Terug
Gepubliceerd op 09/12/2021

2021_MV_00589 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Mobiliteit The Loop n.a.v. de toekomstvisie

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 07/12/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 07/12/2021 - 23:57
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Sven Taeldeman; Karlijn Deene; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Adeline Blancquaert; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Nicolas Vanden Eynden; Filip Watteeuw; Sofie Bracke; Bram Van Braeckevelt; Alana Herman; Mehmet Sadik Karanfil; Sandra Van Renterghem; Patricia De Beule; Carl De Decker; Mattias De Vuyst; Caroline Persyn; Veli Yüksel; Bart Tembuyser; Ria Dossche , Dienst Economie; Ruben Haerens , Dep. SO - DWBW; Els  De Leeuw , dienst economie

Afwezig

Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Karin Temmerman; Stephanie D'Hose; Evita Willaert; Tom De Meester; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Zeneb Bensafia; Tine De Moor; Hafsa El-Bazioui; Yeliz Güner; Els Roegiers; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart Tembuyser
2021_MV_00589 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Mobiliteit The Loop n.a.v. de toekomstvisie 2021_MV_00589 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Mobiliteit The Loop n.a.v. de toekomstvisie

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Na jarenlange discussies is er een nieuwe toekomstvisie voor The Loop. De toekomstvisie geeft een inkijk in de plannen van de stad en de projectontwikkelaars: de ambitie is om een nieuw stuk stad te creëren, met ruimte voor woningen, groen, winkels, vrije tijd en kantoren.  Daarnaast blijft deze plek geschikt voor grootschalige evenementen en beurzen. 

De toekomstvisie focust op hoofdstructuren en zegt nog niet wat waar komt en hoe de inrichting er precies zal uitzien. Op die manier kan de stad inspelen op nieuwe inzichten en/of noden. Er is de komende jaren extra studiewerk nodig om de invulling van de verschillende percelen vorm te geven.

Een belangrijke rol binnen dit plan is de Adolphe Pégoudlaan, die midden door het gebied loopt en de R4 verbindt met de E40. Deze verbindingsweg wordt versmald en ingebed tussen hoge, groene bermen. 

Ik had van de schepen graag een antwoord gekregen op volgende vragen. 

Indiener(s)

Stijn De Roo

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

wo 24/11/2021 - 14:59

Toelichting

    1. De bereikbaarheid van The Loop is een kritische succesfactor. Op welke manier zal de schepen ervoor zorgen dat de site niet vastloopt? 
    2. Wat is de visie van het college op de verwachte toename van verkeer op deze verkeersas en de vragen vanuit Drongen om niet de N466, maar wel de Pégoudlaan als vrachtroute aan te duiden? 
    3. Hoe wordt de link met het station Gent-Sint-Pieters versterkt? Zijn hierover reeds contacten met de NMBS en De Lijn?

Bespreking

Antwoord

Recent werd een toelichting gegeven aan het College over de opportuniteiten die het consortium binnen de ‘Masterclass The Loop’ zag, en de richtingen die men verder zou willen onderzoeken in nog op te starten werkgroepen. Dit is dus nog geen beslist beleid. Aangezien het verdere detailonderzoek nog moet opgestart worden, is het op dit moment nog niet mogelijk om hier reeds conclusies uit te trekken. 

Eén aspect uit je vraag wil ik graag rechtzetten. In het persartikel is het beeld van “Pégoudlaan op korte termijn gehalveerd” enigszins misleidend. Hierdoor is er in Drongen opnieuw heel wat bezorgdheid. Wij ontvangen hiervan ook signalen en delen vanuit dit bestuur hun bekommernis. Daarom zou ik deze verwarring graag rechtzetten:

De Pégoudlaan bestaat vandaag uit 2x2 stroken voor doorgaand verkeer. Deze blijven in de voorstellen behouden en dit doorgaand verkeer wordt inderdaad afgeschermd door hoge bermen. Achter deze bermen, geclusterd bij de ontwikkeling van de bouwvelden, komt de wegeninfrastructuur voor het lokaal of bestemmingsverkeer. Op die manier wordt de Pégoudlaan minder massief en beter geïntegreerd in de ruimtelijke ontwikkelingen van de Pégoudlaan én blijft de doorgaande capaciteit (van 2x2) behouden! Het gaat dus om een ontvlechting.

 

Wat betreft het mobiliteitsaspect van The Loop en de relatie met de andere verbindingen R4-E40: 

1. De bereikbaarheid van de functies op The Loop zelf moet in ieder geval multimodaal verlopen, en niet enkel vanuit het autostandpunt. Het is ieders bekommernis dat de site niet vastloopt.

2. Volgend voorjaar zullen een aantal werkgroepen starten om verschillende aspecten uit het voorgestelde plan verder te onderzoeken op hun haalbaarheid. De toekomst van de Pégoudlaan zal het onderwerp van één van deze onderzoekswerkgroepen worden. AWV is hier trouwens mee in betrokken, aangezien zij de wegbeheerder zijn.

Vlaanderen is bezig met een nieuwe wegencategorisering. De theoretische opbouw is reeds vastgesteld. De indeling van de wegenis in deze nieuwe categorisering wordt via de vervoersregio’s onderzocht, waarbij alle betrokken gemeentes worden betrokken. 

We streven steeds dat de belangrijkste verbinding tussen de E40 en de R4 de B402 blijft. De dubbele rol van de Pégoudlaan, zowel op (inter)regionaal niveau en de ontsluiting van The Loop is dus een cruciaal onderdeel van de studie die in het verdere proces zal volgen. Deze verbindende functie is een belangrijke randvoorwaarde, dewelke niet los kan staan van het functioneren van de hele zuidelijke rand van Gent, inclusief de uitwisselingspunten tussen de verschillende wegen categorieën en de verschillende complexen.

Vroeg in het lopende proces van de vernieuwing van de wegencategorisering is deze verbindende functie ook reeds bestendigd. Vlaanderen heeft al een voorlopig indeling van de wegencategorisering van het hoofdwegennet vastgesteld op de Vlaamse Regering. Hierbij is de B402 opgenomen als Vlaamse Hoofdweg, met als rol het verbinden van de Europese Hoofdwegen. De N466 in Drongen is niet binnen deze selectie opgenomen. Dit wil zeggen dat deze in eerste instantie niet de functie heeft als drager van doorgaand verkeer. Dit wordt nog verder uitgewerkt binnen de Vervoersregio Gent.

  • Sven Taeldeman: Zal de R4(-west) bv. ook (inter)nationaal verkeer te verwerken krijgen?

Het wegvak R4-West   > B402 is in het Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen (RSV) van 1997 geselecteerd als primaire weg type 1. Dus met functie het verbinden op Vlaams niveau tussen de E40 met de E34. De Europese wegen hebben een verbindende functie op internationaal niveau. De routering van het internationaal (vracht)verkeer is echter steeds een individuele keuze van de weggebruiker, gelet op herkomst en bestemming, doorstroming, comfort, … . De ombouw van de R4 binnen project R4WO zal mogelijks ook een toename van het verkeer op de R4 West bewerkstelligen. We blijven bewaken dat de effecten van deze projecten niet nadelig mogen zijn op wegen die deze verbindende functies niet hebben.

Het opbouwen van het vrachtroutenetwerk wordt ook binnen deze vervoersregio’s besproken en opgemaakt. Ook hiervoor wordt gekeken naar de Pégoudlaan als primaire drager voor het doorgaande (en zeker internationaal) verkeer. 

  • Van Bossuyt: In de pers stelde de schepen dat hij een tunnel onder de Pégoudlaan wil voor o.a. doorgaand vrachtverkeer. In het nieuwe, nog maar pas voorgestelde masterplan is behoudens vergissing echter nergens sprake van een dergelijke tunnel.

Wat betreft de tunnel. Dit is mijn persoonlijke visie. De leefkwaliteit van het nieuwe stadsdeel is eveneens een uitgangspunt dat we willen garanderen. Ter hoogte van The Loop is de verbinding tussen R4 en E40 het kortste (3 keer korter dan de N466 te Drongen). Als we de Pégoudlaan of B402 als primaire verbinding willen zien voor het doorgaand verkeer én tegelijkertijd The Loop kwaliteitsvol willen ontwikkelen moeten we vandaag zeker nadenken over de aanleg tussen hoge groene bermen of een variant met tunnel/overkapping. Dat maakt deel uit van het onderzoek dat binnen de werkgroepen wordt opgestart.

  1. Aangezien The Loop beduidend meer zal moeten inzetten op multimodale bereikbaarheid, zijn er meerdere manieren om de afstand tussen The Loop en het station Gent-Sint-Pieters te overbruggen. Openbaar vervoer is hier een pijler van, maar er zijn er meerdere mogelijk. Ook dit wordt verder uitgewerkt in de nog op te starten werkgroepen. 
  • Taeldeman: Kan de nieuwe toekomstvisie voor The Loop op de commissie SSW uit de doeken gedaan worden, bv. in aanwezigheid van de intendant? En daaraan gekoppeld hoe de mobiliteitsvisie in het zuiden van de stad (R4/E40, maar ook openbaar vervoer, e.a. modi) daarmee rekening houdt? Dit laat een debat ten gronde toe.

Op dit moment zijn er krijtlijnen en denkrichtingen uitgezet, die in die werkgroepen verder moeten uitgewerkt worden. Pas na die uitwerking kan de echte visie ook toegelicht worden. 

wo 08/12/2021 - 16:23