Terug
Gepubliceerd op 09/12/2021

2021_MV_00609 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Parkeerdruk Malem en Alsberge-Van Oost

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 07/12/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 07/12/2021 - 23:57
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Sven Taeldeman; Karlijn Deene; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Adeline Blancquaert; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Nicolas Vanden Eynden; Filip Watteeuw; Sofie Bracke; Bram Van Braeckevelt; Alana Herman; Mehmet Sadik Karanfil; Sandra Van Renterghem; Patricia De Beule; Carl De Decker; Mattias De Vuyst; Caroline Persyn; Veli Yüksel; Bart Tembuyser; Ria Dossche , Dienst Economie; Ruben Haerens , Dep. SO - DWBW; Els  De Leeuw , dienst economie

Afwezig

Johan Deckmyn; Gabi De Boever; Karin Temmerman; Stephanie D'Hose; Evita Willaert; Tom De Meester; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Zeneb Bensafia; Tine De Moor; Hafsa El-Bazioui; Yeliz Güner; Els Roegiers; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart Tembuyser
2021_MV_00609 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Parkeerdruk Malem en Alsberge-Van Oost 2021_MV_00609 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Parkeerdruk Malem en Alsberge-Van Oost

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Situering

In de wijk Malem is de parkeerdruk enorm aan het stijgen om diverse redenen. Mogelijke verklaringen zijn : vanuit de naburige Brugse Poort komt men er parkeren (betalend daar, ontbreken bewonersparkeren in Malem), ontwikkelingen in de onmiddellijke buurt (studenten UPkot, toeristen (NL, F, GB, PL, enz…),Hockey, Dierenasiel), de straten zullen ook heraangelegd worden binnenkort met minder parkeerplaatsen.

Ook in de naburige wijk op de Alsberghe-Van Oost site is er een sterk toegenomen parkeerdruk (autonoom, maar ook vanuit de omliggende buurten (Brugse Poort) waar het wel al betalend parkeren is; de nieuwe activiteiten aan de Noorderlaan (oa Hockey).

Dit is reeds meermaals aangekaart. Voor Malem zou dit ook al onderzocht zijn.

Er zijn ook plannen in de wijk Malem voor heraanleg van de straten. De buurtbewoners wensen bij de heraanlegplannen ook nauw(er) betrokken te worden. Ze deden een stevige inbreng op een inspraakmoment in oktober 2018, maar sedertdien is het – buiten een brochure die in maart 2021 plots in de bus viel - stil. Naar aanleiding van de brochure is er reactie bij de bewoners ontstaan en werden de bezwaren op papier gezet. Dit document werd samen met een petitie met 337 handtekeningen overgemaakt aan de Burgemeester en schepenen.  Op 13 juli hadden we een on-line vergadering met de Burgemeester , schepen Watteeuw en bevoegde instanties waar de bewoners hun bezwaren hebben toegelicht. De opmerkingen zouden onderzocht worden en er werd afgesloten met de belofte om in september terug samen te komen. Wat tot op heden zonder gevolg is.   Zij vragen zich af of er met hun suggesties is rekening gehouden bij de ontwerpplannen.

 

Indiener(s)

Sven Taeldeman

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

wo 01/12/2021 - 18:12

Toelichting

Vragen vanuit een onhoudbare parkeerdruk op deze wijk, waardoor bewoners er geen parkeerplaats meer vinden :

 • In de ontwerpplannen voor de straten in Malem zouden er parkeerplaatsen verdwijnen. Navraag leert dat het aantal parkeerplaatsen bijna ongewijzigd zou blijven. Graag duiding bij welk scenario het nu wordt qua parkeren. Verdwijnen er parkeerplaatsen, of blijft de parkeerbalans in de wijk ongeveer dezelfde?
 • Is een Fietsstraat, zoals de Oudstrijderslaan-Herdenkingslaan (6m breed) zou worden (aansluitend op de fietsbrug), combineerbaar met bewonersparkeren aan een zijde van de straat? Cfr andere situaties in de stad?
 • Indien het aantal parkeerplaatsen behouden blijft kan men dan aantonen waar de plaatsen die verdwijnen worden gecompenseerd in de wijk? 
 • Welk parkeerregime wordt er voorgesteld in deze wijk, om de parkeerdruk er leefbaar te maken, zodat bewoners er nog terecht kunnen? Wanneer gaat die in?
 • Door het veranderen van het richtingsverkeer in de Herdenkingslaan verplicht men de automobilisten om via de Breendonkstraat de Drongensesteenweg te kunnen bereiken. Dit lijkt tegenstrijdig met de visie van een woonerf. Indien men niets verandert aan de richting van het verkeer in de Herdenkingslaan, kan het verkeer verder normaal verlopen. Dat is een voorstel van de bewoners. Is dat onderzocht, of kan dat alsnog? 
 • Is er nog een finaal terugkoppelingsmoment voorzien met de wijk, zodat 1. De bewoners op hun vragen ook expliciet antwoorden krijgen, en 2. de bewoners – indien mogelijk - ook mondeling goed uitgelegd krijgen wat er staat te veranderen, waarom, en hoe ze hun mobiliteit in de wijk dienen te organiseren?  
 • Wanneer starten de werken?
 • Welk parkeerregime wordt er voor de wijk Alsberghe-Van Oost voorgesteld om de parkeerdruk er leefbaar te maken zodat bewoners er nog terecht kunnen? Wanneer gaat die in?

Vraag mbt verlichting :

 • Langs een aantal wandelpaden in de parkachtige aanleg van de wijk zou er geen verlichting meer voorzien worden. Dit wekt onveiligheidsgevoel in de hand. De bewoners stelden voor om minstens met detectieverlichting te werken, die aangaat bij passage van wandelaars, of vaste verlichting (eventuele met nachtelijk dimmen of doven). Het is een woonwijk, mensen willen op een veilige manier (ook om obstakels te zien liggen en niet te vallen) zich kunnen verplaatsen, ook na 17.00 in de winter. Graag duiding bij verlichtingsconcept en hoe er met deze vraag rekening wordt gehouden.

Bespreking

Antwoord

Vanuit de diensten willen we toch nog even benadrukken dat het beantwoorden van een dergelijk uitgebreide lijst vragen die maar op donderdagavond binnenkomt en vrijdagnamiddag beantwoord moet zijn héél moeilijk werkbaar is. 

#1 In de ontwerpplannen voor de straten in Malem zouden er parkeerplaatsen verdwijnen. Navraag leert dat het aantal parkeerplaatsen bijna ongewijzigd zou blijven. Graag duiding bij welk scenario het nu wordt qua parkeren. Verdwijnen er parkeerplaatsen, of blijft de parkeerbalans in de wijk ongeveer dezelfde? 

De parkeerbalans in de wijk blijft hetzelfde, na heraanleg zijn nog steeds 78 parkeerplaatsen ter beschikking. Daarnaast worden er ook 4 fietsenstallingen geplaatst voor in totaal 20 fietsen. Normaal gezien verdwijnt door een heraanleg ongeveer 20% parkeren door de keuze om andere kwalitatieve zaken in te brengen (groen, fietsenstallingen, bomen). Hier in Malem hebben we dit globaal gezien kunnen behouden. De parkeerbalans blijft dus gelijk.

 

#2 Is een Fietsstraat, zoals de Oudstrijderslaan-Herdenkingslaan (6m breed) zou worden (aansluitend op de fietsbrug), combineerbaar met bewonersparkeren aan een zijde van de straat? Cfr andere situaties in de stad? 

In de Oudstrijderslaan en Herdenkingslaan die ingericht worden als fietsstraat op 4m breedte is geen (bewoners)parkeren voorzien. Deze keuze komt de verkeersveiligheid ten goede gezien parkerend autoverkeer geen manoeuvres zal maken in de straat zoals bv. in andere fietsstraten zoals de Visserij wel het geval is. Gezien de parkeerbalans in de wijk dezelfde blijft is dit ook op vlak van autoparkeren te verantwoorden. Het bewonersparkeren in de wijk Malem is voorzien in de Breendonkstraat en Dapperheidsstraat. 

 

#3 Indien het aantal parkeerplaatsen behouden blijft kan men dan aantonen waar de plaatsen die verdwijnen worden gecompenseerd in de wijk? 

Bij ontwerp wordt er gerekend op 6m per parkeerplek. Als we het aantal beschikbare meter parkeervak in de huidige toestand bekijken, halen we daar 78ppl uit.

In het ontwerp worden eveneens 78ppl voorzien.  

Het aantal meter in elke straat dat nu beschikaar is om te parkeren en het aantal ppl dat wordt voorzien kan ik u schriftelijk doorgeven.  

Aantal parkeerplaatsen in de bestaande toestand in 2016, rekening houdende met lengte 1pp = 6m:

 • Herdenkingslaan 120lm + 60lm: BT = 29 pp
 • Dapperheidsstraat 70lm: BT = 11 pp
 • Breendonkstraat 180lm: BT = 30 pp  
 • Oud-strijderslaan (doodlopend deel) 49lm: BT = 8 pp 
 • Totaal aantal parkeerplaatsen in bestaande toestand = 78

 

Parkeerplaatsen in de nieuwe, ontworpen toestand, rekening houdende met lengte 1pp = 6m :

 • Herdenkingslaan: OT = 5pp
 • Dapperheidsstraat: OT = 24pp
 • Houthulststraat: OT = 3pp
 • Breendonkstr OT = 46pp
 • Totaal aantal parkeerplaatsen in ontworpen toestand = 78

 

#4 Welk parkeerregime wordt er voorgesteld in deze wijk, om de parkeerdruk er leefbaar te maken, zodat bewoners er nog terecht kunnen? Wanneer gaat die in? 

Het Mobiliteitsbedrijf onderzoekt op dit moment of het invoeren van betalend parkeren in de wijk de aanwezige parkeerdruk kan verlagen. We moeten echter omzichtig met dergelijke aanpassingen omgaan, omdat deze het parkeerprobleem meestal niet oplossen, maar verschuiven naar de rand van de niet betalende gebieden. Bovendien, Indien we uit de data zouden merken dat de parkeerdruk voornamelijk veroorzaakt wordt door bewoners dan heeft het invoeren van een betalend parkeerregime geen zin. 

 

#5 Door het veranderen van het richtingsverkeer in de Herdenkingslaan verplicht men de automobilisten om via de Breendonkstraat de Drongensesteenweg te kunnen bereiken. Dit lijkt tegenstrijdig met de visie van een woonerf. Indien men niets verandert aan de richting van het verkeer in de Herdenkingslaan, kan het verkeer verder normaal verlopen. Dat is een voorstel van de bewoners. Is dat onderzocht, of kan dat alsnog? 

De fietsstraat Oud-Strijderslaan-Herdenkingsstraat kent enkel een breder profiel (5m) nabij de R40, maar versmald ter hoogte van de fietsonderdoorgang naar 4m breedte. Deze 4m is onvoldoende voor veilig dubbelrichtingsverkeer. Hier wordt lokaal echter een uitzondering op gemaakt zodat de Politieke-Gevangenenlaan bereikbaar blijft en dit zowel komende van de N466 als van de R40. Dit zorgt voor minder rondrijdbewegingen doorheen de wijk. Dit dubbelrichtingsregime kan enkel veilig functioneren over een smal profiel, gezien dit over een zeer kort traject is (+-30m) en de zichtbaarheid hier voldoende is. De zeer lokale omrijdbewegingen door het invoeren van het enkelrichtingssysteem zal de kwalitatieve werking van het woonerf niet hypothekeren. In de Breendonkstraat wordt het beperkt éénrichtingsverkeer naar de Houtemlaan behouden om uitrijdend verkeer te vermijden. Omgekeerd mag verwacht worden dat bewoners van andere straten in Malem vaker en gemakkelijker via de Drongensesteenweg zullen binnenrijden dan verderop via de afslag aan de Herdenkingslaan via een woonerf dat wordt ingericht met de nodige snelheidsremmers om de gevraagde 20km/u te doen respecteren.

 

#6 Is er nog een finaal terugkoppelingsmoment voorzien met de wijk, zodat 1. De bewoners op hun vragen ook expliciet antwoorden krijgen, en 2. de bewoners – indien mogelijk - ook mondeling goed uitgelegd krijgen wat er staat te veranderen, waarom, en hoe ze hun mobiliteit in de wijk dienen te organiseren? 

In 2018 werd er een infomoment georganiseerd over de geplande wegenis -en rioleringswerken en in augustus 2021 volgde nog een vergadering met de bewoners en de Burgemeester en mezelf. 

Normaal gezien staat er geen nieuw infomoment gepland, maar wel nog communicatie naar aanleiding van de concrete start van de werken.

 

#7 Wanneer starten de werken?

De start van de wegenis- en rioleringswerken voor de centrale as (Dapperheidsstraat – Oudstrijderslaan – Breendonkstraat) is volgens huidige planning voorzien voor Q4/2022 – Q1/2023. De nutswerken zijn binnen het volledige eiland Malem reeds uitgevoerd.

 

#9 Vraag mbt verlichting: 

Wat uw vraag mbt verlichting betreft: In het verleden werd de openbare verlichting langs de 2 achterpaden tijdelijk gedoofd, om nadien te kunnen evalueren. De politie meldde dat er geen toename was van criminaliteit, maar de bewoners melden een subjectie onveiligheidsgevoel.  We gaan dit dus verder onderzoeken.

wo 08/12/2021 - 16:20