Terug
Gepubliceerd op 30/11/2021

2021_GR_00428 - Opdrachthoudende vereniging IVAGO - Buitengewone algemene vergadering van 22 december 2021 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent - Goedkeuring

commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)
ma 06/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir
2021_GR_00428 - Opdrachthoudende vereniging IVAGO - Buitengewone algemene vergadering van 22 december 2021 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent - Goedkeuring 2021_GR_00428 - Opdrachthoudende vereniging IVAGO - Buitengewone algemene vergadering van 22 december 2021 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 432, derde en zesde lid;
 • De statuten van IVAGO.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1 en artikel 432, eerste lid.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De opdrachthoudende vereniging IVAGO heeft op 12 november 2021 een ontwerp van oproepingsbrief gestuurd met de agenda voor de buitengewone algemene vergadering die plaatsvindt op woensdag 22 december 2021 om 16u 45. De bijhorende stukken werden overgemaakt op 16 november 2021, onder voorbehoud van goedkeuring door de raad van bestuur. De vergadering zal doorgaan via Teams.

De agendapunten zijn:

 1. Samenstelling van het bureau;
 2. Evaluatie doelstellingen 2021;
 3. Doelstellingen 2022;
 4. Budget 2022;
 5. Rondvraag.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor elke algemene vergadering moet het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent worden vastgesteld.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

Artikel 1

Keurt goed, de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IVAGO die plaatsvindt op woensdag 22 december 2021, om 16u45, met name:

 1. Samenstelling van het bureau;
 2. Evaluatie doelstellingen 2021;
 3. Doelstellingen2022;
 4. Budget 2022;
 5. Rondvraag.


Artikel 2

Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IVAGO die plaatsvindt op woensdag 22 december 2021 om 16u45 via Teams, om:

 • er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen;
 • deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

Bijlagen

 • Oproepingsbrief _ontwerp
 • volmacht
 • Evaluatieverslag 2021
 • Doelstellingen 2022
 • Ontwerpbudget 2022