Terug
Gepubliceerd op 19/10/2021

2021_GR_00283 - Samenwerkingsovereenkomst met UZ Gent en Eerstelijnszone Gent vzw in het kader van COVID-19-vaccinatie - Bekrachtiging

overlegcommissie
wo 20/10/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens
2021_GR_00283 - Samenwerkingsovereenkomst met UZ Gent en Eerstelijnszone Gent vzw in het kader van COVID-19-vaccinatie - Bekrachtiging 2021_GR_00283 - Samenwerkingsovereenkomst met UZ Gent en Eerstelijnszone Gent vzw in het kader van COVID-19-vaccinatie - Bekrachtiging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 42, § 1, 1°, b.
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2021 tot toekenning van een subsidie voor infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum.

Voorgestelde uitgaven

€ 15.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Om vaccinaties op brede schaal mogelijk te maken, werd begin januari 2021 door de Vlaamse regering beslist om hiervoor lokale vaccinatiecentra op te richten. De Stad en Eerstelijnszone Gent (ELZ) kozen voor een hal in het complex Flanders Expo. Het vaccinatiecentrum in Flanders Expo opende op 19 februari 2021. Gezien de brede vaccinatiecampagne stilaan op zijn einde loopt en de subsidiëring van de vaccinatiecentra oorspronkelijk maar liep tot en met 15 oktober 2021, werd er gewerkt aan een afbouwscenario. 4 oktober was de laatste dag van het vaccinatiecentrum in Flanders Expo. Daarmee werd de eerste grote vaccinatiecampagne in het kader van COVID-19 afgerond.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Gezien er evenwel nog nood is aan vaccinatie voor specifieke doelgroepen, werd in overleg met het UZ Gent gezorgd voor een continuïteit op de campus van het universitair ziekenhuis Gent. Het UZ Gent is bereid binnen zijn mogelijkheden en in overeenstemming met het kader opgesteld door de Vlaamse overheid, ELZ Gent en de Stad te ondersteunen in het vaccinatiebeleid. 

De Stad en ELZ Gent zullen de algemene strategie blijven bepalen over het vaccinatiebeleid in de Eerstelijnszone Gent en de coördinatie blijven behouden over het vaccinatiebeleid en de vaccinatie in het kader van COVID-19. UZ Gent zal de Stad en ELZ Gent operationeel ondersteunen bij de vaccinatie in het kader van COVID-19, en zal hiertoe, in opdracht van de Stad en ELZ Gent, volgende opdrachten op zich nemen binnen het bestek van haar mogelijkheden:  

1. Het voorzien van de continuïteit in vaccinatie in het vaccinatiepunt UZ Gent door het vaccineren van volgende doelgroepen:  

  • Vaccinatie 12-jarigen.
  • Vaccinatie buitenlandse studenten die niet (helemaal) gevaccineerd zijn met een door de Belgische overheid erkend vaccin.
  • Vaccinatie van nieuwe inwoners van de Eerstelijnszone Gent die niet (helemaal) gevaccineerd zijn met een door de Belgische overheid erkend vaccin.
  • Tweede vaccinatieprik en inhaalprikken van inwoners van de eerstelijnszone Gent.
  • Indien mogelijk: de derde prikken en boosterprikken van de groepen aangeduid door de Vlaamse overheid.  

2. Farmaceutische voorbereiding van mobiele teams. 

3. Voorbereiden en klaarmaken van vaccins voor woonzorgcentra (wzc), groepen van assistentiewoningen (GAW) en andere collectiviteiten. 

Voor modaliteiten van samenwerking en financiering werd er een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt met Universitair Ziekenhuis Gent met bestuurszetel te 9000 Gent,Sint-Pietersnieuwsstraat 25, en met administratieve zetel te 9000 Gent, Corneel Heymanslaan 10, en met Eerstelijnszone Gent vzw, Kliniekstraat 29, 9050 Gentbrugge. De bepalingen in deze overeenkomst zijn van toepassing sinds 5 oktober 2021, de dag waarop de Stad geen beroep meer kon doen op Flanders Expo als locatie voor het Vaccinatiecentrum Flanders Expo Gent. De overeenkomst wordt aangegaan tot en met 31 december 2021, maar kan in onderlinge overeenstemming tussen de partijen verlengd worden.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Regie Gezondheid en Zorg 
Budgetplaats 355310000 
Categorie* 6142000 
Subsidiecode ABB-VC-PEN  
2021 15.000
Totaal 15.000

Overzicht van de inkomsten

Dienst* Dienst Regie Gezondheid en Zorg 
Budgetplaats 355310000 
Categorie* 7405200 
Subsidiecode ABB-VC-PEN  
2021 884.750 
Totaal 884.750 

Verwachte ontvangsten

€ 884.750,00

Activiteit

AC35511 Toegankelijke en doelgerichte gezondheids-en welzijnszorg

Besluit

Artikel 1

Bekrachtigt de bij dit besluit gevoegde samenwerkingsovereenkomst met UZ Gent, met bestuurszetel te 9000 Gent, Sint-Pietersnieuwsstraat 25, en met administratieve zetel te 9000 Gent, Corneel Heymanslaan 10, en met Eerstelijnszone Gent vzw, Kliniekstraat 29, 9050 Gentbrugge, in het kader van COVID-19-vaccinatie met ingang van 5 oktober 2021 tot en met 31 december 2021.


Bijlagen