Terug
Gepubliceerd op 10/09/2021

2021_GR_00113 - Kosteloze terbeschikkingstelling van vervanggronden i.k.v. het flankerend landbouwbeleid voor RUP 169 Groen via open oproep - Procedure en contractvoorwaarden - Vaststelling - Modelovereenkomst - Goedkeuring

commissie stedenbouw, stadsontwikkeling, natuur en wonen (SSW)
do 16/09/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Bevoegde schepen

Tine Heyse
2021_GR_00113 - Kosteloze terbeschikkingstelling van vervanggronden i.k.v. het flankerend landbouwbeleid voor RUP 169 Groen via open oproep - Procedure en contractvoorwaarden - Vaststelling - Modelovereenkomst - Goedkeuring 2021_GR_00113 - Kosteloze terbeschikkingstelling van vervanggronden i.k.v. het flankerend landbouwbeleid voor RUP 169 Groen via open oproep - Procedure en contractvoorwaarden - Vaststelling - Modelovereenkomst - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2
  • De gemeenteraadsbeslissing van 29 september 2020 houdende de voorlopige vaststelling van het ontwerp en procesnota van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP nr 169) Thematisch RUP Groen - voorlopig onteigeningsbesluit deelgebieden Afsnee - Rosdambeekvallei, Sint-Amandsberg - Oude Bareel en Oostakker - Slotendries.

Niet digitale bijlagen

De nota Flankerend landbouwbeleid maakt onderdeel uit van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP nr. 169) ‘Thematisch RUP Groen'.

De tekst kan terug gevonden worden via "Definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP nr. 169) ‘Thematisch RUP Groen' - Vaststelling" dat ook ter goedkeuring voorgelegd wordt op de gemeenteraad van 27 september 2021.


Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De voorlopige vaststelling van het ontwerp  van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP nr 169) Thematisch RUP Groen - voorlopig onteigeningsbesluit deelgebieden Afsnee, Rosdambeekvallei, Sint-Amandsberg - Oude Bareel en Oostakker - Slotendries werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 29 september 2020.

De definitieve vaststelling van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP 169) Thematisch RUP Groen wordt voorgelegd ter goedkeuring op de gemeenteraad van 27 september 2021.

Als onderdeel van het RUP Groen wordt ook een flankerend landbouwbeleid voor RUP Groen goedgekeurd (zie “Nota flankerend landbouwbeleid - maatregelen om de impact op landbouw te verzachten”). Eén van de flankerende maatregelen die de Stad Gent inzet in het kader van het flankerend landbouwbeleid voor RUP Groen is het aanbieden van vervanggrond voor getroffen landbouwers in hoofdberoep. Voor deze vervanggronden wordt geput uit de pachtvrije landbouwgronden van OCMW Gent, dat op zijn beurt hierop een opstalrecht zal verlenen aan de Stad Gent. Voor deelgebieden van RUP Groen waar de gronden verworven worden door een erkende natuurvereniging worden deze vervanggronden toegewezen via een open oproep georganiseerd door de Stad Gent.

De toewijzing van gronden via een open oproep gebeurt pas wanneer (een) landbouwer(s) het gebruik van één of meerdere percelen binnen de groenzones, herbestemd door middel van het RUP Groen, verliest of binnen de twee jaar na de inwerkingtreding van de bruikleenovereenkomst zal verliezen ten gevolge van verwerving van de percelen door een erkende natuurvereniging. Het tempo van de open oproepen is dus afhankelijk van het tempo van aankopen van de gronden gelegen binnen RUP Groen door een erkende natuurvereniging. Om die reden wordt niet voor alle gronden tegelijk een open oproep georganiseerd, maar gebeurt dit stapsgewijs.

Het document dat ter goedkeuring voorgelegd wordt beschrijft de procedure van deze open oproepen en de algemene contractvoorwaarden van de langdurige bruikleen op de vervanggronden, die de Stad Gent in een later stadium zal afsluiten met de betrokken landbouwers. Dit zal de basis vormen bij de feitelijke lancering van een open oproep en voor de bruikleenovereenkomsten die daarna afgesloten worden met de betrokken landbouwer(s).

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Door de procedure en contractvoorwaarden reeds voor te leggen ter goedkeuring wordt de feitelijke uitvoering van deze maatregel uit het flankerend landbouwbeleid van RUP Groen al voorbereid en wordt een vlotte werking bij het lanceren van de open oproepen verzekerd. Een vlotte en snelle werking van deze flankerende maatregel is noodzakelijk voor de getroffen landbouwers die  recht hebben op vervanggronden en uiteraard ook voor de erkende natuurverenigingen en eigenaars die respectievelijk tot aankoop en verkoop van gronden in RUP Groen willen overgaan.

De goedkeuring van de procedure incl. de toewijzingscriteria en de algemene contractvoorwaarden is één stap in de uitvoering van deze flankerende maatregel.  Voor details wordt verwezen naar de inhoud van de open oproep met inbegrip van de modelbruikleenovereenkomst in bijlage bij dit besluit.

Eens de erkende natuurvereniging de landbouwgronden heeft verworven of de intentie tot verwerving heeft laten blijken én het OCMW een opstalrecht op de vervanggronden heeft verleend aan de Stad Gent (zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad én de OCMW-raad), kan de Stad Gent overgaan tot lancering van de individuele oproepen. 

Het college van burgemeester en schepen zal beslissen over de lancering van elke individuele oproep (telkens in uitvoering en op basis van het document dat hiermee ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad), de toewijzing van bepaalde percelen aan een landbouwer en tegelijk de individuele bruikleenovereenkomst met de landbouwers goedkeuren. 

Activiteit

AC35406 Samen met landbouwers en betrokkenen verder werken aan een stadsgerichte, duurzame landbouw

Besluit

Artikel 1

Stelt de procedure vast voor de toewijzing van vervanggronden via een open oproep en de contractvoorwaarden van de bruikleenovereenkomsten die worden afgesloten in het kader van deze flankerende maatregel voor getroffen landbouwers, zoals omschreven in de nota Flankerend landbouwbeleid die onderdeel uitmaakt van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP nr. 169) ‘Thematisch RUP Groen', zoals gevoegd in bijlage. 

Artikel 2

Keurt goed de modelovereenkomst 'Overeenkomst bruikleen vervanggronden RUP Groen', zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 3

Machtigt het college van burgemeester en schepenen om de bruikleenovereenkomst met de landbouwers op basis van de modelovereenkomst te sluiten.


Bijlagen