Terug
Gepubliceerd op 08/09/2021

2021_GR_00062 - Overheidsopdracht van werken - Bouw van een nieuwe fietsbrug F42 over Noordervak – Ringvaart te Gent – Evergem - stadsaandeel in het ontwerp - Goedkeuring

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 14/09/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Bevoegde schepen

Filip Watteeuw
2021_GR_00062 - Overheidsopdracht van werken - Bouw van een nieuwe fietsbrug F42 over Noordervak – Ringvaart te Gent – Evergem - stadsaandeel in het ontwerp - Goedkeuring 2021_GR_00062 - Overheidsopdracht van werken - Bouw van een nieuwe fietsbrug F42 over Noordervak – Ringvaart te Gent – Evergem - stadsaandeel in het ontwerp - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad heeft in zitting van 24 juni 2019 de samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van een fietsbrug over de Ringvaart als verbinding tussen Evergem en Gent op fietssnelweg F42 parallel aan spoorweg L58 goedgekeurd.

De gemeenteraad heeft in zitting van 24 juni 2019 het stadsaandeel in bestek van de Vlaamse Waterweg voor de studie van de fietsbrug op de F42 over noordervak Ringvaart te Evergem/Gent goedgekeurd.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 november 2020 de ontwerpplannen betreffende het bouwen van een fietsbrug op de fietssnelweg Gent-Eeklo ter hoogte van de Ringvaart te Wondelgem goedgekeurd.

Door de Vlaamse Waterweg, afdeling Regio West werd het bestek nr. ARW-20-029 voor de overheidsopdracht van  werken - Bouw van een nieuwe fietsbrug F42 over Noordervak - Ringvaart te Gent -Evergem, opgemaakt.

Doel van de opdracht:

Het voorwerp van de opdracht is een aanneming van werken voor het bouwen van een nieuwe fiets- en voetgangersbrug met aanloophellingen over de Ringvaart te Gent - Evergem. Een aftakking van het fietsverkeer wordt voorzien richting Heinakker en er dient aangesloten te worden aan de werken van het project R4WO. De projectzone is gesitueerd langs de spoorlijn L58, tussen Heinakker op grondgebied Gent en de weg Vurstjen op grondgebied Evergem. 

Volgens de CPV-classificatie hebben deze diensten betrekking op:

45000000-7: Bouwwerkzaamheden

45111000-8: Sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen

45112000-5: Graafwerkzaamheden en grondverzet

45200000-9: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

45221113-7: Bouwen van fietsersbrug

45240000-1: Waterbouwwerkzaamheden

77310000-6: Beplanten en onderhouden van groengebieden

Beschrijving van de werken: 

De werken omvatten onder meer (niet noodzakelijk in deze volgorde uit te voeren):

· Overleg met de aanbestedende overheid, de stad Gent, gemeente Evergem, politie en de hulpdiensten (o.a. brandweer, ziekenwagen,…), Infrabel, nutsmaatschappijen, aangelanden,… in verband met de fasering van de werken, de wegomleggingen, de te voorziene (verkeers)signalisatie en het gebruik van het openbaar domein rond de brug en de vaarweg onder de brug (Noordervak Ringvaart om Gent);

· Het inrichten van de werf, o.a.:

o het afsluiten van de werfzone d.m.v. een tijdelijke omheining;

o het organiseren van een werftoegang;

o bescherming bestaande nutsleidingen;

o de aanleg, het onderhoud en de verlichting van de signalistaie;

o het opstellen van de werf- en directiekeet en aanhorigheden;

o …

· Plaatsen van de nodige (verkeers)signalisatie in verband met de werken en de eventuele omleiding voor het gewone wegverkeer;

· Doen van de nodige vaststellingen en uitvoeren van de nodige opmetingen ter nazicht van de gegevens aangeleverd via de aanbestedingsplannen en het bestek;

· Het verwijderen van alle plantengroei in de werfzone (struiken en hun wortelgestel, graszoden, bomen en hun wortelgestel,…), het bouwrijp maken van de benodigde terreinen;

· Af- en opbraakwerken, o.a.:

o de sloop van woningen te heinakker en het terrein bouwrijp maken;

o op te breken wegenis;

o …

· Het wegvoeren van alle afbraakmateriaal buiten het domein van de aanbestedende overheid;

· Het uitvoeren van de nodige uitbraak;

· Het uitvoeren van de nodige grondwerken, in afgraving, uitgraving en in aanvulling, m.i.v. het wegvoeren, met inachtname van alle vigerende wet- en regelgeving terzake, van alle overtollige specie buiten de bouwplaats;

· Het drooghouden en het instandhouden van bouwputten;

· Studies en plannen te leveren door de aannemer;

· Het monitoren van zettingen, verplaatsingen, trillingen en waterpeil;

· Het bouwen van infiltratiegrachten en rioolleidingen en inspectieputten en toebehoren, o.a.:

o inbuizing en infiltratiegracht ter hoogte van de onderhoudszone kant Gent

o infiltratiegracht ter hoogte van onderhoudszone kant Evergem

· Het bouwen van constructies in gewapend beton;

· Het voorzien van de nodige funderingen;

· Het rooien van bomen voor de bouw van de nieuwe fietsersbrug;

· Het bouwen van de hoofdoverspanning van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over het Noordervak – Ringvaart om Gent, inclusief funderingen, landhoofden, tussenpijler en het nodige grondwerk;

· Het bouwen van de aanloophellingen van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug op beide oevers kant Evergem en kant Gent, inclusief funderingen, pijlers en het nodige grondwerk;

· Het aanbrengen van de nodige oeververdediging ter hoogte van de Nieuwe Kale

· Omgevingswerken zoals o.a. het aansluiten van de aanloophellingen op de bestaande wegenis, inclusief het nodige grondwerk, en het aanbrengen van nodige vegetatie, …

· Het uitvoeren van dichte omgevingswerken rondom de brug in aansluiting met de bestaande wegenis;

· Het aanleggen van tijdelijke werkzones/werkplatformen, uitgravingen en aanvullingen nodig voor het realiseren van bovengenoemde constructies;

· Het aansluiten van de nieuwe aan de bestaande toestand;

· Het ontruimen van de werf;

· Het nemen van alle tijdelijke of definitieve schikkingen en maatregelen nodig voor de goede uitvoering van de hier opgesomde elementen zoals daar zijn (niet-limitatief): uitvoerings- en hulpconstructies, voorlopige aanvullingen en uitgravingen, bemalingen, tijdelijke omleggingen van rioleringen of nutsleidingen, maatregelen ter vrijwaring van de stabiliteit of de bereikbaarheid van omliggende panden en installaties, enz…;

· Het uitvoeren, waar nodig, van bijkomend terreinonderzoek en de opmaak van alle gedetailleerde uitvoeringsstudies;

· Het inzaaien van de bermen en het aanleggen van groenzones;

· Het planten van bomen;

· Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode

· Het opstellen en voortdurend actualiseren van een volledig geintegreerd en onderbouwd projectplan: projectmanagement en -organisatie, uitvoeringsplanning en -fasering,

kwaliteitsborging, enz…;

· Het voorzien van maatregelen cfr. Het V&G-plan;

· Het opmaken van een Asbuiltdossier;

· …

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Dit bestek wordt voor goedkeuring van het stadsaandeel in de werken voorgelegd.

Deze opdracht is een occasionele gezamenlijke opdracht zoals voorzien in Art. 48. van de Wet.

De opdracht wordt geplaatst namens en voor rekening van:

 •  De Vlaamse Waterweg nv, afdeling Regio West
 •  Stad Gent
 •  Provincie Oost-Vlaanderen (aansluitingen aanloophellingen op het openbaar domein en compensatie bomen)
 •  Gemeente Evergem (bouw nieuwe fiets- en voetgangersbrug met aanloophellingen en compensatie bomen).

De Vlaamse Waterweg, afdeling Regio West, Guldensporenpark 105 te 9820 Merelbeke, treedt op als aanbesteder.

Procedure: openbare procedure.

Wijze van prijsbepaling: gemengde opdracht.

Gunningscriteria: prijs.

De opdracht wordt onderverdeeld in volgende vaste en voorwaardelijke gedeelten:

 • Vast gedeelte: Het bouwen van een fietsbrug over de Ringvaart, Nieuwe Kale en goederensporen L216 en L217. Het bouwen van de aanloophellingen op talud op linkeroever, en op rechteroever de voorzetting op hoogte door een talud tegen bestaand talud spoorlijn L58. Het maken van een aftakking richting Heinakker.
 • Voorwaardelijk deel: De wegenis van het fietspad (inclusief funderingen) op hoogte vanaf de aftakking op Heinakker tot aan de aansluiting van R4WO.

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de voorwaardelijke gedeelten van de opdracht al dan niet te laten uitvoeren. De opdrachtnemer heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding indien een voorwaardelijk gedeelte niet uitgevoerd wordt. De aanbestedende overheid zal de beslissing tot uitvoering van het voorwaardelijk gedeelte aan de opdrachtnemer meedelen door middel van een aangetekend schrijven.

De uitvoeringstermijn van de vast gedeelte van de werken bedraagt 300 werkdagen. De uitvoeringstermijn van het voorwaardelijk gedeelte bedraagt 20 werkdagen.

De werken worden geraamd op 5.348.675,07 euro excl. btw (5.308.182,16 vast deel en 40.492,91 euro voorwaardelijk deel), waarvan 494.398,00 euro + 103.823,58 euro (21% btw) = 598.221,58 euro ten laste van de Stad (waarvan 3.971,41 euro voorwaardelijk deel).

Overzicht van de uitgaven

 

Dienst* Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 
Budgetplaats

PR40737

Categorie*
2022 x
2023 x
Totaal  


Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34912 Uitvoering en toezicht op werken: integrale heraanleg of nieuwbouw

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het stadsaandeel in het ontwerp van werken - Bouw van een nieuwe fietsbrug F42 over Noordervak - Ringvaart te Gent - Evergem.

De Vlaamse Waterweg, afdeling Regio West treedt op als aanbesteder.

Procedure: openbare procedure.

Wijze van prijsbepaling: gemengde opdracht.

Gunningscriteria: prijs.


Bijlagen

 • bestek
 • raming vast deel
 • raming voorwaardelijk deel