Terug
Gepubliceerd op 08/09/2021

2021_GR_00061 - Nieuwe gemeenteweg - Voorlopige vaststelling van de rooilijn voor de verbindingsweg tussen bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III en R4 - Vaststelling

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 14/09/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Bevoegde schepen

Filip Watteeuw
2021_GR_00061 - Nieuwe gemeenteweg - Voorlopige vaststelling van de rooilijn voor de verbindingsweg tussen bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III en R4 - Vaststelling 2021_GR_00061 - Nieuwe gemeenteweg - Voorlopige vaststelling van de rooilijn voor de verbindingsweg tussen bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III en R4 - Vaststelling

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, artikelen 8 en 17.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De rooilijn is de huidige of de toekomstige grens tussen de openbare weg en de aangelande eigendommen, vastgelegd in een rooilijnplan. Wanneer een rooilijnplan ontbreekt, is de rooilijn de huidige grens tussen de openbare weg en de aangelande eigendommen.

In een rooilijnplan wordt de toekomstige grens tussen de openbare weg en de aangelande eigendommen vastgelegd. De toekomstige rooilijn wordt vastgesteld op basis van het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.

Om de bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III rechtstreeks aan te sluiten op de R4, en de omliggende woonwijken te ontlasten, wordt een nieuwe gemeenteweg voorzien in de oksel van het knooppunt van de autosnelwegen E17-E40, over de terreinen van het bedrijventerrein Zwijnaarde II. Het betreft een aanleg in twee fases:

- In de tijdelijke fase wordt de wegenis aangelegd langs de bestaande gebouwen, deels in de 0 tot 10m zone langs het autosnelwegdomein.
Om de inname van de autosnelwegzone zelf te vermijden wordt het wegprofiel tot het minimum beperkt en wordt er enkel wegenis aangelegd voor gemotoriseerd verkeer van en naar bedrijventerrein Zwijnaarde II en III. De wegenis heeft een breedte van minimaal 6,5m.
Fietsers kunnen in de tijdelijke fase het bestaande traject langs het jaagpad (Nieuwescheldestraat) blijven gebruiken en kunnen zo veilig het centrum van Zwijnaarde bereiken. 

- In definitieve fase (in 2049) wordt, om de 0-10m zone te vrijwaren,  de nieuwe openbare ontsluitingsweg aangelegd tegen de rand van de 30 m zone.
Bij deze definitieve wegenis wordt ook een 2 richtingsfietspad aangelegd. Langs de gebouwen wordt een voetpad voorzien.
De rijweg heeft een minimale breedte van 6,5 m, een fietspad van 4m en een voetpad van min. 1,5m (met tussenliggende groen/schrikstroken).

De rooilijn wordt vastgelegd op basis van de definitieve ontsluitingswegenis en komt te liggen op de 30m grens van de autosnelweg, met uitzondering van de hoek van de bestaande ‘Polytoren’. Aangezien een hoek van dit gebouw in de 30m strook blijft liggen, zal de ontsluitingsweg (en dus ook de rooilijn) hier een aantal meter opschuiven.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Teneinde de nieuwe weg aan te leggen, werd een rooilijnplan opgemaakt.

Het rooilijnplan werd door de betrokken diensten positief geadviseerd.

Er is geen nood tot onteigening, noch tot het opnemen op het rooilijnplan van een eventuele waardevermindering of waardevermeerdering van de gronden ten gevolge van de aanleg van de gemeenteweg aangezien reeds een verkoopovereenkomst tussen stad en de grondeigenaar (NV Alinso) werd gesloten, waarin de aankoopwaarde werd bepaald. De overeenkomst werd goedgekeurd in de zitting van de gemeenteraad van 22 juni 2021.

Met deze nieuwe gemeenteweg als verbindingsweg tussen bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III en R4 wordt de structuur, de samenhang en de toegankelijkheid van de gemeentewegen verbeterd, in het bijzonder om aan de huidige en toekomstige behoeften aan zachte mobiliteit te voldoen.

De nieuwe gemeenteweg komt tegemoet aan de in het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen vooropgestelde principes, meer bepaald:

1° de nieuwe gemeenteweg draagt bij aan de uitbouw van een veilig wegennet op lokaal niveau;

2° het fijnmazig netwerk van trage wegende wordt geherwaardeerd en beschermd, zowel op recreatief als op functioneel vlak.

3° voorliggende wijziging van het gemeentelijk wegennet staat ten dienste van het algemeen belang;

2° de verkeersveiligheid en de ontsluiting van aangrenzende percelen wordt in acht genomen;

De toelichting hieromtrent is opgenomen in de "Toelichtingsnota rooilijn" die bij het besluit wordt gevoegd, en er deel van uitmaakt.


Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het rooilijnplan ‘Nieuwe weg tussen Nieuwscheldestraat en Nederzwijnaarde' – zoals gevoegd in bijlage – voorlopig vast te stellen.

Na de voorlopige vaststelling zal een openbaar onderzoek worden gehouden waarbij het dossier overeenkomstig artikel 17 §§2 en 3 van het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen gedurende dertig dagen ter inzage gelegd wordt, met de mogelijkheid bezwaren te formuleren.

De definitieve vaststelling van het rooilijnplan volgt op het openbaar onderzoek, mits weerlegging van eventuele bezwaren. 

Activiteit

PR40620 Nieuwescheldestraat aanleggen

Besluit

Artikel 1

Stelt de rooilijn voor de verbindingsweg tussen bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III en R4, zoals opgenomen op het bij dit besluit gevoegde Rooilijnplan 'Nieuwe weg tussen Nieuwscheldestraat en Nederzwijnaarde', voorlopig vast.


Bijlagen