Terug
Gepubliceerd op 01/12/2021

2021_GR_00463 - Addendum aan de projectovereenkomst over de uitvoering van het pilootproject bouwlogistiek over het water - Goedkeuring

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 07/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sofie Bracke
2021_GR_00463 - Addendum aan de projectovereenkomst over de uitvoering van het pilootproject bouwlogistiek over het water - Goedkeuring 2021_GR_00463 - Addendum aan de projectovereenkomst over de uitvoering van het pilootproject bouwlogistiek over het water - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Niet digitale bijlagen

De ingediende dossiers (projectvoorstellen) zijn raadpleegbaar bij de Dienst Economie, Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent (8ste verdieping).

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, ยง1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 25 januari 2021 keurde de gemeenteraad de projectovereenkomst over de uitvoering van het pilootproject bouwlogistiek over het water goed met de nv De Vlaamse Waterweg, met zetel Havenstraat 44, 3500 Hasselt, en de vzw Urban Waterway Logistics, met zetel te Kippendonkstraat 7, 9850 Deinze. Via deze overeenkomst zal vzw Urban Waterway Logistics proefprojecten uitvoeren voor bouwlogistiek over water in Gent. De overeenkomst heeft na ondertekening een looptijd van 2 jaar. In de overeenkomst voorziet de Stad Gent en de nv De Vlaamse Waterweg elk 50.000 euro als ondersteuning voor de proefprojecten uitgevoerd door de vzw Urban Waterway Logistics. 

Volgens de overeenkomst kan slechts een beroep gedaan worden op de financiële steun nadat de projecten zijn uitgevoerd en na het voorleggen van de bewijsstukken voor gemaakte kosten. De opdrachtnemer, vzw Urban Waterway Logistics, vraagt echter om op een  deel van de financiële steun aanspraak te kunnen maken bij de voorbereiding van de proefvaarten. 

De Stad Gent kan de opdrachtnemer hierin bijtreden, vermits: 

- het voorbereiden van proefprojecten inderdaad zekere kosten met zich meebrengt. Proefprojecten aangaande bouwlogistiek over het water vergen immers vaak een voorafgaande studie, voorbereidende vergaderingen met aannemers, bouwheren en reders, enz. Proefprojecten hebben van nature een lang voortraject, alvorens de uitvoering - in dit geval de proefvaart - effectief plaatsvindt. Het past in de aard van de overeenkomst dat niet  alle kosten volledig door de opdrachtnemer hoeven voorgefinancierd te worden. 

Daarom worden de betalingsmodaliteiten voor de financiële ondersteuning van de Stad aangepast volgens de modaliteiten van een subsidieovereenkomst en wel als volgt: 

- het bedrag wordt verdeeld over de 2 projectjaren, dus 25.000 euro voor jaar 1 en 25.000 euro voor jaar 2;

- 90% van het voor deze overeenkomst voorziene jaarbedrag wordt  na de ondertekening uitbetaald;

- uitbetaling van het  eventuele saldo van 10% van het voorziene jaarbedrag gebeurt na de controle van de ingediende inhoudelijke en financiële verantwoording. 

De betalingsmodaliteiten voor de financiële ondersteuning van de nv De Vlaamse Waterweg blijven ongewijzigd. 

Deze wijzigingen worden aan de hand van een addendum toegevoegd aan de ondertekende overeenkomst. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Aan de gemeenteraad wordt bijgevolg goedkeuring gevraagd om het addendum aan de overeenkomst, dat de betalingsmodaliteiten van de financiële steun van de Stad Gent omschrijft, goed te keuren. 

Activiteit

AC35407 Economie vormgeven in de ruimte met focus op de juiste onderneming op de juiste plaats

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het addendum bij de projectovereenkomst met de nv De Vlaamse Waterweg, met zetel Havenstraat 44, 3500 Hasselt, en de vzw Urban Waterway Logistics, met zetel te Kippendonkstraat 7, 9850 Deinze, over de uitvoering van het pilootproject bouwlogistiek over het water, zoals gevoegd in bijlage.