Terug raad voor maatschappelijk welzijn

ma 20/12/2021 - 19:00 Digitale zitting

Mededelingen voorzitter

 • De raad gaat online door (via de digitale vergadertoepassing van Microsoft Teams). Dit in het kader van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden.

  De voorzitter deelt mee dat de vergadering live wordt uitgezonden, niet alleen geluid maar ook beeld. 

  De voorzitter herinnert de raadsleden om de afspraken (zoals vermeld in de leidraad) in acht te nemen.

Openbare vergadering

B-punten

Bevoegdheid Stad en OCMW

Voorzitter raad
Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Dienst Kinderopvang
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning

Bevoegdheid OCMW

Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid
Dienst Werk en Activering (WS)
Welzijnsbureaus+ - Staf FTH
Patrimoniumbeheer OCMW
sogent
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
 • Aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de overeenkomst te sluiten met de cvba-so WoninGent tot inhuurneming van het onroerend goed gelegen te Gent, Ferdinand Lousbergkaai 12, voor de duur van 9 jaar, ingaande op 1/10/2021 en eindigend op 30/09/2030, en nadien verlengbaar met 6 jaar.

  Gedeeltelijke intrekking door het vast bureau van artikel 2 van het besluit nummer 00478, d.d. 4/11/2021 - Sluiten van een huurovereenkomst door OCMW van het onroerend goed gelegen te Gent, Ferdinand Lousbergkaai 12.

 • Aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de huurovereenkomst te sluiten met de cvba-so WoninGent, met maatschappelijke zetel te Gent, Lange Steenstraat 54, voor het onroerend goed gelegen te Gent, Neuseplein 33, voor de duur van 9 jaar, ingaande op 1/10/2021 en eindigend op 30/09/2030, en nadien verlengbaar met 6 jaar.

  Gedeeltelijke intrekking door het vast bureau van het besluit met nummer 00477, d.d. 4/11/2021 - Sluiten van een huurovereenkomst door OCMW Gent voor het onroerend goed gelegen te Gent, Neuseplein 33.

 • Aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de huurovereenkomsten te sluiten met de cvba-so WoninGent, tot inhuurneming van de onroerende goederen gelegen te Gent, Vaartstraat 2, Vaartstraat 2A (inclusief groene zaal) en Vaartstraat 4, voor de duur van 9 jaar, ingaande op 1/10/2021 en eindigend op 30/09/2030, en nadien verlengbaar met 6 jaar.

  Gedeeltelijke intrekking door het vast bureau van het besluit met nummer 00479, d.d. 4/11/2021 - Sluiten van een huurovereenkomst door OCMW Gent voor het onroerend goed gelegen te Gent, Vaartstraat 2 -2A -4.

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
 • Aan de GRMW wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan:

  • De dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van 21 december 2021 van het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) SodiGent vzw;
  • Het mandaat aan de vertegenwoordigers van het OCMW Gent die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van EVA SodiGent vzw die plaatsvindt op 21 december 2021 om:

  Er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te onderteken en in het algemeen, het nodige te doen;

  Deel te nemen aan elke latere algemene vergaderingen met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

Dienst Bestuursondersteuning

A-punten

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Financiën
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
Team Beheer en Ondersteuning
Departement HR - Coördinatie en Sodigent
Data en planning
Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid
Departement HR - Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning
 • Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om de Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent te wijzigen. Het doel van deze wijziging is:

  • het opheffen van de huidige ICT-profielen van 5 euro, 15 euro, 25 euro en 45 euro;
  • de voucher van 50 euro voor de aankoop van een gsm vervangen door een voucher van 200 euro voor de aankoop van een smartphone;
  • een redactionele wijziging doorvoeren m.b.t. de gevarentoelage.

  Het vast bureau geeft opdracht om de ontwerptekst van de Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent  ter onderhandeling voor te leggen aan de vakbonden.

Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning

Bevoegdheid OCMW

Departement HR - Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning
 • Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om de Rechtspositieregeling Ouderenzorg te wijzigen. Het doel van deze wijziging is:

  • het opheffen van de huidige ICT-profielen van 5 euro, 15 euro, 25 euro en 45 euro;
  • de voucher van 50 euro voor de aankoop van een gsm vervangen door een voucher van 200 euro voor de aankoop van een smartphone.

  Het vast bureau geeft opdracht om de ontwerptekst van de Rechtspositieregeling Ouderenzorg ter onderhandeling voor te leggen aan de vakbonden.

Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning

Publicaties

Agenda
Besluitenlijst
Notulen