Terug
Gepubliceerd op 01/07/2021

2021_BURG_00870 - Arteveldecup jeugdhandbaltornooi - goedkeuring

burgemeester
do 01/07/2021 - 15:00 bureau burgemeester
Datum beslissing: do 01/07/2021 - 15:42
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau
2021_BURG_00870 - Arteveldecup jeugdhandbaltornooi - goedkeuring 2021_BURG_00870 - Arteveldecup jeugdhandbaltornooi - goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

• Gelet op het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, en haar latere wijzigingen;
• Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 133 en 135, §2;
• Politiereglement op de openbare rust en de veiligheid, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998 en latere wijzigingen, artikel 1 en 2;
• Gunstig advies van de bevoegde veiligheidsdiensten;
• COVID-veiligheidslabel (groen), zoals vermeld op het COVID - event scan formulier;

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

• Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 20/06/2021 ontving ik de aanvraag van HC Don Bosco Gent vzw tot het bekomen van een toelating voor de organisatie van een jeugdhandbaltornooi, op 03/07/2021 en 04/07/2021.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op basis van de ontvangen informatie blijkt dat het gaat om een jeugdhandbaltornooi dat volledig outdoor is. Er worden ongeveer 400 personen per dag verwacht, 250-tal spelers + 150 begeleiders/supporters. De handbalspelers zijn 6 - 18 jarigen.

Overeenkomstig het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken kan dergelijke activiteit enkel plaatsvinden mits voorafgaande toelating van de burgemeester. Bij het verlenen van deze toelating dient de burgemeester rekening te houden met het resultaat van de CERM-matrix.
Uit de aanvraag en de voorgelegde stukken blijkt dat het resultaat van de CERM-matrix (het COVID-veiligheidslabel) tot de ‘categorie groen’ behoort. Gelet op het resultaat van de CERM en het gunstig advies van de bevoegde veiligheidsdiensten kan toelating verleend worden voor het organiseren van voormelde wedstrijd, mits naleving van de hieronder gespecifieerde voorwaarden.

Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

Verleent toelating aan HC Don Bosco Gent vzw tot organisatie van een jeugdhandbaltornooi, Grotesteenweg-Noord 113, 9052 Zwijnaarde van 03/07/2021 tot 04/07/2021, mits naleving van de voorwaarden vermeld in artikel 2.

Artikel 2
Algemene voorwaarden
• De organisatie dient zich te houden aan de COVID-maatregelen die op het moment van het evenement van toepassing zijn. De organisator is te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van deze maatregelen en van de eventuele bijkomende voorwaarden die zijn opgenomen in deze toelating.
• De organisatie geeft aan dat het CERM (COVID-Event Risk Model), waarheidsgetrouw werd ingevuld, rekening houdend met de professionele zorgvuldigheidsnorm.
• Bij overtredingen in het kader van COVID of andere inbreuken op de openbare orde kan de burgemeester maatregelen opleggen en/of het evenement tijdelijk of definitief stopzetten.
• Deze toelating van de burgemeester, die gegeven wordt in uitvoering van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020, en haar latere wijzigingen; komt niet in de plaats van de vergunningen en toelatingen die noodzakelijk zijn op basis van andere toepasselijke regelgeving.
• De organisator dient alle nodige vergunningen en toelatingen ter plaatse te kunnen voorleggen.
• Deze toelating is geldig onder voorbehoud van toekomstige wijzigingen van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 en haar latere wijzigingen; houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus covid-19 te beperken en van andere toepasselijke regelgeving.
• Een vrije doorgangsruimte van 4 meter (6 meter in bochten) moet voorzien worden voor de hulp – en veiligheidsdiensten.
• De site waar de activiteiten plaatsvinden, alsook de woningen/panden die erin vervat zitten, dienen steeds vrij en ongehinderd toegankelijk te zijn voor hulp – en veiligheidsdiensten. Terzake dienen alle nodige/mogelijke veiligheidsmaatregelen te worden genomen.
• De toegelaten publiekscapaciteit van de zaal/site mag niet overschreden worden. Van zodra de voorziene capaciteit bereikt is dient de organisatie de site af te sluiten voor derden.
• Bij de inname van de openbare weg (trottoir/plein) mag geen hinder of gevaar veroorzaakt worden voor de voetgangers, passanten, andere weggebruikers en het openbaar vervoer. Er dient te allen tijde een vrije doorgang van 1.20 meter gegarandeerd worden, tenzij andere afspraken.
• Er mag geen gebruik worden gemaakt van voetzoekers, thunderflashes, of andere soorten knal- of rookbommen, noch mag er met om het even welk brandbaar materiaal vuur worden gestookt op de openbare weg.
• Maskerades en/of vermommingen – die identificaties bemoeilijken en/of onmogelijk maken - zijn niet toegelaten.
• Men mag op geen enkel moment in het bezit zijn van voorwerpen die kunnen gebruikt worden of aanzien worden als wapen (stokken met nagels, scherpe voorwerpen te gebruiken als steekwapen (schroevendraaiers), voorwerpen te gebruiken als slagwapen (hamer, knuppel).
• Er mogen geen blokkades op de openbare weg worden opgericht.
• Het openbaar vervoer moet STEEDS doorgang worden verleend.
• Geen overdreven amplificatie van luidspreker(s) of megafoon(s).
• Geen aanplakkingen, stickers, en dergelijke op de niet bij wet toegelaten plaatsen.
• Bij het gebruik van spandoeken, pancartes, vlaggen en dergelijke meer mogen er geen haatdragende en/of rascistische slogans worden vermeld.
• Noch schriftelijk noch met daden mag men aanzetten tot enige vorm van geweld.
• De voetgangers zullen NIET gehinderd worden.
• Het voertuigenverkeer mag NIET gehinderd worden.
• Prioritaire voertuigen MOETEN te allen tijde doorgang verleend worden.
• De organisator verbindt zich er toe de openbare weg in dezelfde omstandigheden achter te laten als bij aanvang van de manifestatie.
• Zij zullen zelf instaan voor het verwijderen van alle vuilnis.
• De zichtbaarheid op de verkeerssignalisatie mag niet belemmerd worden.
• Indien er karren op de openbare weg worden gebruikt dienen deze conform de wegcode te zijn aangezien deze worden beschouwd als vervoermiddelen.
• De organisatie dient te beschikken over de nodige verzekeringen.
• Overleg met en naleving van het advies van de brandweer in optiek van de passieve veiligheid (brand – en evacuatiepreventie) van het evenement. Veiligheidsvoorschriften en afspraken terzake dienen integraal nageleefd te worden. Brandweeradvies werd op XX aan de organisatie doorgemaild.
• Zich houden aan de van toepassing zijnde wetten, politieverordeningen, reglementen, besluiten en voorschriften op de georganiseerde activiteit.
• Springkastelen dienen te voldoen aan de Europese veiligheidsnormen en dienen gekeurd en gecertificeerd te zijn volgens het “Besluit Veiligheid Attractie- en Speeltoestellen” (NEN 1176 en NEN 1177). Springkastelen dienen steeds onder direct toezicht van een verantwoordelijke te staan en alle vormen van springkastelen dienen voldoende verankerd te zijn om te weerstaan aan de heersende weersinvloeden.’
• Zich houden aan het Koninklijk Besluit betreffende de veiligheid van speeltoestellen ( 28 maart 2001).
• Een toelating voor het oplaten van ballonnen, vanaf 1000 stuks, dient aangevraagd te worden aan de federale overheidsdienst Mobiliteit en vervoer, meer bepaald aan het Directoraat – Generaal van de Luchtvaart en aan de heer Burgemeester van de gemeente.
• De buurtbewoners dienen via mailing (te bussen door de organisator) op de hoogte te worden gesteld van het plaatsvinden van het evenement en de daarmee gepaarde verkeersmaatregelen. Dit bericht dient naam en GSM-nummer te vermelden van de veiligheidscoördinator van de organisatie.
• Indien tijdelijke bewegwijzering wordt aangebracht dient men een speciale toelating aan te vragen bij het Mobiliteitsbedrijf (mobiliteitsbedrijf@gent.be)
• De bepalingen van de ‘codex politiereglementen Stad Gent gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie’ zijn van toepassing op de activiteit in kwestie.
• Inzake het gebruik van elektronisch versterkte muziek dienen de nodige afspraken gemaakt te worden m.b.t. het gebruik van geluidsinstallaties op de openbare weg en dient de organisator een afwijking op de geldende geluidsnormen te bekomen. Hiervoor kan contact opgenomen met de Dienst Milieu en Klimaat van de Stad Gent.
• Indien van toepassing moet voldaan worden aan de regelgeving inzake SABAM en de billijke vergoeding.
• Er mag geen overlast veroorzaakt worden door bv. sluikstort, lawaaihinder, parkeerhinder,… voor de buurt/omgeving van de betreffende locatie.
• De organisator is verantwoordelijk voor het reglementair opstellen van de hem ter beschikking gestelde verkeersborden, hekken en nadarafsluitingen (met uitzondering van de reglementair door DWBW geplaatste parkeerverboden). De opstelling gebeurt zoals opgegeven door politiezone Gent.
• De inrichters dienen na het evenement ervoor te zorgen dat de verkeerssignalisatie en nadarafsluitingen op een ordentelijke manier worden weggeruimd en gestapeld
• De organisator dient zich te houden aan de bevelen en instructies van de politie.
• Afspraken met de openbare vervoersmaatschappij De Lijn dienen integraal nageleefd te worden.
• De organisatoren dienen hun medewerkers te briefen mbt het schenken van alcoholische dranken aan minderjarigen.
• De organisator dient de wetgeving rond het schenken van alcoholische drank strikt na te leven.
• Zich houden aan de wetgeving met betrekking tot slijterijen/schenken van gegiste dranken.
• Behoudens speciale machtiging van het college van burgemeester en schepenen, is het verboden sterke dranken te verkopen voor gebruik ter plaatse in occasionele drankgelegenheden geopend op plaatsen waar openbare manifestaties plaats vinden zoals sportieve, politieke en culturele manifestaties (wet 28 december 1983).
Met occasioneel wordt bedoeld:
o het betreft een gebeurtenis van voorbijgaande aard, die maximaal tienmaal per jaar wordt georganiseerd en telkens voor niet langer dan vijftien opeenvolgende dagen doorgaat.
o Deze activiteit georganiseerd wordt door een kring, een maatschappij of een particuliere vereniging.
o Tentoonstellingen en jaarbeurzen zijn altijd een occasionele drankgelegenheid, voor de gehele duur van de tentoonstelling of jaarbeurs, ongeacht de hoedanigheid van de exploitant
Indien u alcoholische dranken wenst te serveren maar niet voldoet aan de voorwaarden van een occasionele drankgelegenheid dan dient u in het bezit te zijn van een reguliere drankvergunning (vaste locatie) of een vergunning reizende drankgelegenheid (verplaatsbare bar).
• De organisator dient elke wijziging die zich zou voordoen in de organisatie van het evenement onmiddellijk ter kennis te brengen van de cel evenementenbeheer.
• De organisator is ervan op de hoogte en verbindt er zich toe, dat kleine, interne conflicten binnen de actie in eerste instantie worden benaderd door de eigen, interne ordedienst inherent aan de actie zelf;