Terug
Gepubliceerd op 10/09/2021

2021_GR_00013 - Ruilverkavelingsproject Schelde-Leie - Voorstel van toedeling - Goedkeuring

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 16/09/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Bevoegde schepen

Astrid De Bruycker
2021_GR_00013 - Ruilverkavelingsproject Schelde-Leie - Voorstel van toedeling - Goedkeuring 2021_GR_00013 - Ruilverkavelingsproject Schelde-Leie - Voorstel van toedeling - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • De Wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet, en in het bijzonder artikel 70;
 • Het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2015 tot uitvoering van de ruilverkaveling Schelde-Leie en tot oprichting van het ruilverkavelingscomité Schelde-Leie;
 • Het ministerieel besluit van 19 mei 2014 houdende beslissing inzake het nut van de ruilverkaveling Schelde-Leie;
 • Het ministerieel besluit van 18 augustus 2015 tot oprichting van de commissie van advies van de ruilverkaveling Schelde-Leie.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet, artikel 70;
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De ruilverkaveling Schelde-Leie situeert zich op delen van het grondgebied van de gemeenten Nazareth, De Pinte en Sint-Martens-Latem en de steden Gent en Deinze. Het gebied van 2.700 ha groot wordt in het noorden bij benadering begrensd door de gewestweg N43 (Kortrijksesteenweg) en in het oosten door een aantal parallelle zijbeken van de Schelde (de Zwartekobensbeek, de Moerbeek en de Coupure). In het zuidwesten valt de grens grofweg samen met de N35 (Gaversesteenweg). Het zijn hoofdzakelijk gronden met een agrarische bestemming op het gewestplan of een ruimtelijk uitvoeringsplan die binnen de projectgrens liggen.

Op het grondgebied van de Stad Gent is de ruilverkaveling Schelde-Leie lopende in die delen van Zwijnaarde en Sint-Denijs-Westrem die zijn aangeduid als agrarisch gebied in de van toepassing zijnde ruimtelijke bestemmingsplannen, met name het gewestplan en het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Afbakening grootstedelijk gebied Gent. Deelproject 6C. Parkbos”.

Het ruilverkavelingscomité heeft een voorstel klaar voor de herverkaveling van de nieuwe kavelstructuur binnen de Ruilverkaveling Schelde - Leie. Voorafgaand werd hierover op verschillende momenten advies gevraagd aan de Commissie van Advies, waarin de Stad Gent vertegenwoordigd is. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het onderzoek van het dossier 'toedeling' is gestart op 15 juni 2021. De Stad Gent heeft als eigenaar een aangetekend schrijven ontvangen waarin de percelen die aan de Stad zullen toebedeeld worden, staan opgelijst. Het onderzoek loopt gedurende 30 dagen. In dit schrijven wordt aan de Stad gevraagd om eventuele suggesties, verbetering, opmerkingen of bezwaren op het dossier over te maken aan het Ruilverkavelingscomité ten laatste op 14 juli 2021.  

Concreet gaat het voor de Stad Gent om volgende toedeling: 

Het  betreft enerzijds de gronden die de Stad Gent nu reeds in eigendom heeft en de resterende overdacht van gronden aan de Oude Spoorwegbedding. Een deel van de Oude Spoorwegbedding werd reeds overgedragen via het landinrichtingsproject. Deze overbedeling aan de Stad Gent heeft een opleg van 31.731,95 euro tot gevolg. De overdracht van deze gronden en ook de daarmee samenhangende betaling wordt voorzien in 2029, na het verlijden van de tweede ruilverkavelingsakte. 

Verder gaat het om de volgende nieuwe kavels die aan de Stad Gent worden toebedeeld als Maatregel tot Landinrichting: 

 • Percelen gelegen ter hoogte van de Scheidbeek/Putstraat: 10103, 10104, 10105, 10116, 10127, 10128;
 • Wandelverbindingen tussen de Oude Spoorwebedding en Putstraat: 10133, 10135, 10196;
 • Restperceel tussen de Mijlgrachtstraat en de Kokersbeek: 20621;
 • Wandelverbindingen tussen de boskern Gellynck/Gebuurtestraat en Zwijntjesbos/Heerweg Zuid: 20798 en 20799;
 • Deel van wandelverbinding tussen Hondelee/bufferstrook aan de Toutefaisbeek en Blijpoel: 30398.

Deze gronden “maatregel tot landinrichting” worden 100 % betaald door het Vlaams Gewest.  Het bedrag dat vermeld staat in de tabel nl. € 607.846,32  hoeft dus niet betaald te worden door de Stad Gent maar wordt betaald door het Vlaams Gewest.

Deze oplijsting is conform de eerder gemaakte afspraken met de Stad Gent en conform de adviezen die werden opgemaakt in de besprekingen van de Commissie van Advies, waarin de Stad Gent is vertegenwoordigd. 

Activiteit

AC34241 Aankopen en aanleggen van groenpolen en natuurgebieden

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het voorstel van toedeling/herverkaveling van het ruilverkavelingsproject Schelde - Leie aan de Stad Gent. 


Bijlagen

 • Brief - Ruilverkavelingsproject Schelde-Leie - Voorstel toedeling stadseigendommen