Terug
Gepubliceerd op 08/09/2021

2021_GR_00110 - Subsidieovereenkomst voor het voorzien van publieke laadinfrastructuur voor wagens aan Gentse sportaccommodaties voor werkingsjaren 2021-2022 - Goedkeuring

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 14/09/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Bevoegde schepen

Sami Souguir
2021_GR_00110 - Subsidieovereenkomst voor het voorzien van publieke laadinfrastructuur voor wagens aan Gentse sportaccommodaties voor werkingsjaren 2021-2022 - Goedkeuring 2021_GR_00110 - Subsidieovereenkomst voor het voorzien van publieke laadinfrastructuur voor wagens aan Gentse sportaccommodaties voor werkingsjaren 2021-2022 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;
  • Het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2016 betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan `Clean power for transport', artikel 4;
  • Het ministerieel besluit van Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme van 17 juni 2020 houdende een oproep tot indiening van projecten als vermeld in artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 09-09-2016 betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan ‘Clean Power for Transport’;
  • Het ministerieel besluit van Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme van 29 september 2020 over de toekenning van projectsubsidies in het kader van Clean power for transport, artikel 9.

Voorgestelde uitgaven

€ 1.013.630,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad Gent wenst dat er laadinfrastructuur voor wagens wordt aangelegd op de parkings van diverse sportaccommodaties. De sportaccommodaties zijn in gebruik ingebracht in TMVW.

De Vlaamse regering heeft op 9 september 2016 een besluit goedgekeurd betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan 'Clean Power for transport'.

In uitvoering daarvan heeft Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme een  ministerieel besluit goedgekeurd houdende een oproep tot indiening van projecten als vermeld in artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 09-09-2016 betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan ‘Clean Power for Transport’. Dit ministerieel besluit omvat de voorwaarden voor steunaanvragen, meer in het bijzonder, een subsidie van 20 % met een maximum van 1.000 euro voor een oplaadpaal met normaal vermogen en van 6.000 euro voor een oplaadpaal voor hoog vermogen, met een maximum subsidie van 200.000 euro. De aanvragen dienden uiterlijk 1 september 2020 ingediend te worden.

TMVW heeft een aanvraag ingediend  voor het project "Gentse sportaccommodaties". Het project omvat de realisatie van 79 normaalladers en 32 snelladers op de parkings van de Gentse sportaccommodaties tegen uiterlijk 01/10/2022.  

In artikel 9 van het ministerieel besluit over de toekenning van projectsubsidies in het kader van Clean power for transport, heeft Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme aan TMVW een subsidie van maximaal 200.000 euro toegekend.

Via de voorliggende subsidieovereenkomst voor werkingsjaren 2021-2022 wordt aan TMVW een subsidie toegekend van 1.013.630 euro om de investeringen in de laadinfrastructuur voor wagens op de parkings van diverse sportaccommodaties te realiseren. Deze subsidie dekt de totale investering, na aftrek van voormelde 200.000 euro aan subsidies van de Vlaamse overheid.  50 % van de subsidie van de Stad Gent zal betaald worden in 2021 en de overige 50 % in 2022.

De uitvoeringstermijn loopt van 1 oktober 2020 tot 1 oktober 2022, zijnde de periode waarbinnen de TMVW uitgaven kan doen die gefinancierd kunnen worden door de Vlaamse subsidie van 200.000 euro die toegekend werd voor dit project.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Momenteel maakt een studiebureau een haalbaarheidsstudie over het aantal laadpalen op de verschillende parkings. Het uiteindelijk aantal laadpalen en de spreiding over de parkings van de diverse sportaccommodaties staat derhalve nog niet vast.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* BMO 
Budgetplaats 408450001 
Categorie* I Subs (6641500)
Subsidiecode NIET_RELEVANT 
2021 506.815,00 EUR   
2022 506.815,00 EUR 
Totaal 1.013.630,00 EUR 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst met TMVW voor het voorzien van publieke laadinfrastructuur voor wagens aan Gentse sportaccommodaties - werkingsjaren 2021-2022, zoals gevoegd in bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan geven aan TMVW,

- hetzij per post t.a.v. TMVW ov, Stropstraat 1 te 9000 Gent,

- hetzij per elektronische post, marleen.porto-carrero@farys.be


Bijlagen