Terug
Gepubliceerd op 03/12/2021

Agenda  commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)

di 07/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

 • 6. Gegevens inzake verharding.- Christophe Peeters (00568-met bijlage voor de raadsleden)

 • IR 15.

  2021_MV_00609 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Parkeerdruk Malem en Alsberge-Van Oost

 • IR 16.

  2021_MV_00610 - Mondelinge vraag van raadslid Sara Matthieu: Gevaarlijke paaltjes

 • IR 17.

  2021_MV_00613 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Screening van obstakels aan tramsporen

 • IR 18.

  2021_MV_00615 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Ontpalen fietsroutes

 • IR 19.

  2021_MV_00616 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Hoofdwegenstructuur R4/E40

 • 14.

  2021_GR_00523 - Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning' te wijzigen, nl. de aanpassing van zone 1 uit de "Lijst parkeerzones”, die de bijlage vormt bij het “Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning”.

 • 15.

  2021_GR_00491 - Reglement - Retributie voor het plaatsnemen op markten - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement 'Retributie voor het plaatsnemen op markten' te wijzigen, met ingang van 1 januari 2022. De wijzigingen betreffen voornamelijk een consolidatie en vereenvoudiging van de tarieven.

 • 16.

  2021_GR_00492 - Reglement - Retributie op de inname van de openbare weg voor ambulante handel - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement 'Retributie op de inname van de openbare weg voor ambulante handel' te wijzigen, met ingang van 1 januari 2022. De wijzigingen betreffen voornamelijk het vereenvoudigen van de tarieftabellen.

 • 17.

  2021_GR_00496 - Reglement - Belasting op de inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken' te wijzigen, met ingang van 1 januari 2022:

  door toevoeging van de volgende tekst na de derde alinea van artikel 3 van het reglement: 

  "Met het op de vergunning vermelde aantal kalenderdagen kan slechts rekening worden gehouden op voorwaarde van de schriftelijke melding van de start en het einde van de inname aan de bevoegde Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Afdeling Innames Publieke Ruimte. Deze kennisgeving gebeurt conform de verdere bepalingen opgenomen in de vergunningsvoorwaarden.". 

 • 18.

  2021_GR_00471 - Subsidieovereenkomst voor het investeringsproject Bio Base Demo van de Bio Base Europe Pilot Plant - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst met Bio Base Europe Pilot Plant voor de investering in Bio Base Demo waarbij een subsidie wordt toegekend van 490.000 euro.  

 • 19.

  2021_GR_00521 - Werken aan de onbevaarbare waterloop van 3de categorie R4W11a De Lieve ter hoogte van de Vijfhoekstraat te Mariakerke - Machtiging

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een machtiging te verlenen aan de Vlaamse Overheid - afdeling VWT - team NET voor verlegging glasvezelnetwerk op de onbevaarbare waterloop R4W11a De Lieve (3de categorie) ter hoogte van de Vijfhoekstraat te Mariakerke.