Terug commissie vrije tijd, publiekszaken en pensioenen (VPP)

Mon 06/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

Openbare vergadering

Agendapunten

Punten voor alle raadsleden

Bevoegdheid Stad en OCMW
Departement Financiën
Bespreking meerjarenplanning 2020-2025/budget 2022

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Sportdienst
Cultuurdienst
IVA Historische Huizen Gent
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
  • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van budget 2022 (reeks 1) van diverse eredienstbesturen waarvoor enerzijds geen beroep gedaan wordt op een exploitatietoelage en waarvoor anderzijds, tot herstel van het evenwicht van hun begroting, een beroep wordt gedaan op een exploitatietoelage voor een bedrag van 255.911,80 EUR. Tevens wordt gevraagd kennis te nemen van de integrale betoelaging van werken voor een totaal bedrag van 5.000,00 EUR overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in het budget de grenzen van het in de goedgekeurde meerjarenplanwijziging opgenomen bedrag niet overschrijdt.

AGB Erfgoed
Zakelijke Werking
AGB Kunsten en Design
Zakelijke Werking
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst