Terug
Gepubliceerd op 30/08/2021

2021_GR_00022 - Afwijking van belasting op het verstrekken van logies ter ondersteuning van sectoren getroffen door de federale coronamaatregelen - Uitbreiding - Goedkeuring

overlegcommissie
do 02/09/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens
2021_GR_00022 - Afwijking van belasting op het verstrekken van logies ter ondersteuning van sectoren getroffen door de federale coronamaatregelen - Uitbreiding - Goedkeuring 2021_GR_00022 - Afwijking van belasting op het verstrekken van logies ter ondersteuning van sectoren getroffen door de federale coronamaatregelen - Uitbreiding - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Grondwet, artikel 170;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3 en artikel 41, 9° en 14°

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Bij Ministerieel Besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 coronavirus te beperken besloot de FOD Binnenlandse Zaken tot een sluiting, voorlopig tot en met 3 april 2020,van de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve, sportieve en horecasector.

De maatregelen werden nadien nog veelvuldig uitgebreid en gewijzigd, en blijven in bepaalde vorm nog geruime tijd van toepassing.

Bij raadsbesluit van 26 mei 2020 werden reeds in een aantal economische belastingen, gericht op doelgroepen die ernstig door de federale maatregelen werden getroffen, gedeeltelijke vrijstellingen voorzien, onder meer voor de belasting op het verstrekken van logies. Bij raadsbesluit van 28 september 2020 werd voor de belasting op logies, wat betreft de uitbaters die aan de forfaitaire belasting zijn onderworpen, die vrijstelling verlengd tot eind 2020.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het stadsbestuur wenst de toeristische logiessector bijkomend te ondersteunen in het kader van haar relanceplan. Er zal voor de berekening van de belasting op het verstrekken van logies geen rekening worden gehouden met overnachtingen en bezoekers gedurende de maanden september, oktober en november 2021. Naar analogie met de regeling die de federale overheid trof voor de horeca wat het btw-tarief van ter plaatse genuttigde maaltijden en dranken betreft,zorgt dit bij de logiesuitbaters voor de nodige extra marge.

De maatregel geldt voor de logies die per overnachting worden belast. De logies die op forfaitaire basis per slaapplaats worden belast, genieten reeds van een kwijtschelding tot half april 2022. 

De Teams Belastingen van het Departement Financiën zijn belast met de uitvoering van deze beslissing.

Overzicht van de inkomsten

Dienst* Belastingen Wonen+ 
Budgetplaats 350240000 
2022 -600.000 
Totaal -600.000 


Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35509 Opmaak van woongerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan

Besluit

Artikel 1

Voor de berekening van de belasting op het verstrekken van logies wordt geen rekening gehouden met overnachtingen en bezoekers gedurende de maanden september, oktober en november 2021.


Bijlagen

  • Belastingreglement met addendum