Terug commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)

Tue 07/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

Openbare vergadering

Agendapunten

Punten voor alle raadsleden

Bevoegdheid Stad en OCMW
Departement Financiën
Bespreking meerjarenplanning 2020-2025/budget 2022

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Dienst Toerisme
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Economie
Dienst Werk en Activering (SO)
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Projectbureau Ruimte
IVA Mobiliteitsbedrijf
Voetgangers en Gebruikers Collectief Vervoer
  • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'Reglement over het individueel bezoldigd personenvervoer' te wijzigen. 

    Er wordt gevraagd om de voorwaarde dat minibussen ingeschreven na 1 januari 2022, die worden ingezet als standplaatstaxi, moeten voldoen aan de zero-emissienorm pas te laten ingaan voor  minibussen ingeschreven na 1 januari 2023 in plaats van na 1 januari 2022.

    De wijziging treedt in werking op 1 januari 2022.

Straatparkeren
Fiets
Straatparkeren
Departement Financiën
Team Belastingen Wonen
Team Belastingen Econommie
  • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken' te wijzigen, met ingang van 1 januari 2022:

    door toevoeging van de volgende tekst na de derde alinea van artikel 3 van het reglement: 

    "Met het op de vergunning vermelde aantal kalenderdagen kan slechts rekening worden gehouden op voorwaarde van de schriftelijke melding van de start en het einde van de inname aan de bevoegde Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Afdeling Innames Publieke Ruimte. Deze kennisgeving gebeurt conform de verdere bepalingen opgenomen in de vergunningsvoorwaarden.". 

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Economie
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Werk en Activering (SO)