Terug
Gepubliceerd op 03/12/2021

2021_GR_00496 - Reglement - Belasting op de inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken - Wijziging

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 07/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens
2021_GR_00496 - Reglement - Belasting op de inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken - Wijziging 2021_GR_00496 - Reglement - Belasting op de inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken - Wijziging

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3 en artikel 41, 14°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad keurde op 18 december 2019 het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken' goed voor de periode 2020-2025.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het belastingreglement bepaalt in artikel 3 dat er een weerlegbaar vermoeden is dat het begin, het einde en de oppervlakte van de inname overeenstemmen met deze voorzien in de betreffende stedelijke vergunning(en). De oppervlakte wordt afgerond naar de bovenliggende vierkante meter.

Met het later starten van de werf kan slechts rekening worden gehouden vanaf het verzoek aan de bevoegde administratie, vóór de vergunde start van de inname, om de aanvangsdatum van de vergunning te wijzigen. Met het vroeger beëindigen van de werf kan slechts rekening worden gehouden vanaf het verzoek aan de bevoegde administratie, nà de volledige beëindiging van de inname, om de vergunning vroegtijdig stop te zetten.

In de praktijk blijkt echter dat voor uitvoering van bepaalde werken (zoals dakwerken) de weersomstandigheden een rol kunnen spelen, waardoor de bouwheer/aannemer niet in staat is om ruim op voorhand de start en einde van de inname te specifiëren. 

Om het hoofd te bieden aan deze problematiek, wordt de op de vergunning vermelde start- en einddatum aangevuld met het aantal kalenderdagen (die volgens aanvraag nodig zijn om het werk uit te voeren). Deze kalenderdagen wijzen op effectief aantal dagen van inname, die plaats zou vinden binnen de begrensde periode bepaald in de start- en einddatum.

Er wordt daarom voorgesteld om na derde alinea van artikel 3 een bijkomende alinea toe te voegen betreffende de heffingswijze:

"Met het op de vergunning vermelde aantal kalenderdagen kan slechts rekening worden gehouden op voorwaarde van de schriftelijke melding van de start en het einde van de inname aan de bevoegde Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Afdeling Innames Publieke Ruimte. Deze kennisgeving gebeurt conform de verdere bepalingen opgenomen in de vergunningsvoorwaarden". 

Het Departement Financiën - Team Belastingen Economie - is belast met toezicht op en uitvoering van het reglement. 

Activiteit

AC35508 Opmaak van economiegerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan

Besluit

Artikel 1

Voegt na de derde alinea van artikel 3 van het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken' de volgende tekst toe: 

"Met het op de vergunning vermelde aantal kalenderdagen kan slechts rekening worden gehouden op voorwaarde van de schriftelijke melding van de start en het einde van de inname aan de bevoegde Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Afdeling Innames Publieke Ruimte. Deze kennisgeving gebeurt conform de verdere bepalingen opgenomen in de vergunningsvoorwaarden". 

De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2022.

Artikel 2

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken' zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • Gecoordineerde versie belastingreglement- met markeringen.docx
  • Gecoordineerde versie belastingreglement.docx
  • Te wijzigen reglement