Terug
Gepubliceerd op 06/12/2021

2022_GR_00001 - Subsidieovereenkomst project wijkrestaurant in het kader van de lokale diensteneconomie, periode 01/01/2022-31/12/2022 - Goedkeuring

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 07/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Bram Van Braeckevelt
2022_GR_00001 - Subsidieovereenkomst project wijkrestaurant in het kader van de lokale diensteneconomie, periode 01/01/2022-31/12/2022 - Goedkeuring 2022_GR_00001 - Subsidieovereenkomst project wijkrestaurant in het kader van de lokale diensteneconomie, periode 01/01/2022-31/12/2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, artikel 14 en artikel 106, lid 2;
  • Het Decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;
  • Het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het Decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie.

Voorgestelde uitgaven

€ 189.243,38

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De lokale diensteneconomie creëert jobs voor kansengroepen via het organiseren van een aanbod voor niet-ingevulde behoeften. Dat biedt de Stad opportuniteiten om nieuwe dienstverlening te organiseren. Bijzondere aandacht gaat naar opleiding, begeleiding en doorstroming van de werknemers naar de reguliere arbeidsmarkt. Zo draagt de lokale diensteneconomie bij tot de realisatie van de doelstellingen die geformuleerd werden in het bestuursakkoord 2020-2025 en de beleidsnota Werk en Sociale Economie. De lokale cofinanciering is essentieel voor de voortzetting van de projecten lokale diensteneconomie.

Op 26 mei 2020 keurde de gemeenteraad de subsidieovereenkomst met Toreke vzw, Vlotstraat 22, 9000 Gent, goed voor de projecten wijkrestaurant Toreke en wijkrestaurant 't Postje, periode 01/01/2020-31/12/2020, en op 26 januari 2021 keurde de gemeenteraad de subsidieovereenkomst goed voor de periode 01/01/2021-31/12/2021.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De maatregel lokale diensteneconomie wordt momenteel hervormd door de Vlaamse overheid. Dit kan een belangrijke impact hebben op de huidige projecten. Er wordt voorzien dat de nieuwe regelgeving van kracht wordt op 01/01/2023.

Daarom wordt thans voorgesteld om de subsidieovereenkomst met Toreke vzw, Vlotstraat 22, 9000 Gent, voor de projecten wijkrestaurant Toreke en wijkrestaurant ’t Postje te verlengen voor de periode 01/01/2022-31/12/2022.

Toreke kreeg van de Vlaamse overheid een bijkomend contingent van 4 VTE doelgroepwerknemers. Daarom werd de cofinanciering vanuit de Dienst Werk vanaf 01/01/2022 opgetrokken met 6.000 euro/VTE.

Om de continuering van het project lokale diensteneconomie van Toreke te garanderen wordt volgende financiering voor één jaar voorgesteld. Gezien het gaat over minstens 85 % personeelskosten, wordt een indexering van 2,51 % toegepast.

Toreke vzw, Vlotstraat 22, Gent

Organisatie van wijkrestaurants Toreke, 't Postje en buurttuin.

12,2 VTE doelgroepwerknemers, periode 01/01/2022-31/12/2022

Dienst Werk en Activering

Dienst Ontmoeten en Verbinden

Dienst Beleidsparticipatie Totaal 2022


129.997 euro


43.088,23 euro

16.158,09 euro

189243,38 euro

 

De evaluatiefiche van het project voor het werkingsjaar 2020 werd als bijlage bij dit besluit gevoegd.

Overzicht van de uitgaven

Dienst*            Dienst     Werk en Activering       Beleidsparticipatie                                        Ontmoeten en Verbinden                                                
Budgetplaats
348230000
3454000GW
35011BW00
Categorie*
 E.subs
E.Subs   E.Subs
Subsidiecode
Niet_Relevant
Niet_Relevant Niet_Relevant
2022

116997,29

14542,28

 38779,41
2023

12999,71

1615,81

 4308,82
Totaal

129997

16158,09

 43088,23

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34823 Uitbouwen van de sociale economie

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst met Toreke vzw, Vlotstraat 22, 9000 Gent, projecten wijkrestaurant Toreke en wijkrestaurant 't Postje, periode 01/01/2022-31/12/2022, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen