Terug
Gepubliceerd op 09/12/2021

2021_MV_00590 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Blauwe kiosk, frietkramen en het stedelijk beleid rond standplaatsen

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 07/12/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 07/12/2021 - 23:57
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Sven Taeldeman; Karlijn Deene; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Adeline Blancquaert; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Nicolas Vanden Eynden; Filip Watteeuw; Sofie Bracke; Bram Van Braeckevelt; Alana Herman; Mehmet Sadik Karanfil; Sandra Van Renterghem; Patricia De Beule; Carl De Decker; Mattias De Vuyst; Caroline Persyn; Veli Yüksel; Bart Tembuyser; Ria Dossche , Dienst Economie; Ruben Haerens , Dep. SO - DWBW; Els  De Leeuw , dienst economie

Afwezig

Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Karin Temmerman; Stephanie D'Hose; Evita Willaert; Tom De Meester; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Zeneb Bensafia; Tine De Moor; Hafsa El-Bazioui; Yeliz Güner; Els Roegiers; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart Tembuyser
2021_MV_00590 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Blauwe kiosk, frietkramen en het stedelijk beleid rond standplaatsen 2021_MV_00590 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Blauwe kiosk, frietkramen en het stedelijk beleid rond standplaatsen

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De kiosk die op de Kouter die plaats van de ‘blauwe kiosk’ moest innemen, is er nooit gekomen. Een aantal frietkoten zijn gesloten en werden recent weggehaald (Fratersplein, Vrijdagmarkt).

Indiener(s)

Anneleen Van Bossuyt

Gericht aan

Sofie Bracke

Tijdstip van indienen

wo 24/11/2021 - 15:15

Toelichting

Kan de schepen toelichten hoeveel zaken die een standplaats hebben van de stad op dit moment gesloten zijn of weggehaald en wat daarvoor de redenen zijn?

Voor hoeveel standplaatsen zal de stad op zoek gaan naar een nieuwe uitbater? Hoeveel worden er afgeschaft?

Hoe zal het beleid worden bijgestuurd om dergelijke problemen in het vervolg te voorkomen?

Bespreking

Antwoord

Wat betreft stedelijke standplaatsen zijn er inderdaad twee soorten die zich binnen mijn bevoegdheden bevinden. Eerst en vooral de in vorige legislatuur gegunde 16 frietkoten en sinds kort ook de locatie van de voormalige Blauwe Kiosk. 

Wat betreft de frituren zijn er inderdaad een aantal concessieovereenkomsten stopgezet. 

De eerste was de frituur aan Baarle-Kerk. Raadslid Taeldeman heeft mij in het verleden al gevraagd naar deze locatie. Zoals ik toen ook antwoordde is deze frituur nooit opengegaan en is het de dienst niet gelukt om nog in contact te treden met de eigenaars. Ze lieten de inboedel van de bestaande frituur achter met volle vetketels en alle toebehoren. Er is ook een inpandige frituur in de buurt die de lokale frietjes-vraag beantwoordt. Aangezien twee frituren zo dicht bij elkaar in een dorpsomgeving weinig meerwaarde hebben, is besloten om deze frituurstandplaats om te vormen tot  een standplaats voor ambulante handel. Zo kan er een divers aanbod voorzien worden voor de inwoners van Baarle. Iets waarvan ik weet dat ook raadslid Taeldeman voorstander was. 

De tweede stopgezette concessie was de frituur in de Overpoort ter hoogte van het Liberaal Archief. De uitbaters hebben zelf hun contract netjes opgezegd. De reden is niet moeilijk te vinden: deze frituur leefde quasi exclusief van het laatavond-uitgaanspubliek in de Overpoort. Ondanks de vrijstelling van concessiegeld tijdens de eerste lockdown bleken er onvoldoende financiële reserves te zijn. We hebben, zeker in deze tijden, dan ook begrip voor de zakelijke keuze van de uitbaters. Gelet op het aantal snackbars in de Overpoort (voor frietjes, maar ook pasta’s, pizza’s en pitta’s) was een nieuwe invulling niet aan de orde. In het kader van de heraanleg van de Overpoort kan deze openbare ruimte zeker op een nuttige(re) manier ingevuld worden. 

De frituren van het Fratersplein & de Vrijdagmarkt behoorden tenslotte tot dezelfde vennootschap. Deze vennootschap kon de zakelijke overeenkomsten die ze aangegaan hadden met de stad niet waarmaken. Er werden verschillende uitstellen en afbetalingsplannen toegestaan. Er waren ook periodes met kwijtscheldingen van standgeld ten gevolge van corona. Maar het viel op dat de frituur op de Vrijdagmarkt ook in de pre-coronaperiode niet regelmatig open was. Zelfs tijdens de laatste Gentse Feesten van 2019 was deze frituur gesloten. Een periode in het jaar waar de grootste omzetten kunnen gemaakt worden. Na een juridische procedure zijn beide standplaatsen op rechterlijk bevel vrijgemaakt door een gerechtsdeurwaarder. 

Wat betreft deze laatste twee standplaatsen heeft het college nog geen beslissing genomen, maar ook hier moeten we eerlijk zijn dat er de laatste jaren heel wat inpandige frituren zijn bijgekomen in de buurt van deze locaties of dat er op korte afstand al waren. 

De conclusie is dat het geen beleidskeuzes zijn die deze frietkoten hebben doen sluiten, maar wel economische realiteiten. De instelprijzen waren oorspronkelijk laag, maar werden opgedreven tijdens het biedproces. De randvoorwaarden waar deze frituren dienden aan te voldoen, werden vastgelegd bij de oproep. We mogen ook niet vergeten dat men voor een standplaats tijdens de Gentse Feesten voor 10 dagen ook bedragen van enkele tienduizenden euro geboden heeft. En men deze engagementen jaar na jaar financieel waar maakt. 

Wat betreft de standplaats van de voormalige Blauwe Kiosk: 

De concessie tot uitbating van de Blauwe Kiosk aan de Kouter verstreek begin 2020. Niemand heeft een eeuwigdurend recht op openbaar domein. Op gezette tijdstippen moet een overheid deze locaties opnieuw in de markt zetten, via openbare procedures, waarbij iedereen de kans krijgt zich kandidaat te stellen. Zoals bevoegd schepen Storms verder al duidde moest er een minimumprijs vastgelegd worden. Deze werd bepaald door een erkend schatter.

De uiteindelijke winnaar van procedure kwam met een nieuw concept voor de kiosk. De oude kiosk werd weggehaald door de eigenaar en verkocht. December 2020 werd het contract met de eerder gegunde kandidaat stopgezet nadat bleek dat deze niet tot uitbating ging overgaan. Dit zowel ten gevolge van corona als door problemen met de omgevingsvergunning.  

Gentse handelaars en marktkramers van de Kouter drongen al geruime tijd aan bij mij, schepen van handel en markten, op een nieuwe invulling om zo opnieuw extra sfeer en beleving te creëren voor bewoners en bezoekers. De snelste oplossing (die ook mogelijke problemen met een omgevingsvergunning voorkomt) was via een domeinconcessie voor ambulante handel. Eind oktober werd een nieuwe oproep gelanceerd. En ik kan jullie alvast meegeven dat er 6 ondernemers een dossier hebben ingediend. 

Een jury bestaande uit verschillende stadsdiensten zullen deze dossiers beoordelen op basis van meerwaarde product en concept (wat meetelt voor 60% van de punten) en prijs en duurzaamheid (die beiden elk voor 20% in rekening worden genomen). Er is een minimumprijs van 6.000 EUR ingesteld, maar gelet op het feit dat dit criterium maar voor 1/5 van de punten meetelt is het duidelijk dat dit element verre van doorslaggevend is. Tegen ten laatst februari zal de standplaats opnieuw in gebruik zijn.  

Dus ja, openbaar domein mag gebruikt worden om te ondernemen. Met de noodzakelijke spelregels uiteraard.

wo 08/12/2021 - 11:40