Terug
Gepubliceerd op 09/12/2021

2021_MV_00605 - Mondelinge vraag van raadslid Joris Vandenbroucke: Trajectcontroles op wegen in beheer van de stad

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 07/12/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 07/12/2021 - 23:57
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Sven Taeldeman; Karlijn Deene; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Adeline Blancquaert; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Nicolas Vanden Eynden; Filip Watteeuw; Sofie Bracke; Bram Van Braeckevelt; Alana Herman; Mehmet Sadik Karanfil; Sandra Van Renterghem; Patricia De Beule; Carl De Decker; Mattias De Vuyst; Caroline Persyn; Veli Yüksel; Bart Tembuyser; Ria Dossche , Dienst Economie; Ruben Haerens , Dep. SO - DWBW; Els  De Leeuw , dienst economie

Afwezig

Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Karin Temmerman; Stephanie D'Hose; Evita Willaert; Tom De Meester; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Zeneb Bensafia; Tine De Moor; Hafsa El-Bazioui; Yeliz Güner; Els Roegiers; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart Tembuyser
2021_MV_00605 - Mondelinge vraag van raadslid Joris Vandenbroucke: Trajectcontroles op wegen in beheer van de stad 2021_MV_00605 - Mondelinge vraag van raadslid Joris Vandenbroucke: Trajectcontroles op wegen in beheer van de stad

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Context : Op de gemeenteraad van 17 februari 2020 stelde ik voor om, naar het voorbeeld van de stad Mechelen, ook in Gent op wegen in eigen beheer trajectcontroles te installeren om de strijd tegen hardrijden op te voeren en de verkeersveiligheid te verbeteren. Trajectcontroles hebben immers overvloedig bewezen (op autosnelwegen en gewestwegen) dat ze zeer efficiënt zijn in het ontmoedigen van hardrijden. Er is namelijk geen ontsnappen aan.  

De burgemeester antwoordde dat hij schepen Watteeuw gevraagd heeft om het Mobiliteitsbedrijf de opdracht te geven om ism de politie de mogelijkheden tot het installeren op wegen in beheer van de stad Gent te onderzoeken. In november van dat jaar klonk het dat men aan de slag is met het voorstel, dat er contact is geweest de Lokale Politie Mechelen-Willebroek, met AWV (voor evt bijkomende installaties op gewestwegen) en dat de budgettaire kant van het verhaal alsook de verwachte personeelsinzet voor het verwerven van de data in kaart wordt gebracht. Daarnaast zou het Mobiliteitsbedrijf een lijst met potentiële straten opmaken en werd een proefproject aangekondigd. 

Inmiddels zijn we een jaar later en had ik graag een nieuwe stand van zaken gehad. 

Indiener(s)

Joris Vandenbroucke

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

di 30/11/2021 - 21:22

Toelichting

Vragen aan de schepen :

- Is er een proefproject in uitvoering? Zal de stad Gent starten met trajectcontroles op wegen in eigen beheer? 

- Zijn er locaties geselecteerd voor de installatie van trajectcontroles? Welke?

- Wat is de timing? 

- Welke investerings- en werkingsmiddelen worden hiervoor gemobiliseerd? Wat gebeurt met de opbrengsten? 

- Wat is de rol van het Mobiliteitsbedrijf en van de politie?

- Heeft de stad aan AWV gevraagd om bijkomende installaties te plaatsen op gewestwegen op Gents grondgebied? Zo ja, waar? 

Bespreking

Antwoord

De Stad Gent en Politiezone Gent willen graag trajectcontroles in eigen beheer uitvoeren, en daar zijn er veel gesprekken over gevoerd met de juridische dienst van de Stad Gent en andere gemeenten die reeds trajectcontroles hebben ingevoerd. We moeten constateren dat er tot op vandaag nog steeds juridische en praktische problemen zijn om de GAS-5 in praktijk te brengen. De VVSG heeft reeds aan Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters uitdrukkelijk gevraagd om zo snel mogelijk werk te maken van een hersteldecreet om die juridische en praktische problemen uit te klaren. Minister Peeters wil echter eerst de evaluatie afwachten en op basis van deze resultaten bekijken of een hersteldecreet al dan niet aan de orde is. Die evaluatie is nu lopende en we verwachten daar de resultaten en conclusies begin ’22.

In afwachting van het hersteldecreet en de invoering van GAS-5 bekijken we de komende maanden of een eerste uitrol van die 2 locaties mogelijk is via de huidige procedures via de politie. Deze locaties zijn de Sint-Denijslaan en Sint-Kruis-Winkeldorp.

De procedure is hier dat we, ondersteund door de lokale politie, onze aanvraag doen aan het gewestelijk verwerkingscentrum (federale politie) die de verwerking doet van de snelheids-overtredingen. Extra trajectcontroles zijn wel op voorwaarde van een capaciteitsuitbreiding bij de federale politie waarvoor een aanvraag moet gedaan worden. Die aanvraag zijn we nu aan het opmaken in samenwerking met de lokale politie.
 We hopen dit tegen eind volgend jaar toch eindelijk op terrein te kunnen starten.

Budgetten voor aankoop en beheer van trajectcontroles worden vrijgemaakt bij het Mobiliteitsbedrijf. Opbrengsten voor overtredingen van minder dan 20 km/u komen bij het GAS-5 verhaal bij de stad terecht. Maar bij de huidige procedure worden die federaal verdeeld en zijn er geen rechtstreekse inkomsten voor de stad.

Het Mobiliteitsbedrijf staat in voor het beheer van de trajectcontroles. De politie en deGAS-ambtenaren van Stad gent staan in voor de effectieve opvolging van overtredingen.

De Stad Gent heeft geen aanvraag ingediend voor bijkomende trajectcontroles bij AWV. Enkel locaties voor potentiële trajectcontroles die op de prioriteitenlijst van AWV staan worden gefinancierd door AWV, andere locaties kunnen enkel indien de gemeente/stad instaat voor de aankoop en het beheer van de trajectcontroles, de opbrengst vloeit echter niet terug naar de gemeente of stad.  Bij navraag bij AWV is gebleken dat op de prioriteitenlijst geen gewestwegen op Gentse grondgebied vermeld zijn. De prioriteiten worden bepaald op basis van snelheidsovertredingen en ongevallencijfers.

wo 08/12/2021 - 16:18