Terug
Gepubliceerd op 02/12/2021

Agenda  commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)

ma 06/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

 • 2.

  2021_GR_00464 - Huishoudelijk reglement op het gebruik van de stedelijke sportaccommodaties - Opheffing

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het Huishoudelijk reglement op het gebruik van de stedelijke sportaccommodaties, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 25 juni 2002, op te heffen.

 • 3.

  2021_GR_00423 - Beƫindiging van het convenant met betrekking tot de beheerssubsidie voor het gebouw Wolterslaan 16, Gent - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het convenant met vzw Kunst(h)art met betrekking tot de beheerssubsidie voor het gebouw Wolterslaan 16 - 9000 Gent, dat op 28 november 2006 door de gemeenteraad werd goedgekeurd, te beëindigen, aangezien de beheersrol geleidelijk aan is uitgedoofd wat betreft het gebruik van de lokalen in het gebouw Wolterslaan 16 door derden. 

  Het college van burgemeester en schepenen legt de beëindiging van het convenant met vzw Kunst(h)art voor advies voor aan de Cultuurraad.

 • 4.

  2021_GR_00424 - Overheidsopdracht van diensten - Exploitatieopdracht van het bezoek aan de Belforttoren- SC/2021/002 - Vaststelling

 • 5.

  2021_GR_00394 - Eredienst - Meerjarenplanwijziging 2020-2025 - dienstjaar 2021- (reeks 2) - van het eredienstbestuur van Sint-Eligius (Gentbrugge) - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de meerjarenplanwijziging 2020-2025 - dienstjaar 2021- (reeks 2) goed te keuren van het eredienstbestuur van Sint-Eligius (Gentbrugge)

 • 6.

  2021_GR_00427 - Eredienst - Budget 2022 (reeks 1) van diverse eredienstbesturen- Stadstoelage - Kennisneming

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van budget 2022 (reeks 1) van diverse eredienstbesturen waarvoor enerzijds geen beroep gedaan wordt op een exploitatietoelage en waarvoor anderzijds, tot herstel van het evenwicht van hun begroting, een beroep wordt gedaan op een exploitatietoelage voor een bedrag van 255.911,80 EUR. Tevens wordt gevraagd kennis te nemen van de integrale betoelaging van werken voor een totaal bedrag van 5.000,00 EUR overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in het budget de grenzen van het in de goedgekeurde meerjarenplanwijziging opgenomen bedrag niet overschrijdt.

 • 7.

  2021_GR_00425 - Aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025 AGB Erfgoed en vaststelling van de kredieten 2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan de aanpassing van de meerjarenplanning 2020-2025 en de vaststelling van de kredieten 2022 van het AGB Erfgoed, zoals voorgelegd door de raad van bestuur.

 • 8.

  2021_GR_00426 - Aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025 AGB Kunsten en Design en vaststelling van de kredieten 2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan de aanpassing van de meerjarenplanning 2020-2025 en de vaststelling van de kredieten 2022 van het AGB Kunsten en Design, zoals voorgelegd door de raad van bestuur.

 • 9.

  2021_GR_00428 - Opdrachthoudende vereniging IVAGO - Buitengewone algemene vergadering van 22 december 2021 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan:

  • de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IVAGO die plaatsvindt op woensdag 22 december 2021, met name:
  1. Samenstelling van het bureau;
  2. Evaluatie doelstellingen 2021;
  3. Doelstellingen 2022;
  4. Budget 2022;
  5. Rondvraag.
  • het mandaat aan de vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent op de buitengewone algemene vergadering van Ivago van 22 december 2021.