Terug
Gepubliceerd op 02/12/2021

Agenda  commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)

di 07/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

 • 2.

  2021_GR_00456 - Toekenning van een nominatieve structurele subsidie voor het ondersteunen van opstartende B&B's en het promoten van Gent - 2021 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een structurele subsidie van 7.000 euro - die nominatief in de aangepaste meerjarenplanning 2020-2025, vastgesteld in zitting van de raad van 22 juni 2021,  is opgenomen - aan de Gilde der Gentse Gastenkamers vzw, Wolterslaan 183 te 9040 Gent, met als doel het ondersteunen van opstartende B&B's en het promoten van Gent naar hun specifiek doelpubliek.

 • 3.

  2021_GR_00463 - Addendum aan de projectovereenkomst over de uitvoering van het pilootproject bouwlogistiek over het water - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het addendum bij de projectovereenkomst met de nv De Vlaamse Waterweg, met zetel Havenstraat 44, 3500 Hasselt, en de vzw Urban Waterway Logistics, met zetel te Kippendonkstraat 7, 9850 Deinze, goed te keuren over de uitvoering van het pilootproject bouwlogistiek over het water. Het betreft de wijziging van de betalingsmodaliteiten van de steun van de Stad Gent ter voorbereiding van de proefprojecten.

 • 4.

  2021_GR_00454 - Subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en Horeca Forma vzw, voor de sectorale acties in de horecasector, in het kader van het Gentse Arbeidspact, voor de werkingsjaren 2022-2023. - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst  voor de sectorale acties in de horecasector, in het kader van het Gentse Arbeidspact, voor de werkingsjaren 2022-2023, met Horeca Forma vzw, te Anspachlaan 111, bus 4, 1000 Brussel, waarbij een subsidie wordt toegekend van 57.365,00 euro per jaar.  

 • 5.

  2021_GR_00455 - Subsidieovereenkomst project Buurtbeheer in het kader van de lokale diensteneconomie, periode 01/01/2022-31/12/2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de overeenkomst met SAAMO Gent vzw, in het kader van de lokale diensteneconomie, voor de periode 01/01/2022-31/12/2022 goed te keuren.


 • 6.

  2021_GR_00403 - Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van baggerwerken in de Watersportbaan te Gent -TDW/2021/089 - ID5136 - Bestek - Vaststelling

 • 7.

  2021_GR_00432 - Voorlopige vaststelling van de afschaffing van een deel van de gemeenteweg Smalleheerweg te Oostakker gelegen binnen het bedrijventerrein R4-Oostakker Noord, ten westen van het rondpunt met de Drieselstraat - Vaststelling

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de afschaffing van een deel van de gemeenteweg Smalleheerweg te Oostakker gelegen binnen het bedrijventerrein R4-Oostakker Noord, ten westen van het rondpunt met de Drieselstraat, voorlopig vast te stellen.

 • 8.

  2021_GR_00324 - Globale intentieovereenkomst over de diverse acties die voortvloeien uit de studie geactualiseerd 'Raamplan Voorlopige Zuidelijke Havenring Gent' - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de globale intentieovereenkomst over de diverse acties die voortvloeien uit de studie geactualiseerd “Raamplan Voorlopige Zuidelijke Havenring Gent” goed te keuren, te sluiten met  het Vlaamse Gewest, Departement MOW - Afdeling beleid, Agentschap Wegen en Verkeer en de Vlaamse Waterweg nv, North Sea Port, nv van publiek recht, de Provincie Oost-Vlaanderen en Infrabel, nv van publiek recht.

 • 9.

  2021_GR_00325 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende het ruimtelijk ontwerpend onderzoek voor het knooppunt Afrikalaan-Vliegtuiglaan incl. overige ongelijkvloerse kruispunten in de omgeving - occasioneel gezamenlijke opdracht - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest, North Sea Port, nv van publiek recht, de Provincie Oost-Vlaanderen en Infrabel, nv van publiek recht, betreffende  het ruimtelijk ontwerpend onderzoek voor het knooppunt Afrikalaan-Vliegtuiglaan incl. overige ongelijkvloerse kruispunten in de omgeving - occasioneel gezamenlijke opdracht.

  De studieopdracht wordt geraamd op 200.000 euro, waarvan de Stad 10 % ten laste neemt.

 • 10.

  2021_GR_00391 - Reglement over het individueel bezoldigd personenvervoer - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'Reglement over het individueel bezoldigd personenvervoer' te wijzigen. 

  Er wordt gevraagd om de voorwaarde dat minibussen ingeschreven na 1 januari 2022, die worden ingezet als standplaatstaxi, moeten voldoen aan de zero-emissienorm pas te laten ingaan voor  minibussen ingeschreven na 1 januari 2023 in plaats van na 1 januari 2022.

  De wijziging treedt in werking op 1 januari 2022.

 • 11.

  2021_GR_00429 - Overheidsopdracht van diensten - Studie uitrol van elektrische laadinfrastructuur - MB 06/2020 - Regularisatie van de opdracht - Goedkeuring

 • 12.

  2021_GR_00430 - Vastgestelde gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer - Rapportering over de periode 16 oktober 2021 t.e.m. 12 november 2021 - Kennisneming

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de rapportering over de periode 16 oktober 2021 t.e.m. 12 november 2021 van de door het college van burgemeester en schepenen vastgestelde aanvullende reglementen op het wegverkeer op de gewest- en gemeentewegen die zich op het grondgebied van de stad Gent bevinden.

 • 13.

  2021_GR_00431 - Overheidsopdracht van leveringen - Leveren, plaatsen, in dienst stellen en onderhouden van een fietsdetectiesysteem in de fietsenparking AC Zuid - MB11/2021 - Bestek - Vaststelling