Terug
Gepubliceerd op 20/12/2021

2021_BURG_01972 - Zebrawoods - goedkeuring

burgemeester
ma 20/12/2021 - 11:00 bureau burgemeester
Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 10:57
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Andere.

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau
2021_BURG_01972 - Zebrawoods - goedkeuring 2021_BURG_01972 - Zebrawoods - goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

• Politiereglement op de openbare rust en de veiligheid’, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998 en latere wijzigingen, artikel 1 en 2;
• Nieuwe Gemeentewet, artikel 133 en 135, §2;
• Koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken, en latere wijzigingen.
• Het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België en latere wijzigingen;
• Het uitvoerend samenwerkingsakkoord van 23 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België;
• Gelet op het gunstig advies van de bevoegde veiligheidsdiensten;

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

• Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63;

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 06/12/2021 ontving ik de aanvraag van Zebrastraat NV tot het bekomen van een toelating voor de organisatie van Zebrawoods, dit van 28 tot en met 30 december en van 4 tot en met 8 januari telkens van 17u30 tot 23u00.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op basis van de ontvangen informatie blijkt dat het gaat om het winterfestival Zebrawoods met 8 dagen muziek en gezelligheid welke doorgaat op de site van Zebrastraat nv gelegen in de Zebrastraat 32 te Gent. Zebrawoods is een zittend event binnen in een tent en vindt plaats van 28 tot 30 december en van 4 tot 8 januari. Men zal iedere dag om 17u30 starten met een winterse hap van RÖK (foodtruck), vervolgens start de support act om 19.00 uur in de tent en om 20.30 uur de main act. Er wordt elke dag afgesloten met een gepaste DJ set in de XYZ lounge tot 23.00 uur (ook zittend).

In de binnentuin van de Zebrastraat wordt een tent geplaatst waar dagelijks de optredens zullen doorgaan. In de tent worden een podium (40m²), pa en een bar geplaatst. Buiten de tent wordt een foodtruck en een toiletwagen geplaatst. Aan de achterzijde van de grote tent wordt nog een kleine tent voor de artiesten geplaatst.

Er zal bier, wijn en cocktails geschonken worden.

Er zal elektronisch versterkte muziek gespeeld worden. Er werd een geluidsafwijking toegestaan.

Er worden per dag maximaal 200 bezoekers toegelaten. Alle bezoekers dienen aan de ingang van de site een geldig Covid Safe Ticket kunnen vertonen. Er geldt een mondmaskerplicht op de volledige site. Tijdens het zitten (afstand van 1,5m tussen elk gezelschap) kan het mondmasker afgezet worden voor het nuttigen van eten/drinken.

De organisator zal voorzien in eigen sfeerbeheer.

Programmatie:
- 28/12/2021: Gabriel Rios
- 29/12/2021: Gabriel Rios
- 04/01/2022: Portland
- 05/01/2022: Nordmann
- 06/01/2022: The Great Belgian Songbook (met Billie Leyers, Milo Meskens, Lady Linn en Roland)
- 07/01/2022: Mauro Pawlowski

Dit betreft een evenement zoals omschreven in het Koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken, en latere wijzigingen.
Dit evenement kan enkel plaatsvinden mits voorafgaande toelating van de burgemeester en met naleving van de modaliteiten van het toepasselijk samenwerkingsakkoord.


Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

Verleent toelating aan Zebrastraat NV tot organisatie van Zebrawoods, dit van 28 tot en met 30 december en van 4 tot en met 8 januari telkens van 17u30 tot 23u00 en mits naleving van de voorwaarden vermeld in artikel 2.

Artikel 2
Algemene voorwaarden
• De organisatie dient zich te houden aan de COVID-maatregelen die op het moment van het evenement van toepassing zijn. De organisator is te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van deze maatregelen en van de eventuele bijkomende voorwaarden die zijn opgenomen in deze toelating.
• De organisatie geeft aan dat het (uitvoerend) samenwerkingsakkoord inzake COVID Safe Ticket strikt wordt nageleefd, in het bijzonder de controle van het COVID Safe Ticket bij het betreden van het evenement.
• Bij overtredingen in het kader van COVID of andere inbreuken op de openbare orde kan de burgemeester maatregelen opleggen en/of het evenement tijdelijk of definitief stopzetten.
• Deze toelating van de burgemeester, die gegeven wordt in uitvoering van het Koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken en van andere toepasselijke regelgeving, en latere wijzigingen komt niet in de plaats van de vergunningen en toelatingen die noodzakelijk zijn op basis van andere toepasselijke regelgeving.
• De organisator dient alle nodige vergunningen en toelatingen ter plaatse te kunnen voorleggen.
• Deze toelating is geldig onder voorbehoud van toekomstige wijzigingen van het Koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken en van andere toepasselijke regelgeving, en latere wijzigingen.
• Een vrije doorgangsruimte van 4 meter (6 meter in bochten) moet voorzien worden voor de hulp – en veiligheidsdiensten.
• De site waar de activiteiten plaatsvinden, alsook de woningen/panden die erin vervat zitten, dienen steeds vrij en ongehinderd toegankelijk te zijn voor hulp – en veiligheidsdiensten. Terzake dienen alle nodige/mogelijke veiligheidsmaatregelen te worden genomen.
• De toegelaten publiekscapaciteit van de zaal/site mag niet overschreden worden. Van zodra de voorziene capaciteit bereikt is dient de organisatie de site af te sluiten voor derden.
• De organisatie dient te beschikken over de nodige verzekeringen.
• Overleg met en naleving van het advies van de brandweer in optiek van de passieve veiligheid (brand – en evacuatiepreventie) van het evenement. Veiligheidsvoorschriften en afspraken terzake dienen integraal nageleefd te worden.
• Zich houden aan de van toepassing zijnde wetten, politieverordeningen, reglementen, besluiten en voorschriften op de georganiseerde activiteit.
• De buurtbewoners dienen via mailing (te bussen door de organisator) op de hoogte te worden gesteld van het plaatsvinden van het evenement en de daarmee gepaarde verkeersmaatregelen. Dit bericht dient naam en GSM-nummer te vermelden van de veiligheidscoördinator van de organisatie.
• De bepalingen van de ‘codex politiereglementen Stad Gent gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie’ zijn van toepassing op de activiteit in kwestie.
• Men dient zich te houden aan het politiereglement op de openbare rust en veiligheid (Goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998 en laatst gewijzigd in de gemeenteraad van 19 november 2019). Inzake het gebruik van elektronisch versterkte muziek dienen de nodige afspraken gemaakt te worden m.b.t. het gebruik van geluidsinstallaties op de openbare weg en dient de organisator een afwijking op de geldende geluidsnormen te bekomen. Hiervoor kan contact opgenomen met de Dienst Milieu en Klimaat van de Stad Gent.
• Indien van toepassing moet voldaan worden aan de regelgeving inzake SABAM en de billijke vergoeding.
• Er mag geen overlast veroorzaakt worden door bv. sluikstort, lawaaihinder, parkeerhinder,… voor de buurt/omgeving van de betreffende locatie.
• Indien geen gebruik wordt gemaakt van een erkende bewakingsonderneming, dient een listing (met opgave van de vereiste identiteitsgegevens) van de in te zetten sfeerbeheerders (aantal volgens opgave in veiligheidsdossier organisator) uiterlijk tien dagen voor aanvang event te worden overgemaakt aan de cel private veiligheid van de politiezone Gent (PZ.Gent.DOOB.PrivateVeiligheid@police.belgium.eu)
• Indien uw VZW geen gebruik maakt van het uitzonderingsregime zoals vermeld in de wet private veiligheid, dient een listing (met opgave van de vereiste identiteitsgegevens) van de in te zetten sfeerbeheerders (aantal volgens opgave in veiligheidsdossier organisator) uiterlijk tien dagen voor aanvang van het evenement te worden overgemaakt aan de cel private veiligheid van de politiezonde Gent (PZ.Gent.DOOB. PrivateVeiligheid@police.belgium.eu).
• De organisatoren dienen hun medewerkers te briefen mbt het schenken van alcoholische dranken aan minderjarigen.
• De organisator dient de wetgeving rond het schenken van alcoholische drank strikt na te leven.
• Zich houden aan de wetgeving met betrekking tot slijterijen/schenken van gegiste dranken.
• Behoudens speciale machtiging van het college van burgemeester en schepenen, is het verboden sterke dranken te verkopen voor gebruik ter plaatse in occasionele drankgelegenheden geopend op plaatsen waar openbare manifestaties plaats vinden zoals sportieve, politieke en culturele manifestaties (wet 28 december 1983).
Met occasioneel wordt bedoeld:
o het betreft een gebeurtenis van voorbijgaande aard, die maximaal tienmaal per jaar wordt georganiseerd en telkens voor niet langer dan vijftien opeenvolgende dagen doorgaat.
o Deze activiteit georganiseerd wordt door een kring, een maatschappij of een particuliere vereniging.
o Tentoonstellingen en jaarbeurzen zijn altijd een occasionele drankgelegenheid, voor de gehele duur van de tentoonstelling of jaarbeurs, ongeacht de hoedanigheid van de exploitant
Indien u alcoholische dranken wenst te serveren maar niet voldoet aan de voorwaarden van een occasionele drankgelegenheid dan dient u in het bezit te zijn van een reguliere drankvergunning (vaste locatie) of een vergunning reizende drankgelegenheid (verplaatsbare bar).
• De organisator dient elke wijziging die zich zou voordoen in de organisatie van het evenement onmiddellijk ter kennis te brengen van de cel evenementenbeheer.