Terug
Gepubliceerd op 08/09/2021

2021_GR_00014 - Gefaseerde vervroegde beëindiging van het gebruiksrecht van TMVW op bruggen - Goedkeuring

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 14/09/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Bevoegde schepen

Sami Souguir
2021_GR_00014 - Gefaseerde vervroegde beëindiging van het gebruiksrecht van TMVW op bruggen - Goedkeuring 2021_GR_00014 - Gefaseerde vervroegde beëindiging van het gebruiksrecht van TMVW op bruggen - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

De statuten van TMVW.

Voorgestelde uitgaven

€ 550.666,13

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad Gent heeft bij de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2011 de toetreding als V-vennoot (‘interVia’ – beheer wegenis) van TMVW goedgekeurd.

Deze toetreding ging gepaard met de inbreng van het gebruiksrecht van de stedelijke bruggen op het grondgebied van de Stad Gent. De ingebrachte bruggen werden opgesomd in een bijlage bij de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2011.

In uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2011 werden de voorwaarden en modaliteiten van de samenwerking tussen de Stad Gent en TMVW verduidelijkt in een afsprakennota die werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen van de Stad Gent in zitting van 23 januari 2014.

Ingevolge de transitie van TMVW van een intercommunale naar een opdrachthoudende vereniging en de hiermee gepaard gaande statutenwijziging van 22 december 2017 zijn er geen toetredingen of uitbreidingen van toetredingen tot de wegenisactiviteit (V) meer mogelijk. Als gevolg van het “uitdovend karakter” van de V-divisie, kan TMVW geen nieuwe bruggen meer realiseren; enkel lopende projecten kunnen door TMVW uitgevoerd worden. Als gevolg hiervan dreigt een situatie te ontstaan waarbij een deel van de bruggen beheerd worden door de TMVW, terwijl nog niet-ingebrachte, of nieuwe bruggen, worden beheerd door de stad Gent.

Teneinde het beheer van de bruggen in één hand te houden, wordt voorgesteld om de inbreng van het gebruiksrecht vervroegd te beëindigen, weliswaar gefaseerd.

  • Voor de bruggen waarvoor TMVW geen renovatie-investeringen heeft uitgevoerd, of waarvoor de renovaties zijn gerealiseerd, wordt voorgesteld het gebruiksrecht met onmiddellijke ingang vervroegd te beëindigen.

            Het betreft volgende bruggen (28):

            1. Aardewegbrug aan Bargiekaai
            2. Academiebrug
            3. Bargiebrug
            4. Brug der Keizerlijke Geneugten
            5. Brug zijarm Watersportbaan
            6. Francois Laurentbrug
            7. Gaardeniersbrug fietsbrug
            8. Gentbrugse meersen
            9. Groendreefbrug
            10. Groene Valleibrug
            11. Henri Maerenbrug
            12. Hoofdbrug
            13. Hospitaalbrug
            14. Jan Yoensvoetbrug (fietspad aan Gaardeniersweg)
            15. Lievebrug
            16. Malembrug
            17. Nieuwbrug
            18. Nieuwebosbrug
            19. Onderdoorgang Bargiebrug
            20. Onderdoorgang Europabrug
            21. Parkbosbrug
            22. Pontbrug
            23. Sint-Antoniusbrug
            24. Sint-Martinusbrug
            25. Sint-Michielsbrug
            26. Tweegatenbrug
            27. Wijdenaardbrug
            28. Zuiderlaanbrug

  • Voor de in gebruik ingebrachte bruggen waarvoor renovatiedossiers "lopende" zijn (studie of uitvoering van werken), wordt voorgesteld dat TMVW verder instaat voor het beheer tot na beëindiging van de werken. Het gebruiksrecht op deze bruggen zal vervoegd beëindigd worden binnen de 2 jaar na voltooiing van de werken. Dit zal in twee fasen gebeuren: een eerste gemeenteraadsbeslissing in 2023 en een tweede gemeenteraadsbeslissing in 2025.

    Het betreft volgende bruggen (10) met een raming van het jaar van voltooiing van de renovaties:

            1. Sint-Jorisbrug + onderdoorgang (2021)
            2. Maaltebruggeparkbrug (2022)
            3. Stropbrug (2022)
            4. Muinkbrug (2022)
            5. Minnemeersbrug (2022)
            6. Europabrug (2022)
            7. Charles Marcellisbrug ( 2023)
            8. Gebroeders Van Eyckbrug (2024)
            9. Verlorenkostbrug (2024)
            10. Ketelbrug (2024)

De afsprakennota van 23 januari 2014 blijft van kracht voor deze bruggen waarvan het gebruiksrecht bij TMVW zal blijven tot uiterlijk 2 jaar na voltooiing van de werken.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Als gevolg van de vervroegde beëindiging van het gebruiksrecht dient de stad Gent TMVW te vergoeden voor de boekwaarde, per 1 april 2021, van de bruggen waarvan het gebruiksrecht

onmiddellijk vervroegd wordt beëindigd, zijnde € 550.666,13.

Voor de bruggen waarvoor het gebruikrecht vervroegd zal beëindigd worden uiterlijk 2 jaar na voltooiing van de werken, zal de stad Gent de TMVW vergoeden aan de boekwaarde.

De stad Gent blijft V-vennoot tot op het ogenblik dat voor alle bruggen het gebruiksrecht vervroegd zal zijn beëindigd.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* TDW 
Budgetplaats 349125400 
Budgetpositie 2280000
Subsidiecode  
2021 550.666,13 
Later  
Totaal 550.666,13 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

Artikel 1

Keurt goed, de vervroegde beëindiging met onmiddellijke ingang, van het gebruiksrecht binnen de V-divisie van TMVW van de bruggen, waarvoor TMVW geen renovatie-investeringen heeft uitgevoerd, of waarvoor de renovaties zijn gerealiseerd, met name: Aardewegbrug aan Bargiekaai, Academiebrug, Bargiebrug, Brug der Keizerlijke Geneugten, Brug zijarm Watersportbaan, Francois Laurentbrug, Gaardeniersbrug fietsbrug, Gentbrugse meersen, Groendreefbrug, Groene Valleibrug, Henri Maerenbrug, Hoofdbrug, Hospitaalbrug, Jan Yoensvoetbrug (fietspad aan Gaardeniersweg), Lievebrug, Malembrug, Nieuwbrug, Nieuwebosbrug, Onderdoorgang Bargiebrug, Onderdoorgang Europabrug, Parkbosbrug, Pontbrug, Sint-Antoniusbrug, Sint-Martinusbrug, Sint-Michielsbrug, Tweegatenbrug, Wijdenaardbrug, Zuiderlaanbrug. Dit zijn bruggen waarvoor TMVW geen renovatie-investeringen heeft uitgevoerd, of waarvoor de renovaties zijn gerealiseerd.

Artikel 2

Keurt goed, om de voor de in artikel 1 vermelde bruggen, de TMVW te vergoeden aan boekwaarde per 01.04.2021, met name € 550.666,13.

Artikel 3

Keurt principieel goed om het gebruiksrecht van de overige bruggen vervroegd te beëindigen, uiterlijk twee jaar na voltooiing van de werken.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan geven aan TMVW,

  • hetzij per post t.a.v. TMVW ov, Stropstraat 1 te 9000 Gent,
  • hetzij per elektronische post, marleen.porto-carrero@farys.be

Bijlagen

  • Financiële bijlage
  • Boekwaarde bruggen waarvan het gebruiksrecht TMVW wordt beëindigd