Terug
Gepubliceerd op 08/09/2021

2021_GR_00095 - Nieuw reglement voor toegang tot autovrije gebieden en doorrijdvergunningen - Goedkeuring

commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk (MOW)
di 14/09/2021 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Bevoegde schepen

Filip Watteeuw
2021_GR_00095 - Nieuw reglement voor toegang tot autovrije gebieden en doorrijdvergunningen - Goedkeuring 2021_GR_00095 - Nieuw reglement voor toegang tot autovrije gebieden en doorrijdvergunningen - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 24 oktober 2016 keurde de gemeenteraad het gewijzigde 'Circulatieplan Binnenstad Gent' goed.

Op 20 december 2016 keurde de gemeenteraad het 'Nieuw reglement voor toegang tot autovrije gebieden en doorrijdvergunningen' goed.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Na een evaluatie van het huidige vergunningenbeleid, werd een nieuw vergunningenbeleid uitgewerkt, met nieuwe duidelijke categorieën vergunningen.

Het in dit kader opgemaakt 'Nieuw reglement voor toegang tot autovrije gebieden en doorrijdvergunningen' bepaalt de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om een toegangsvergunning te krijgen voor de autovrije gebieden op het grondgebied van de Stad Gent, de te volgen procedure, wie de autovrije gebieden mag binnenrijden zonder vergunning en wie met een vergunning over de knippen mag rijden.

Daarnaast bevat het reglement specifieke bepalingen voor verkeer met bestemming in de Burgstraat, Wijzemanstraat of Vrijdagmarkt en overgangs- en opheffingsbepalingen voor de huidige vergunningen voor de autovrije gebieden. 

Het reglement voor toegang tot autovrije gebieden en doorrijdvergunningen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van  20 december 2016, wordt opgeheven op 15 november 2021, onverminderd de bepalingen van artikel 24. Het 'Nieuw reglement voor toegang tot autovrije gebieden en doorrijdvergunningen' treedt in werking op 15 november 2021.

Gelijktijdig met de invoering van dit nieuwe vergunningenbeleid wordt een vernieuwd e-loket geïmplementeerd voor mobiliteitsvergunningen dat het aanvragen en beheren van een vergunning zal vereenvoudigen. 

Het IVA Mobiliteitsbedrijf is belast met de uitvoering van dit reglement.

Besluit

Artikel 1

Heft op het reglement voor toegang tot autovrije gebieden en doorrijdvergunningen,  goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 december 2016, m.i.v. 15 november 2021, onverminderd de bepalingen van artikel 24.

Artikel 2

Keurt goed het 'Nieuw reglement voor toegang tot autovrije gebieden en doorrijdvergunningen' en het bijhorende plan met inwerkingtreding op 15 november 2021, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen