Terug
Gepubliceerd op 06/04/2021

2021_CVB_03648 - Ontwerpbeleidsnota Facility Management 2020-2025 - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen / vast bureau
vr 02/04/2021 - 10:30 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: vr 02/04/2021 - 10:32
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Annelies Storms

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen; Annelies Storms, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Verontschuldigd

Elke Decruynaere, schepen; Sami Souguir, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2021_CVB_03648 - Ontwerpbeleidsnota Facility Management 2020-2025 - Kennisneming 2021_CVB_03648 - Ontwerpbeleidsnota Facility Management 2020-2025 - Kennisneming

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.


Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, ยง 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 28 januari 2019 nam de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn kennis van het bestuursakkoord 2019-2024. De ontwerpbeleidsnota Facility Management 2020-2025 is een concretisering van de gestelde ambities uit het bestuursakkoord en beschrijft de beleidskeuzes op het vlak van Facility Management. 

De definitieve beleidsnota zal vormgegeven worden na bespreking van dit ontwerp in de commissie Milieu, Personeel en Facility Management (MPF). 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de ontwerpbeleidsnota's en legt deze voor aan de bevoegde commissie.

Activiteit

AC34849 Organiseren interne werking Dienst FM Beleidsondersteuning

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen / vast bureau beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van het bij dit besluit gevoegde ontwerp van de Beleidsnota Facility Management 2020-2025.

Artikel 2

Keurt goed dat het bijgevoegde ontwerp van de Beleidsnota Facility Management 2020-2025 ter bespreking wordt voorgelegd aan de commissie Milieu, Personeel en Facility Management (MPF).


Bijlagen

  • Ontwerpbeleidsnota Facility Management.pdf