Terug
Gepubliceerd op 03/12/2021

2021_GR_00523 - Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning - Wijziging

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 07/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw
2021_GR_00523 - Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning - Wijziging 2021_GR_00523 - Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
  • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, artikels 10/1 t.e.m. 10/3.
  • Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
  • Het Ministerieel Besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, ยง 3.


Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In zitting van 28 juni 2017 heeft de gemeenteraad het nieuw reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning, goedgekeurd. Daarna werd dit reglement op verschillende momenten gewijzigd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In toepassing van artikel 19 van het retributiereglement met betrekking tot het straatparkeren is het parkeren met een voertuig voorzien van een geldige bewonersvergunning, in de zone of op de plaatsen waarvoor de parkeervergunning is uitgereikt, vrijgesteld van parkeerretributie (met uitzondering van het parkeren op plaatsen waar enkel ultrakortparkeren geldt).                

In bepaalde gevallen wordt afgeweken van bovenstaande regel en geen vrijstelling van retributie verleend voor het parkeren van een voertuig voorzien van een geldige bewonersvergunning.    


Concreet gaat het om (bepaalde delen van) commerciële straten, waar rotatie van de voertuigen gewenst is gezien de aanwezigheid van veel handelszaken.

Er wordt voorgesteld om in de Dampoortstraat geen vrijstelling van parkeerretributie via de gemeentelijke parkeervergunning toe te staan. Hiertoe wordt zone 1 uit de "Lijst parkeerzones”, die de bijlage vormt bij het “Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning” aangepast.

Activiteit

AC34806 Ontwikkelen, opzetten, onderhouden en handhaven van een sturend StraatParkeerbeleid

Besluit

Artikel 1

Wijzigt bijlage 2 - lijst parkeerzones van het 'reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning' als volgt: 

Dampoortstraat niet langer opgenomen in zone 1.

De wijziging treedt in werking op 21/12/2021.

Artikel 2

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het 'reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning' zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • Bijlage 2 Lijst parkeerzones (oude versie).pdf
  • Bijlage 2 Lijst parkeerzones (nieuwe versie).pdf
  • Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning
  • Bijlage 1 Lijst bewonerszones (informatief)