Terug commissie milieu, personeel en FM (MPF)

di 14/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

Openbare vergadering

Agendapunten

Regeling van de werkzaamheden

Punten voor alle raadsleden

Bevoegdheid Stad en OCMW
Departement Financiën
Bespreking. meerjarenplanning 2020-2025/budget 2022

Mondelinge vragen

Bevoegdheid Stad

Departement HR - Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de wijzigingen van het Reglement betreffende de tewerkstelling van het kabinets- en fractiepersoneel om de toelage te regelen voor de medewerker (m/v/x) tewerkgesteld bij de (onder)voorzitter van de gemeenteraad, met inwerkingtreding op 1 januari 2022.

  Het college van burgemeester en schepenen legt het ontwerp van wijzigingen aan het Reglement betreffende de tewerkstelling van het kabinets- en fractiepersoneel ter onderhandeling voor aan de vakbonden.

Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de toekenning goed te keuren van een subsidie op heden voor het bedrag van € 8.502,16 per jaar (jaarlijks te indexeren, eerstvolgend op 01/01/2022) aan de gebruikers, met name vzw TOPunt Gent (De Stap), vzw Groep INTRO, vzw Job & Co (Compaan), vzw Weerwerk, vzw CAW Oost-Vlaanderen, vzw De Sloep, vzw Jes en vzw Jong, voor een deel van het stadseigendom, gelegen te 9000 Gent, Kattenberg 2, en dit onder voorwaarden.

  Goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen van de bijakte nr. 1 aan de overeenkomst van terbeschikkingstelling, te sluiten met voormelde gebruikers met betrekking tot een deel van het stadseigendom Kattenberg 2 voor de duur van 1 jaar, ingaande op 1 januari 2022 en eindigend op 31 december 2022, onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de gemeenteraad van het verstrekken van een subsidie aan deze gebruikers.

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de overeenkomst tot kosteloze verwerving van volgend onroerende goederen:


  1. STAD GENT, zeventiende afdeling, deelgemeente OOSTAKKER

  Een perceel grond gelegen Hellegat, gekadastreerd volgens titel sectie D deel van nummer 917/B/2 en volgens recent kadastraal uittreksel sectie D nummer 0917E2P0000ex, met een oppervlakte volgens meting van tweeënvijftig are zevenenzestig centiare vijfentachtig decimilliare (5267,85m²)

  Gereserveerd perceelidentificatienummer 960BP0000

  2. STAD GENT, zeventiende afdeling, deelgemeente OOSTAKKER

  Een perceel grond gelegen Slotendries, gekadastreerd volgens titel sectie D nummer 917/B/2/ex, 920/E/ex en 920/D/ex en 922/E/ex en volgens recent kadastraal uittreksel sectie D nummer 0920GP0000ex, met een oppervlakte volgens meting van twaalf are tweeënzeventig centiare éénennegentig decimilliare (1272,91m²).

  Gereserveerd perceelidentificatienummer 960AP0000

  3. STAD GENT, zeventiende afdeling, deelgemeente OOSTAKKER

  Een perceel grond gelegen Slotendries, gekadastreerd volgens titel sectie D nummer 920/F/ex en volgens recent kadastraal uittreksel sectie D nummer 0920LP0000, met een oppervlakte volgens titel van tweeëntachtig centiare vierenzestig decimilliare (82,64m²) en volgens kadaster van drieëntachtig centiare (83m²).

  4. STAD GENT, zeventiende afdeling, deelgemeente OOSTAKKER

  Een perceel grond gelegen Slotendries, gekadastreerd volgens titel sectie D nummer 920Fex en volgens recent kadastraal uittreksel sectie D nummer 0920NP0000, met een oppervlakte volgens titel van vierenzestig centiare zevenentwintig decimilliare (64,27m²) en volgens kadaster van vierenzestig centiare (64m²).


 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de overeenkomst te sluiten met nv Easyfairs Belgium, Maaltekouter 1, 9051 Sint-Denijs-Westrem, én nv Easyfairs International, Sint-Lambertusstraat 135, 1200 Brussel, met betrekking tot de huur van hal 2 van het complex Flanders Expo, gelegen te 9000 Gent, Maaltekouter 1, voor de duur van 5 maanden en 9 dagen, ingaande op 22 november 2021 en eindigend op 30 april 2022, voor de inrichting van een centraal vaccinatiecentrum.
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst FM Onderwijs
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Bedrijfsvoering
 • Aan de gemeenteraad wordt  gevraagd kennis te nemen van de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van 21 december 2021 van het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) SodiGent vzw en goedkeuring te verlenen aan het mandaat aan de vertegenwoordigers van de stad Gent die deelnemen aan deze algemene vergadering om:
  - er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen, en
  - deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.
   

Dienst Milieu en Klimaat
Groendienst
Bedrijfsvoering - Internationale Relaties/Stedelijke Vernieuwing/Archief
Vredeshuis

Bevoegdheid OCMW

Departement HR - Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Coördinatie en Sodigent
Data en planning
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
Departement HR - Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning