Terug
Gepubliceerd op 20/12/2021

2021_BURG_01973 - Eindejaarsdrink Klein Begijnhof - goedkeuring

burgemeester
ma 20/12/2021 - 11:00 bureau burgemeester
Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 10:57
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Andere.

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau
2021_BURG_01973 - Eindejaarsdrink Klein Begijnhof - goedkeuring 2021_BURG_01973 - Eindejaarsdrink Klein Begijnhof - goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

• Politiereglement op de openbare rust en de veiligheid’, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998 en latere wijzigingen, artikel 1 en 2;
• Nieuwe Gemeentewet, artikel 133 en 135, §2;
• Koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken, en latere wijzigingen.
• Gelet op het gunstig advies van de bevoegde veiligheidsdiensten;

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

• Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63;

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 08/11/2021 ontving ik de aanvraag van BAR FV Begijnenkriebels tot het bekomen van een toelating voor de organisatie van Eindejaarsdrink Klein Begijnhof, op 28/12/2021 van 18u30 tot 21u00.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op basis van de ontvangen informatie blijkt dat het gaat om een een eindejaarsdrink voor de buurtbewoners welke doorgaat op het plein voor de kerk in de Lange Violettestraat. Naar jaarlijkse traditie worden de tassen gevuld met warme dranken (chocolademelk en glühwein) om zo te klinken en bij te praten. Iedere aanwezige dient zijn eigen tas mee te brengen. Er wordt gezorgd voor een muzikaal intermezzo door een koor.

Er zullen een tafel en enkele statafels worden geplaatst op het plein.

Er zal geen elektronisch versterkte geluid gespeeld worden.

Er worden maximaal 100 buurtbewoners verwacht.

Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

Verleent toelating aan BAR FV Begijnenkriebels tot organisatie van Eindejaarsdrink Klein Begijnhof op 28/12/2021 van 18u30 tot 21u00, mits naleving van de voorwaarden vermeld in artikel 2.

Artikel 2
Algemene voorwaarden
• De organisatie dient zich te houden aan de COVID-maatregelen die op het moment van het evenement van toepassing zijn. De organisator is te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van deze maatregelen en van de eventuele bijkomende voorwaarden die zijn opgenomen in deze toelating.
• Bij overtredingen in het kader van COVID of andere inbreuken op de openbare orde kan de burgemeester maatregelen opleggen en/of het evenement tijdelijk of definitief stopzetten.
• Deze toelating van de burgemeester, die gegeven wordt in uitvoering van het Koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken en van andere toepasselijke regelgeving, en latere wijzigingen komt niet in de plaats van de vergunningen en toelatingen die noodzakelijk zijn op basis van andere toepasselijke regelgeving.
• De organisator dient alle nodige vergunningen en toelatingen ter plaatse te kunnen voorleggen.
• Deze toelating is geldig onder voorbehoud van toekomstige wijzigingen van het Koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken en van andere toepasselijke regelgeving, en latere wijzigingen.
• Een vrije doorgangsruimte van 4 meter (6 meter in bochten) moet voorzien worden voor de hulp – en veiligheidsdiensten.
• De site waar de activiteiten plaatsvinden, alsook de woningen/panden die erin vervat zitten, dienen steeds vrij en ongehinderd toegankelijk te zijn voor hulp – en veiligheidsdiensten. Terzake dienen alle nodige/mogelijke veiligheidsmaatregelen te worden genomen.
• De toegelaten publiekscapaciteit van de zaal/site mag niet overschreden worden. Van zodra de voorziene capaciteit bereikt is dient de organisatie de site af te sluiten voor derden.
• De organisatie dient te beschikken over de nodige verzekeringen.
• Zich houden aan de van toepassing zijnde wetten, politieverordeningen, reglementen, besluiten en voorschriften op de georganiseerde activiteit.
• De bepalingen van de ‘codex politiereglementen Stad Gent gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie’ zijn van toepassing op de activiteit in kwestie.
• Er mag geen overlast veroorzaakt worden door bv. sluikstort, lawaaihinder, parkeerhinder,… voor de buurt/omgeving van de betreffende locatie.
• De organisatoren dienen hun medewerkers te briefen mbt het schenken van alcoholische dranken aan minderjarigen.
• De organisator dient de wetgeving rond het schenken van alcoholische drank strikt na te leven.
• Zich houden aan de wetgeving met betrekking tot slijterijen/schenken van gegiste dranken.