Terug
Gepubliceerd op 30/11/2021

2021_GR_00423 - Beëindiging van het convenant met betrekking tot de beheerssubsidie voor het gebouw Wolterslaan 16, Gent - Goedkeuring

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 06/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir
2021_GR_00423 - Beëindiging van het convenant met betrekking tot de beheerssubsidie voor het gebouw Wolterslaan 16, Gent - Goedkeuring 2021_GR_00423 - Beëindiging van het convenant met betrekking tot de beheerssubsidie voor het gebouw Wolterslaan 16, Gent - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, artikel 55;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 28 november 2006 keurde de gemeenteraad het convenant met vzw Kunst(h)art met betrekking tot de beheerssubsidie voor het gebouw Wolterslaan 16 - 9000 Gent - goed. Daarin worden de modaliteiten bepaald voor het gebruik en het beheer door de vzw van een aantal lokalen in het gebouw gelegen Wolterslaan 16 in Gent. De vzw kon de lokalen gebruiken voor de eigen werking en kon de lokalen daarnaast ook aan derden ter beschikking stellen. Omwille van deze 'beheersfunctie' werd in de overeenkomst een jaarlijkse 'beheerssubsidie' van 10.000 euro (niet-geïndexeerd) voorzien. Deze overeenkomst, en de erin voorziene beheerssubsidie, werd goedgekeurd voor onbepaalde duur.

Sinds 1 december 2016 wordt het gebruik van de lokalen door vzw Kunst(h)art geregeld via een nieuwe huurovereenkomst, door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd op 30 maart 2017. Daarin wordt een huursubsidie door de Stad (Cultuur) voorzien voor een jaarlijks bedrag van 41.694,16 euro. Middels deze huurovereenkomst kreeg vzw Kunst(h)art een aantal ruimtes in het gebouw te Wolterslaan 16 toegewezen voor exclusief eigen gebruik door de vzw. Daarnaast kan vzw Kunst(h)art op regelmatige basis gebruik maken van de zgn. 'polyvalente zaal' in hetzelfde gebouw, waarvan het beheer wordt opgenomen door de Stad zelf. Voor specifieke projecten (inz. tentoonstelling) kan vzw Kunst(h)art (als door de Stad erkende vereniging) gratis gebruik maken zalen van de Stad die aan derden ter beschikking worden gesteld.

De beheersrol is hierdoor geleidelijk aan uitgedoofd wat betreft het gebruik van de lokalen in het gebouw Wolterslaan 16 door derden. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hierbij wordt dan ook voorgesteld het convenant met vzw Kunst(h)art met betrekking tot de beheerssubsidie voor het gebouw Wolterslaan 16 - 9000 Gent te beëindigen. Het wegvallen van deze subsidie werd voorafgaand aan dit voorstel van besluit afgetoetst met de vzw zelf. In het kader van het subsidiebeleid van de Stad en in vergelijking met gelijkaardige werkingen, wordt vzw Kunst(h)art met een jaarlijkse huursubsidie van 41.694,16 euro reeds behoorlijk ondersteund voor de basiswerking. Daarnaast kan vzw Kunst(h)art voor specifieke projecten beroep blijven doen op o.a. het 'subsidiereglement voor financiële ondersteuning van projecten in kunst, cultuur en erfgoed voor periode 2020-2025'.

De beëindiging van het convenant met vzw Kunst(h)art met betrekking tot de beheerssubsidie voor het gebouw Wolterslaan 16 - 9000 Gent, wordt tevens voor advies voorgelegd aan de Cultuurraad op grond van het Decreet d.d. 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, artikel 55.

Adviezen

cultuurraad Gunstig advies

Activiteit

AC34113 Financiële ondersteuning werking cultuur-en erfgoedsector

Besluit

Artikel 1

Het convenant met vzw Kunst(h)art met betrekking tot de beheerssubsidie voor het gebouw Wolterslaan 16 - 9000 Gent, dat door de gemeenteraad op 28 november 2006 werd goedgekeurd, te beëindigen.


Bijlagen

  • convenant Kunsthart
  • gemeenteraadsbesluit 2006 convenant Kunsthart
  • besluit - sluiten van een huurovereenkomst voor een deel van het stadseigendom Wolterslaan 16