Terug
Gepubliceerd op 09/12/2021

2021_MV_00601 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Evaluatie pilootproject KAR-systeem

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 07/12/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 07/12/2021 - 23:57
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Sven Taeldeman; Karlijn Deene; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Adeline Blancquaert; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Nicolas Vanden Eynden; Filip Watteeuw; Sofie Bracke; Bram Van Braeckevelt; Alana Herman; Mehmet Sadik Karanfil; Sandra Van Renterghem; Patricia De Beule; Carl De Decker; Mattias De Vuyst; Caroline Persyn; Veli Yüksel; Bart Tembuyser; Ria Dossche , Dienst Economie; Ruben Haerens , Dep. SO - DWBW; Els  De Leeuw , dienst economie

Afwezig

Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Karin Temmerman; Stephanie D'Hose; Evita Willaert; Tom De Meester; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Zeneb Bensafia; Tine De Moor; Hafsa El-Bazioui; Yeliz Güner; Els Roegiers; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart Tembuyser
2021_MV_00601 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Evaluatie pilootproject KAR-systeem 2021_MV_00601 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Evaluatie pilootproject KAR-systeem

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Om de doorstroming van het tramverkeer te verbeteren werd het pilootproject ‘Verkeerslichtenbeïnvloeding door KAR voor de Vlaamse Tramlijnen’ opgestart in Gent. Met deze technologie wordt een verbinding tot stand gebracht tussen de trams van De Lijn en de verkeerslichteninfrastructuur, zodat de trams sneller groen licht krijgen. 

De uitvoeringstermijn voor het project is ingegaan op maandag 4 januari 2021 en bedraagt 49 weken, waarna er een evaluatie zal volgen. Bij positieve evaluatie volgt een uitrolfase over alle tramlijnen in heel Vlaanderen.

Buurtbewoners hebben mij reeds verschillende keren aangesproken dat de wachttijd aan de verkeerslichten hierdoor serieus kan oplopen. Zeker aan het kruispunt van de Krijgslaan met de Galglaan kan de wachttijd aan de verkeerslichten oplopen tot 6 à 8 minuten wat tot aanzienlijke filevorming leidt. 

Ik had van de schepen graag een antwoord gekregen op volgende vragen.

Indiener(s)

Stijn De Roo

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

ma 29/11/2021 - 09:56

Toelichting

  1. Is de schepen op de hoogte van de filevorming aan de verkeerslichten? 
  2. Wat zijn de eerste bevindingen van de evaluatie? Kan u deze al kort toelichten?
  3. Welke verbeterpunten ziet de schepen momenteel al aan het project?

Bespreking

Antwoord

Het verkeerscentrum Gent monitort de kruispunten waar het KAR systeem is geïnstaleerd. 

Drie van de zeven kruispunten waar het KAR-systeem wordt getest vielen snel op en werden op de voet verder opgevolgd. Aan de andere vier kruispunten is er geen significant negatieve invloed op het gemotoriseerd verkeer gedetecteerd. 

De kruispunten met extra files zijn de R40 x B. Spaelaan, Kortrijksesteenweg x Sint-Pietersaalststraat en Galglaan x Krijgslaan. Niet toevallig zijn dit ook de kruispunten waar grote veiligheidswinsten geboekt zijn. U moet weten dat op deze kruispunten niet enkel het KAR-systeem is geïnstaleerd, maar dat tegelijkertijd ook enkele ingrepen zijn gedaan om de veiligheid van fietsers en voetgangers te verhogen. Zo zijn er bijvoorbeeld oversteken verbeterd of oversteektijden verlengd. Deze hebben ook grote een impact op de afwikkeling vna het verkeer op een kruispunt.

Verschillende terreinbezoeken vonden plaats om de problemen op de 3 vermelde kruispunten vast te stellen en aan de beheerder van deze kruispunten, het Agentschap Wegen en Verkeer, en de leverancier van KAR te melden. Verkeerslichten zijn echter een complex gegeven waar veel verschillende facetten kunnen fout lopen. Het duurt daarom soms even voor de oorzaak van een probleem gevonden wordt en aangepakt kan worden. Intussen werden al aan alle 3 deze kruispunten technische problemen opgemerkt en gecorrigeerd. 

We blijven deze 3 kruispunten in het bijzonder opvolgen om tot een zo goed als mogelijk werkend kruispunt te komen rekening houdend met de vooropgestelde doelstellingen. We trachten dus nog enkele verbeteringen te realiseren op de genoemde kruispunten die ook de doorstroming voor gemotoriseerd verkeer ten goede moeten komen. Er wordt echter geenszins verwacht dat de doorstroming voor gemotoriseerd verkeer terug naar het niveau van voor de aanpassingen gaat, hiervoor zouden de veiligheidswinsten teniet moeten gedaan worden, wat noch wij als stad, noch AWV ambieren.

 Een eerste evaluatie geeft aan dat technisch alles intussen naar behoren lijkt te werken. Maar er zijn zeker nog verbeteringen haalbaar. 

Zo is de aanmelding van de tram nog niet optimaal waardoor de tram te vroeg groen krijgt. Vooral aan het kruispunt Krijgslaan x Galglaan zorgt dit voor vaak lange tramfases waarbij iedereen voor het rood staat en niet begrijpt waarom. Hierop wordt momenteel gewerkt. 

Een ander knelpunten vandaag is dat er nog KAR-trams en niet-KAR-trams op dezelfde lijn rijden. Hierdoor hinderen ze elkaar in een optimale doorstroming. 

Maar de evaluatieperiode van de pilootcorridor is gestart begin oktober 2021 en loopt tot januari 2022. We wachten deze dus af. 

wo 08/12/2021 - 16:16