Terug
Gepubliceerd op 08/09/2021

2021_GR_00122 - Belasting op de pompen - Wijziging

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 14/09/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens
2021_GR_00122 - Belasting op de pompen - Wijziging 2021_GR_00122 - Belasting op de pompen - Wijziging

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • De Grondwet, artikel 170;
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en artikel 41, 9° en 14°

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De belasting op de pompen werd voor het laatst door de gemeenteraad goedgekeurd voor het aanslagjaar 2021.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Gelet op de financiële nota van het meerjarenplan van de Stad Gent en de wettelijke verplichting om een financieel evenwicht te handhaven, is het gerechtvaardigd een billijke financiële tussenkomst te vragen aan alle belanghebbenden op het grondgebied van de Stad Gent. In die zin komt de continuïteit van de werking van de stadsdiensten en de dienstverlening - ook op lange termijn - niet in het gedrang.

De belasting op de pompen werd oorspronkelijk slechts voor een aanslagjaar goedgekeurd, met het oog op een eventuele opname in de nieuwe algemene bedrijfsbelasting. Door het uitstel van die hervorming werd ook deze belasting verlengd tot 2021. Uiteindelijk werd het opportuun geacht de belasting op de pompen als aparte belasting te behouden, gezien haar aard.

Het belastingreglement voorziet in een aanslag voor de pompen die voor het bedelen van brandstof voor motorvoertuigen geplaatst zijn. Deze inrichtingen worden belast vanwege het verhoogd milieurisico bij bewaren en verplaatsen van gevaarlijke stoffen dat zij inhouden. De brandstofslangen van deze stoffen – waarbij een tijdelijke koppeling gemaakt wordt en zich dus meer risico op morsen voordoet – verhogen het risico dat deze stoffen zich ongewenst in de natuur verspreiden.

Dit verhoogd risico doet zich evenzeer voor bij publiek toegankelijke, als privaat gebruikte brandstofpompen. De beperking van de belasting tot de pompen die voor het publiek toegankelijk zijn, wordt dan ook afgeschaft.

Verder wijzigen de tarieven voor 2022-2025 enkel wat betreft de gebruikelijke jaarlijkse indexering, zoals van toepassing in de andere Gentse belastingreglementen. 

Het Team Belastingen Economie+ is belast met de uitvoering van dit reglement.

Overzicht van de inkomsten

Dienst* Belastingen Economie+  
Budgetplaats 7360500   
Categorie*  
Subsidiecode  
2020  
2021  
2022 444.969  
2023 452.534  
2024 460.227  
2025 468.050  
Later  
Totaal  1.825.781


Verwachte ontvangsten

€ 1.825.781,00

Activiteit

AC35508 Opmaak van economiegerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan

Besluit

Artikel 1

Wijzigt artikel 1 van het reglement 'Belasting op de pompen' zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 18 december 2019 en laatst gewijzigd door de gemeenteraad van 20 oktober 2020 als volgt:

 • vervangt de woorden "en 2021" door de woorden "tot en met 2025"
 • schrapt de woorden "indien deze voor het publiek toegankelijk zijn".

De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2022.

Artikel 2

Wijzigt artikel 3 van het reglement 'Belasting op de pompen' zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 18 december 2019 en laatst gewijzigd door de gemeenteraad van 20 oktober 2020 als volgt:

 • aan de tarieftabel worden de kolommen voor aanslagjaar 2022 tot en met 2025 toegevoegd:

 • Tarief in euro per brandstofslang

  2022

  2023

  2024

  2025

  Diesel

  555

  565

  574

  584

  Benzine

  511

  520

  529

  538

  LPG en CNG

  433

  441

  448

  456

De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2022.

Artikel 3

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het reglement 'Belasting op de pompen' zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

 • Te wijzigen belastingreglement
 • Gecoördineerde versie gewijzigd belastingreglement - met markeringen
 • Gecoördineerde versie gewijzigd belastingreglement