Terug
Gepubliceerd op 01/12/2021

2021_GR_00456 - Toekenning van een nominatieve structurele subsidie voor het ondersteunen van opstartende B&B's en het promoten van Gent - 2021 - Goedkeuring

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 07/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Bram Van Braeckevelt
2021_GR_00456 - Toekenning van een nominatieve structurele subsidie voor het ondersteunen van opstartende B&B's en het promoten van Gent - 2021 - Goedkeuring 2021_GR_00456 - Toekenning van een nominatieve structurele subsidie voor het ondersteunen van opstartende B&B's en het promoten van Gent - 2021 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
  • Het gemeenteraadsbesluit van 22 juni 2021 tot vaststelling van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025.

Voorgestelde uitgaven

€ 7.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 23°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het betreft de toekenning van een subsidie aan de Gilde der Gentse Gastenkamers vzw, Wolterslaan 183 te 9040 Gent die nominatief in de aangepaste meerjarenplanning 2020-2025, vastgesteld in zitting van de raad van 22 juni 2021, werd opgenomen.


Waarom wordt deze beslissing genomen?

De subsidie dient gebruikt te worden om:

1) opstartende B&B's te informeren over de vigerende regelgeving en bij te staan in hun dagelijkse werking;
2) Gent te promoten naar hun specifiek doelpubliek, via hun eigen kanalen.

Overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, dient een subsidie gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze wordt toegekend en dient het gebruik ervan gerechtvaardigd, zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden.
Gilde der Gentse Gastenkamers vzw is vrijgesteld van de verplichting tot het bijbrengen van haar balans en rekeningen alsook van het verslag inzake beheer en financiële toestand.
Als bijlage twee nota’s van de vzw die verduidelijken welke acties mee mogelijk gemaakt zijn met de stedelijke subsidie 2020.
Voormelde wet geeft de Stad Gent tevens het recht om ter plaatse de aanwending van de subsidie te doen controleren. Bij verzet tegen de uitoefening van de controle, dient de subsidie terugbetaald te worden.

Aan de vereniging kan een subsidie van 7.000 euro worden toegekend.

De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren na de goedkeuring van de gemeenteraad door overschrijving op rekeningnummer BE45 0012 6890 4789 van de Gilde der Gentse Gastenkamers vzw, Wolterslaan 183 te 9040 Gent.

De begunstigde van de subsidie dient elke wijziging van het rekeningnummer schriftelijk mee te delen aan het stadsbestuur.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Dienst Toerisme
Budgetplaats 344670001
Categorie* E subs.
Subsidiecode Niet_Relevant
2021 7.000 EUR
Totaal 7.000 EUR

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34467 Marketing en promotie van Gent als bestemming (leisure en congressen)

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een structurele subsidie van 7.000 euro - die nominatief in de aangepaste meerjarenplanning 2020-2025, vastgesteld in de zitting van de raad van 22 juni 2021, is opgenomen - aan de Gilde der Gentse Gastenkamers vzw, Wolterslaan 183 te 9040 Gent, met als doel het ondersteunen van opstartende B&B's en het promoten van Gent.

Bijlagen

  • Verantwoording subsidie 2020
  • Cijfers 2020 detail