Terug
Gepubliceerd op 01/03/2021

2021_BURG_00178 - Politieverordening burgemeester houdende verbod op open glazen recipiënten op welbepaalde plaatsen en op het gebruik van elektronisch versterkte muziek op het grondgebied van 20 u. tot 06 u. - Goedkeuring

burgemeester
ma 01/03/2021 - 11:00 bureau burgemeester
Datum beslissing: ma 01/03/2021 - 10:54
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau
2021_BURG_00178 - Politieverordening burgemeester houdende verbod op open glazen recipiënten op welbepaalde plaatsen en op het gebruik van elektronisch versterkte muziek op het grondgebied van 20 u. tot 06 u. - Goedkeuring 2021_BURG_00178 - Politieverordening burgemeester houdende verbod op open glazen recipiënten op welbepaalde plaatsen en op het gebruik van elektronisch versterkte muziek op het grondgebied van 20 u. tot 06 u. - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Nieuwe Gemeentewet, artikel 134, § 1.

Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals laatst gewijzigd met het ministerieel besluit van 12 februari 2021, in bijzonder artikel 27 § 1.

Wet op het politieambt, artikelen 5/6, 14 en 30.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet over het Lokaal Bestuur, artikel 63.    

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Ingevolge de coronacrisis en de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, werden in de Stad Gent de afgelopen maanden reeds verschillende beslissingen genomen i.v.m. het gebruik en de veiligheid van de publieke ruimte. Ook de politiediensten spannen zich al maanden maximaal in door het nemen van maatregelen die bijdragen tot de openbare gezondheid én het welzijn van de medewerkers. 

Het zachte weer van de voorbije dagen zorgde er voor dat het opnieuw veel drukker wordt in de stad en dat de openbare ruimte weer meer als ontmoetingsplaats wordt gebruikt. Er zijn door de geldende coronamaatregelen immers weinig alternatieven om handen om elkaar te ontmoeten, en de druk op het openbaar domein neemt dan ook toe.

Mits de regels omtrent de social distancing (meer bepaald de 1,5m afstand tussen elke persoon en het verbod op samenscholingen) gerespecteerd worden, waar door de politiediensten op wordt toegezien, gesensibiliseerd en waar nodig geverbaliseerd, vormt dat op zich geen probleem. Gent is ook groot genoeg en biedt vele mooie locaties om elkaar veilig te ontmoeten,  maar er moet worden vastgesteld dat op een aantal plaatsen zeer veel mensen bijeenkomen, waarbij dit gebruik van de openbare ruimte ook vaak gepaard gaat met alcoholgebruik en daaruit voortvloeiend ook overlast. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er ook veelvuldig gebruik gemaakt van elektronisch versterkte muziek (bv met bluetooth speakers), hetgeen voor een uitgelaten sfeer zorgt die de naleving van de social distancing maatregelen bemoeilijkt én die bovendien voor overlast zorgt.

Met een bestuurlijk verslag van de korpschef van 25 februari 2021 heb ik kennis gekregen van de volgende feiten:

Op het Sint-Pietersplein vonden er de voorbije dagen, op 17, 18, 23 en 24 februari 2021, al meerdere niet-aangevraagde bijeenkomsten van grote groepen studenten plaats. Het aantal aanwezigen gaat telkens in stijgende lijn, van enkele tientallen tot honderden studenten. 

Deze bijeenkomsten verliepen aanvankelijk grotendeels rustig, en met naleving van de geldende corona-maatregelen, maar naarmate er meer en meer alcohol werd geconsumeerd (er waren telkens ettelijke bakken bier voorzien), werd ook de sfeer grimmiger. Niet alleen onderling, maar ook naar de handhavers toe die heel vaak mensen moeten wijzen op de naleving van de social distancing maatregelen en daarbij niet altijd op evenveel begrip kunnen rekenen. Naar aanleiding van de grote bijeenkomst op 24 februari 2021 moest zelfs een beroep gedaan worden op een federale reserve om over voldoende politionele capaciteit te beschikken. Dankzij het kordate optreden van de politiediensten werd deze bijeenkomst spontaan ontbonden, maar het risico op escalatie is steeds aanwezig.

Ook op andere plaatsen in de stad (Graslei en Korenlei, Coupure,…) komen steeds meer en meer mensen bijeen, veelal vergezeld van bakken bier, flessen wijn, etc… Het gebruik van elektronisch versterkte muziek zorgt daarbij niet alleen voor een bepaald aanzuigeffect, maar ook voor een sfeer die, in combinatie met het alcoholgebruik, dermate uitgelaten wordt dat de geldende maatregelen die de verspreiding van het coronavirus COVID-19 moeten beperken, onvoldoende worden nageleefd. Er vormen zich grotere groepen dan toegelaten onder het geldende samenscholingsverbod, mensen gaan samen zingen (een uiterst risicovolle activiteit die bv in het basisprotocol cultuur aan bijzondere regels is onderworpen), er wordt gedanst, etc...

De aanwezigheid van flessen, glazen en glasscherven op die locaties waar heel veel mensen bijeenkomen en waar alcohol wordt geconsumeerd brengt  ontegensprekelijk een veiligheidsrisico met zich mee. Mensen kunnen zich niet alleen verwonden aan scherven die op de grond liggen maar glas kan, in welke vorm dan ook, in het ergste geval ook als wapen worden gebruikt bij vechtpartijen. Om die reden is ook al jaren een soortgelijk glasverbod van kracht in de, aan het Sint-Pietersplein grenzende buurt, Overpoortstraat, Voetweg, Stalhof en Kramersplein. Tijdens de zomermaanden van 2020 was voor de Korenlei en Graslei ook reeds dergelijke maatregel van kracht, een maatregel die door de mensen op het terrein (politie maar ook de stadswachten en Ivago) als positief werd ervaren.

Daarnaast brengt het gebruik van elektronisch versterkte muziek op het openbaar domein in de huidige epidemiologische context een onaanvaardbaar risico voor de openbare gezondheid met zich mee en geeft dit aanleiding tot het niet-naleven van de geldende coronamaatregelen, met alle gevolgen van dien.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Verbod op open glazen recipiënten

Naar analogie met de maatregel die in de zomer van 2020 op de Korenlei en Graslei van kracht was, is de invoering van een tijdelijk glasverbod op de locaties die thans het drukst worden bezocht (Sint-Pietersplein, Gras- en Korenlei, Coupure Links en Rechts) noodzakelijk gezien de veiligheidsrisico's die de aanwezigheid van flessen, glazen en glasscherven op een locatie waar veel mensen bijeenkomen en waar veel alcohol wordt geconsumeerd ontegensprekelijk met zich meebrengt.

Mensen kunnen zich niet alleen verwonden aan scherven die op de grond liggen maar glas kan, in welke vorm dan ook, in het ergste geval ook als wapen worden gebruikt bij vechtpartijen. 

Verbod op elektronisch versterkte muziek

Met het Politiereglement op de openbare rust en de veiligheid, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998, is er reeds een verbod op het gebruik van geluidsversterking op openbare plaatsen én een verbod op nachtgerucht in voege maar vorige zomer kon reeds worden vastgesteld dat de handhaving middels een gemeentelijke administratieve sanctie niet adequaat bleek voor een onmiddellijk herstel van de openbare rust (waarna een tijdelijke politieverordening werd uitgevaardigd die elektronisch versterkte muziek op het openbaar domein verbood vanaf 22u).

In de huidige epidemiologische context leidt het gebruik van elektronisch versterkte muziek niet alleen tot overlast, maar zorgt het er, gecombineerd met alcoholgebruik, ook voor dat de sfeer dermate uitgelaten wordt dat de geldende maatregelen die de verspreiding van het coronavirus COVID-19 moeten beperken, onvoldoende worden nageleefd. Er vormen zich grotere groepen dan toegelaten onder het geldende samenscholingsverbod, mensen gaan samen zingen (een uiterst risicovolle activiteit die bv in het basisprotocol cultuur aan bijzondere regels is onderworpen), er wordt gedanst, etc...

Er moet dan ook worden vastgesteld dat het gebruik van elektronisch versterkte muziek in de huidige epidemiologische context een onaanvaardbaar risico voor de openbare gezondheid met zich meebrengt. Dit fenomeen beperkt zich niet tot een aantal welbepaalde locaties, zodat een algemeen verbod aan de orde is.


Gelet op voormelde overwegingen, het voorliggend bestuurlijk verslag vanuit de politionele diensten en de huidige epidemiologische situatie, heb ik op 25 februari 2021 in toepassing van artikel 134 § 1 Nieuwe Gemeentewet een politieverordening genomen waarin een verbod werd opgelegd enerzijds op het in bezit hebben van open glazen recipiënten op het Sint Pietersplein, de Graslei, de Korenlei, de Coupure Links en de Coupure Rechts, en anderzijds op het gebruik van elektronisch versterkte muziek op het Gentse grondgebied. Zoals voorgeschreven door artikel 27, § 1, van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, werd over deze aanvullende preventieve maatregel voorafgaand overleg gepleegd met de gouverneur.

De al dan niet naleving van deze verbodsbepalingen wordt dag per dag geëvalueerd. Indien nodig kunnen de verbodsbepalingen van de politieverordening op basis van deze evaluatie worden aangepast zodat deze proportioneel zijn aan de gebeurtenissen ter plaatse, de federale coronamaatregelen en het op dat ogenblik geldend epidemiologisch klimaat. 

Sinds de invoering van het verbod op het gebruik van elektronisch versterkte muziek wordt voornoemd verbod algemeen positief geëvalueerd door de betrokkenen op het terrein. Betrokken verbod was absoluut noodzakelijk om de situatie opnieuw te stabiliseren, uit de evaluatie van de afgelopen dagen is gebleken dat dit effectief gelukt is.                      
Rekening houdend met deze positieve evaluatie zal omwille van proportionele redenen de tijdsduur van het verbod dan ook worden ingeperkt, dit van 20u. 's avonds tot 06u 's morgens. Voornoemde tijdsduur is gelijklopend met het verbod om alcoholhoudende dranken te consumeren op het openbaar domein ingevoerd bij 'Politieverordening houdende het invoeren van een alcoholverbod op het openbaar domein teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken' van 19 oktober 2020, en met het federaal verbod tot verkoop van alcoholische dranken dat ingaat vanaf 20u. (voorzien in huidig ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals laatst gewijzigd met het ministerieel besluit van 12 februari 2021). 

Het verbod op het in bezit hebben van open glazen recipiënten blijft ongewijzigd aangezien het veiligheidsrisico in deze blijft aanhouden. 

Teneinde de nodige duidelijkheid en transparantie naar tijdskader toe te bieden zullen beide verbodsbepalingen gelden tot 1 april 2021, gelijklopend met de huidige coronamaatregelen.
De verbodsbepalingen worden stelselmatig geëvalueerd en kunnen indien noodzakelijk ten allen tijde worden bijgestuurd.

Zoals voorgeschreven door artikel 27, § 1, van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, werd over deze aanvullende aangepaste preventieve maatregel voorafgaand overleg gepleegd met de gouverneur. 

Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid, dringt zich een verbod op van, respectievelijk, het bezit van open glazen recipiënten, ongeacht hun inhoud, op bovenvermelde drukbezochte locaties en het gebruik van elektronisch versterkte muziek op het volledige grondgebied van 20 u. 's avonds tot 06 u. 's morgens. De politie moet de mogelijkheid krijgen om zowel glas als de bronnen van versterkte muziek in beslag te nemen.
Het verbod op het bezit van open glazen recipiënten wordt gesanctioneerd door middel van een maximale administratieve geldboete van 120,00 euro voor meerderjarige overtreders en en van 60,00 euro voor minderjarige overtreders. De sanctionering gebeurt via GAS gelet op het feit dat dit verbod specifiek is ingegeven ter vrijwaring van de openbare orde (in casu omwille van veiligheidsrisico's).
Wat betreft het verbod op gebruik van elektronisch versterkte muziek, strafrechtelijke bestraffing is hier de enige optie aangezien het gaat om een aanvullende preventieve maatregel zoals voorzien in art. 27, § 1, van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020, wat bevestigd wordt door de Omzendbrief nr. 06/2020 van het college van procureurs-generaal bij de hoven van beroep van 2 februari 2021. In die zin wordt geen bestraffing voor inbreuken op het verbod versterkte muziek bepaald, maar wordt louter verwezen naar de toepasselijke regelgeving, zijnde artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

Betrokken verbodsbepalingen zullen gelden tot 1 april 2021, zijnde de geldigheidsperiode van huidige federale coronamaatregelen.

Gelet op voorgaande zal de "Politieverordening burgemeester houdende verbod op open glazen recipiënten op welbepaalde plaatsen en op het gebruik van elektronisch versterkte muziek op het grondgebied van 25 februari 2021" worden opgeheven en door onderhavige politieverordening worden vervangen.


Artikel 134, § 1, van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat in geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, de burgemeester politieverordeningen kan maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven, met opgave van de redenen waarom hij heeft gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden en dat voornoemde verordeningen dadelijk vervallen indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd.

Aangezien er van kan worden uitgegaan dat dergelijke bijeenkomsten, die blijkbaar heel snel (al dan niet spontaan) ontstaan, ook de komende dagen nog zullen plaatsvinden, wat zoals hiervoor geschetst zowel een veiligheidsrisico als een ernstig risico op de verdere verspreiding van het coronavirus in de hand werkt, verdragen deze maatregelen ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid geen uitstel en kan niet gewacht worden op de eerstvolgende gemeenteraad. Daarom wordt toepassing gemaakt van artikel 134, § 1, Nieuwe Gemeentewet.

Voornoemde maatregelen zijn absoluut noodzakelijk teneinde de openbare orde te vrijwaren.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

Het is verboden om open glazen recipiënten, ongeacht hun vorm en inhoud, in bezit te hebben op het openbaar domein, buiten de vergunde terraszones indien deze effectief worden ingenomen, op volgende locaties:

- Sint-Pietersplein

- Graslei

- Korenlei

- Coupure Links

- Coupure Rechts

Artikel 2

Inbreuken op artikel 1 van deze verordening worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van maximaal 120,00 euro voor meerderjarige overtreders en een administratieve geldboete van maximaal 60,00 euro voor minderjarige overtreders.

Artikel 3

Het is verboden om zonder voorafgaande vergunning elektronisch versterkte muziek af te spelen op het openbaar domein, dit vanaf 20 u. 's avonds tot 06 u. 's morgens.

Artikel 4

Inbreuken op artikel 3 van deze verordening worden gesanctioneerd met de straffen bepaald door artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

Artikel 5

Ter vrijwaring van, respectievelijk, de openbare veiligheid en de openbare gezondheid kan de politie glazen recipiënten en bronnen van elektronisch versterkte muziek in beslag nemen.

Artikel 6

Deze politieverordening zal conform artikel 134 § 1 Nieuwe Gemeentewet ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad.

Artikel 7

De "Politieverordening burgemeester houdende verbod op open glazen recipiënten op welbepaalde plaatsen en op het gebruik van elektronisch versterkte muziek op het grondgebied" van 25 februari 2021 wordt bij deze opgeheven.

Artikel 8

Deze verordening treedt onmiddellijk in werking en eindigt op 1 april 2021.

Artikel 9

Deze verordening zal worden bekendgemaakt zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.Bijlagen

  • bestuurlijkverslag.pdf
  • Pol. info GrasKo.pdf
  • Pol. info GrasKo bis.pdf