af te schaffen.

De af te schaffen delen werden opgemeten door landmeter-expert Marc Hennau van Ibens Landmeters op 20 november 2020:

  • Lot 1 heeft een gemeten oppervlakte van 270m²;
  • Lot 2 heeft een gemeten oppervlakte van 4.433 m².

In een latere fase zal ook de zone N3 worden ontsloten door een tweede nieuwe weg. Deze weg vervangt een tweede deel van de Smalleheerweg. Voor de afschaffing van dat tweede deel, ten oosten van het rondpunt met de Drieselstraat, zal in een volgende fase een tweede procedure worden opgestart. 

De Smalleheerweg West is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Volvo Trucks Gent - Wijziging deelplan 18 deelproject R4/N70 Oostakker Noord (3a) en deelproject Vliegveld Oostakker Lochristi (6a) Afbakening Grootstedelijk Gebied Gent. Volgens het deelplan is de weg gelegen in gemengd regionaal bedrijventerrein. 

De Vlaamse Regering stelde het gewestelijke RUP voor de afbakening van het grootstedelijk gebied Gent definitief vast op 16 december 2005. De opmaak van bovenvermelde wijziging van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening Grootstedelijk Gebied Gent – deelproject R4/N70 Oostakker Noord en deelproject Vliegveld Oostakker-Lochristi gebeurde naar aanleiding van het positief planologisch attest dat op 19 december 2012 werd verleend aan Volvo Group Belgium voor de uitbreiding van de auto- en truck-/trailerparkings. 

Voor de ruimtelijke ontwikkeling van het terrein werden een aantal principes vooropgesteld door het GRUP. Eén ervan is de ontsluiting via een nieuwe hoofdontsluitingsweg parallel met de R4 naar een nieuw aan te leggen knooppunt op de R4 (knooppunt 33), in casu Schansakker. De aanleg van deze weg is momenteel gestart. De procedure voor het aanvragen van een straatnaam voor dit deel werd opgestart door de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. 

In het verordenend grafisch plan 18, deelproject Noord, wordt in het artikel 1 het volgende gemeld: 

“De ontsluiting van het gebied voor economisch verkeer gebeurt uitsluitend via een te realiseren aansluitingsweg naar het knooppunt 33 van de primaire weg R4-oost. Deze weg is uitsluitend toegankelijk voor economisch verkeer. Woonverkeer of fietsverkeer is niet toegelaten. De bestaande ontsluiting via de Drieselstraat naar de N70 kan tijdelijk behouden blijven als hoofdontsluiting zolang het knooppunt 33 en de bijbehorende ontsluitingsweg niet gerealiseerd is.“

Het deel Smalleheerweg West is volgens het gewestplan Gentse en Kanaalzone gelegen in lokaal bedrijventerrein met openbaar karakter.

Zoals voorgeschreven in het GRUP moet de site veilig en vlot bereikbaar zijn en dient het economisch verkeer te worden afgescheiden van het lokaal verkeer. Daarom krijgt het bedrijventerrein een afzonderlijke ontsluitingsweg die zal aansluiten op het knooppunt Schansakker en op de R4. Op die manier zullen beide verkeersstromen elkaar niet kruisen en hinderen.

Daarnaast worden ook de bestaande fiets- en voetgangersverbindingen over het bedrijventerrein doorgetrokken. Er komt een vrijliggend fiets- en wandelpad in beide richtingen.

Door de aanleg van de nieuwe weg zal het huidig deel van de Smalleheerweg West in onbruik raken. De huidige weg dient te worden afgeschaft zodat dit deel kan worden overgedragen aan sogent, die de Smalleheerweg West op haar beurt zal overdragen aan Volvo Trucks. Zo kunnen beide terreinen van Volvo Trucks, die momenteel worden gescheiden door de Smalleheerweg West, op elkaar aansluiten en kan deze weg worden gebruikt als interne bedrijfsweg. De interne bedrijfsweg zal worden afgesloten van het openbaar domein door middel van een brandweerpoort, dit werd opgelegd in de omgevingsvergunning voor het aanleggen van de nieuwe weg. De verwerving van dit perceel door Volvo is het sluitstuk van de verankeringsoperatie voor dit deel van de site en belangrijk voor alle interne bewegingen zowel voor goederen als voor personeel (het parkeren van personeelswagens). De huidige weg zal pas worden afgesloten als de nieuwe weg in gebruik is genomen. 

Gezien de aanleg van de nieuwe weg reeds gestart is wordt ervoor gekozen om de procedure voor de afschaffing van de gemeenteweg reeds aan te vatten via de procedure in het gemeentewegendecreet (volgens artikel 20 t.e.m. 23).

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Stad Gent beschikt op vandaag niet over een gemeentelijk beleidskader voor de gewenste ruimtelijke structuur van het gemeentelijk wegennet, in de zin zoals beoogd door en opgemaakt in toepassing van het Decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019. 

Het Decreet houdende de gemeentewegen (kortweg gemeentewegendecreet) is in werking getreden op 1 september 2019. Artikel 4 van dit decreet luidt als volgt:

Bij beslissingen over wijzigingen van het gemeentelijk wegennet wordt minimaal rekening gehouden met de volgende principes:

1° wijzigingen van het gemeentelijk wegennet staan steeds ten dienste van het algemeen belang;

2° een wijziging, verplaatsing of afschaffing van een gemeenteweg is een uitzonderingsmaatregel die afdoende wordt gemotiveerd;

3° de verkeersveiligheid en de ontsluiting van aangrenzende percelen worden steeds in acht genomen;

4° wijzigingen aan het wegennet worden zo nodig beoordeeld in een gemeentegrensoverschrijdend perspectief;

5° bij de afweging voor wijzigingen aan het wegennet wordt rekening gehouden met de actuele functie van de gemeenteweg, zonder daarbij de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen.

Om de afschaffing van deze gemeenteweg te motiveren wordt deze vraag getoetst aan de principes uit dit artikel 4.

1. Artikel 4, 1° wijzigingen van het gemeentelijk wegennet staan steeds ten dienste van het algemeen belang

De bestaande weg zal worden vervangen door een nieuwe weg die dezelfde ontsluiting garandeert. Het is een meer efficiënte verbinding van het nieuwe knooppunt Schansakker met de Drieselstraat. Op het moment van de ingebruikname van de nieuwe weg kan en zal de huidige Smalleheerweg West in onbruik worden gesteld. Dit vereist ook de afschaffing van desbetreffende gemeenteweg. Gezien de weg volledig wordt vervangen is de wijziging hier ten dienste van het algemeen belang. 

2. Artikel 4, 2° een wijziging, verplaatsing of afschaffing van een gemeenteweg is een uitzonderingsmaatregel die afdoende wordt gemotiveerd

De motivatie voor de afschaffing van deze gemeenteweg wordt beschreven doorheen deze volledige nota. Van zodra de bestaande weg wordt afgeschaft kan deze worden opgenomen in het omliggend bedrijventerrein. 

3. Artikel 4, 3° de verkeersveiligheid en de ontsluiting van aangrenzende percelen worden steeds in acht genomen

Diverse mobiliteitsstudies die werden uitgevoerd in functie van de herinrichting van het bedrijventerrein en het RUP tonen aan dat de verkeersveiligheid van aangrenzende percelen gegarandeerd blijven. Gezien de aangrenzende percelen tot één geheel zullen worden gevormd blijft de ontsluiting gegarandeerd. 

4. Artikel 4, 4° wijzigingen aan het wegennet worden zo nodig beoordeeld in een gemeentegrensoverschrijdend perspectief

De wijzigingen van het toekomstig weggennet in het bedrijventerrein zullen ook invloed hebben op de gemeente Lochristi. Meer bepaald zal er ook een deel van de omgelegde Drieselstraat (fase 3 van de aanleg nieuwe wegen) op het grondgebied van Lochristi liggen. Bij het voortraject werd de gemeente Lochristi reeds betrokken. Ook de laatste fase van de aanpassingen van deze weg in het bedrijventerrein worden nu besproken met de gemeente Lochristi.  

5. Artikel 4, 5° bij de afweging voor wijzigingen aan het wegennet wordt rekening gehouden met de actuele functie van de gemeenteweg, zonder daarbij de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen

De gemeenteweg op zijn huidige ligging zal op termijn zijn functie verliezen. De functie wordt vervangen door de nieuwe weg. Die zal zorgen voor de bereikbaarheid van de afrit Schansakker. De huidige weg zal worden opgenomen in de eigendom van Volvo en wordt omgezet in een interne bedrijfsweg. Hiertoe werden de nodige onderzoeken reeds gevoerd en dit voldoet aan de voorwaarden van het RUP. 

Het voorstel tot afschaffen van de gemeenteweg voldoet aan de principes zoals vooropgesteld in artikel 4 van het gemeentewegendecreet.

Conform artikel 21 van het Decreet wordt na de voorlopige vaststelling van de afschaffing van een deel van de Smalleheerweg door de gemeenteraad een openbaar onderzoek gehouden.

Besluit

Artikel 1

Stelt de afschaffing van een deel van de Smalleheerweg te Oostakker gelegen binnen het bedrijventerrein R4-Oostakker Noord, ten westen van het rondpunt met de Drieselstraat, zoals aangeduid op het bijgevoegd plan, voorlopig vast.


Bijlagen

  • afschaffing deel Smalleheerweg plan
  • afschaffing deel Smalleheerweg motiveringsnota