Terug
Gepubliceerd op 09/12/2021

2021_BURG_01895 - Afscheidsceremonie Kobe - goedkeuring

burgemeester
do 09/12/2021 - 15:00 bureau burgemeester
Datum beslissing: do 09/12/2021 - 12:42
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Andere.

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau
2021_BURG_01895 - Afscheidsceremonie Kobe - goedkeuring 2021_BURG_01895 - Afscheidsceremonie Kobe - goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63
Gelet op het Koninklijk besluit van 4 december 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken, en latere wijzigingen.
Gelet op het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België;
Gelet op het uitvoerend samenwerkingsakkoord van 23 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 133 en 135, §2;
Gelet op het Politiereglement op de openbare rust en de veiligheid, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 januari 1998 en latere wijzigingen, artikel 1 en 2;
Gelet op het gunstig advies van de bevoegde veiligheidsdiensten;

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

• Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63;

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 07/12/2021 ontving ik de aanvraag van Table Stories tot het bekomen van een toelating voor de organisatie van een afscheidsceremonie, van 11:00 uur tot 12:30 uur.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op basis van de ontvangen informatie blijkt dat het gaat om een:
een afscheidsceremonie van een gekend persoon in het Gentse.
De ceremonie zal indoor plaatsvinden in het Balenmagazijn, Getouwstraat 10 te Gent.
Aangezien men vrij veel personen verwacht zal men buiten, op een stuk parking, geluidsboxen en een scherm plaatsen tegen de gevel van het gebouw.
Hierdoor kunnen aanwezigen ook buiten de ceremonie meevolgen op een veilige afstand.
Men heeft 250 rouwbrieven verzonden, echter weet men dus nog niet hoeveel aanwezigen er zullen zijn.
Zowel indoor als outdoor gaat men werken via Covid Safe Tickets en dienen de aanwezigen een mondmasker te dragen vanaf de leeftijd van 10jaar.

Dit betreft een evenement zoals omschreven in het Koninklijk besluit van 4 december 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken, en latere wijzigingen. Dit evenement kan enkel plaatsvinden mits voorafgaande toelating van de burgemeester en met naleving van de modaliteiten van het toepasselijk samenwerkingsakkoord.

Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

Verleent toelating aan Table Stories tot organisatie van een afscheidsceremonie op 12/12/2021 van 11:00 uur tot 12:30, mits naleving van de voorwaarden vermeld in artikel 2.

Artikel 2
Algemene voorwaarden
De organisatie dient zich te houden aan de COVID-maatregelen die op het moment van het evenement van toepassing zijn. De organisator is te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van deze maatregelen en van de eventuele bijkomende voorwaarden die zijn opgenomen in deze toelating.
De organisatie geeft aan dat het (uitvoerend) samenwerkingsakkoord inzake COVID Safe Ticket strikt wordt nageleefd, in het bijzonder de controle van het COVID Safe Ticket bij het betreden van het evenement.
Bij overtredingen in het kader van COVID of andere inbreuken op de openbare orde kan de burgemeester maatregelen opleggen en/of het evenement tijdelijk of definitief stopzetten.
Deze toelating van de burgemeester, die gegeven wordt in uitvoering van het Koninklijk besluit van 4 december 2021 en latere wijzigingen komt niet in de plaats van de vergunningen en toelatingen die noodzakelijk zijn op basis van andere toepasselijke regelgeving.
De organisator dient alle nodige vergunningen en toelatingen ter plaatse te kunnen voorleggen.

Deze toelating is geldig onder voorbehoud van toekomstige wijzigingen van het Koninklijk besluit van 4 december 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken en van andere toepasselijke regelgeving, en latere wijzigingen.
• De site waar de activiteiten plaatsvinden, alsook de woningen/panden die erin vervat zitten, dienen steeds vrij en ongehinderd toegankelijk te zijn voor hulp – en veiligheidsdiensten. Terzake dienen alle nodige/mogelijke veiligheidsmaatregelen te worden genomen.
• De toegelaten publiekscapaciteit van de zaal mag niet overschreden worden. Van zodra de voorziene capaciteit bereikt is dient de organisatie de site af te sluiten voor derden.
• Bij de inname van de openbare weg (trottoir/plein) mag geen hinder of gevaar veroorzaakt worden voor de voetgangers, passanten, andere weggebruikers en het openbaar vervoer. Er dient te allen tijde een vrije doorgang van 1.20 meter gegarandeerd worden, tenzij andere afspraken.
• De organisatie dient te beschikken over de nodige verzekeringen.
• Overleg met en naleving van het advies van de brandweer in optiek van de passieve veiligheid (brand – en evacuatiepreventie) van het evenement. Veiligheidsvoorschriften en afspraken terzake dienen integraal nageleefd te worden.
• Zich houden aan de van toepassing zijnde wetten, politieverordeningen, reglementen, besluiten en voorschriften op de georganiseerde activiteit.
• Een toelating voor het oplaten van ballonnen, vanaf 1000 stuks, dient aangevraagd te worden aan de federale overheidsdienst Mobiliteit en vervoer, meer bepaald aan het Directoraat – Generaal van de Luchtvaart en aan de heer Burgemeester van de gemeente.
• Indien tijdelijke bewegwijzering wordt aangebracht dient men een speciale toelating aan te vragen bij het Mobiliteitsbedrijf (mobiliteitsbedrijf@gent.be)
• De bepalingen van de ‘codex politiereglementen Stad Gent gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie’ zijn van toepassing op de activiteit in kwestie.
• Inzake het gebruik van elektronisch versterkte muziek dienen de nodige afspraken gemaakt te worden m.b.t. het gebruik van geluidsinstallaties op de openbare weg en dient de organisator een afwijking op de geldende geluidsnormen te bekomen. Hiervoor kan contact opgenomen met de Dienst Milieu en Klimaat van de Stad Gent.
• Indien van toepassing moet voldaan worden aan de regelgeving inzake SABAM en de billijke vergoeding.
• Er mag geen overlast veroorzaakt worden door bv. sluikstort, lawaaihinder, parkeerhinder,… voor de buurt/omgeving van de betreffende locatie.
• De organisator dient zich te houden aan de bevelen en instructies van de politie.
• De organisator dient de wetgeving rond het schenken van alcoholische drank strikt na te leven.
• De organisator dient elke wijziging die zich zou voordoen in de organisatie van het evenement onmiddellijk ter kennis te brengen van de cel evenementenbeheer.