Terug
Gepubliceerd op 30/08/2021

2021_GR_00041 - OMV_2020144205 - omgevingsvergunning R4WO OMV 4: infrastructuurwerken en vegetatiewijzigingen voor het herinrichten van de R4 Oost tussen Nederland - Arcelor-Mittal - De opheffing van een gemeenteweg (voormalige buurtweg) - Goedkeuring

overlegcommissie
do 02/09/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Bevoegde schepen

Filip Watteeuw
2021_GR_00041 - OMV_2020144205 - omgevingsvergunning R4WO OMV 4: infrastructuurwerken en vegetatiewijzigingen voor het herinrichten van de R4 Oost tussen Nederland - Arcelor-Mittal - De opheffing van een gemeenteweg (voormalige buurtweg) - Goedkeuring 2021_GR_00041 - OMV_2020144205 - omgevingsvergunning R4WO OMV 4: infrastructuurwerken en vegetatiewijzigingen voor het herinrichten van de R4 Oost tussen Nederland - Arcelor-Mittal - De opheffing van een gemeenteweg (voormalige buurtweg) - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 31
 • Het Besluit van 27 november 2015 betreffende de omgevingsvergunning, artikel 47
 • Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, artikel 12
 • De Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO)
 • Het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM)

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 31
 • Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, artikel 8

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Benoit Forêt namens De Werkvennootschap NV diende een omgevingsvergunningsaanvraag in voor gronden gelegen aan Gebroeders Naudtslaan 6, 8, 14, 16, 18, 20, Heidelaan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, Industriepark Rosteyne 9, 11, 15, 17, John Kennedylaan 51, Leegstraat 146B, 146C, 148, 150, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, Michel Gillemanstraat 5, 6, 9, Pres. J.F. Kennedylaan 2, 3, Rijkswachtlaan 11, Rozenlaan 29, 31, Verbroederingslaan 41, 86, Wachtebekestraat 184, 186, 231 en Zandstraat 18 kadastraal gekend als  sectie A nrs. 482A3, 482B3, 482C3, 482Z, 485G, 486A, 493P, 493R, 496C, 497A, 500B, 503B, 517B, 519A, 520Y, 529D2, 529E2, 529F2, 530M, 562C, 567C, 825A, 826, 827, 828D, 828C, 829A, 829B, 830A, 831B, 920C, 922C, 926N, 1176A, 1177, 1178, 1191, 1192, 1193, 1203, 1204B, 1204C,  sectie B nrs. 350B, 350C, 350/3 , 350/2 , 352A, 354A, 355A, 356C, 356/3 , 356/2 , 356D, 952X3, 953A2, 956T2, 956V2, 956X2, 958T, 958/2 , 958/3 , 960B, 962C, 962D, 962B, 963B, 964C, 964B, 965/2 , 965A, 968B, 968A, 968/2 , 969A, 969E, 970B, 970A, 971B, 972/2 , 972B, 973B, 977E, 977/2 , 977D, 978N, 980A, 981A, 985B2, 985P, 985H, 985C2,  sectie C nrs. 57V, 57G, 58, 89C, 89B, 90A, 91B, 92/2 , 92A, 94B, 96C, 96D, 98C, 100/2 A, 101M2, 103G, 103H, 104F, 106R, 107C, 107K, 108F, 108E, 108A, 108D, 110P3, 124E, 125C, 125F, 126D, 126E, 127E, 127F, 127/2 , 127H, 128N, 128H, 128M, 128K, 129L, 129G, 131N, 131/2 , 131S, 131R, 131T, 136B, 136A, 148C, 149/2 , 149C, 149D, 166B, 167C, 167B, 167/2 , 184C, 184D, 186B, 186C, 187D, 188D, 193C, 193B, 194C, 195D, 197E, 198D, 198C, 198E, 199Y, 322G, 322F, 322H, 322M, 325C, 325P, 325D, 325G, 325H, 325K, 325N, 325M, 325L, 325A, 325R, 325F, 325B, 325E, 326D, 329C, 333G, 333F, 333E, 333H, 333D, 337Y, 337X, 338G, 338D, 338F, 338L, 338H, 338E, 338C, 339D, 344S, 344E, 344P, 344R, 344F, 344M, 348F, 348H, 349A, 360A, 362E, 363, 365K, 365L, 365M, 365H, 365D, 365F, 366T, 366S, 376E, 377C2, 377Z, 377X, 377A2, 377B, 377E, 377F, 377D, 377C, 377G, 377H, 377W, 404W2, 405X, 405T, 405S, 405Y, 405A2, 406N, 406K, 406L2, 406M2, 406P2, 406K2, 406S2, 406N2, 406P, 406E2, 406T, 406S, 406R2, 406F2, 406R, 407K, 407H, 408S, 426/3 , 451/3 , 452R,  sectie F nrs. 832B, 833H, 833G, 833F, 837A, 838/2 , 843E, 850K, 850F, 850L, 859G, 862C, 862D, 864C, 865C, 888H, 896S, 909C, 910K4, 911B, 911C, 911/2 , 912/2 , 912G, 912H, 915G, 916E, afdeling 14 sectie B nrs. 296A,  sectie H nrs. 915Y, 915Z, 915S, 915/2 B, 915/2 A, 919D, 919C, 1194A, 1196A, 1198C, 1199C, 1199B, 1200, 1205A, 1207A, 1208C, 1209F, 1243D, 1260E, 1262A, 1264C, 1265C, 1267B en 1267C.

 

De aanvraag heeft betrekking op een Vlaams project, met name een project door of in opdracht van publiekrechtelijke rechtspersonen met betrekking tot autosnelwegen en gewestwegen, met inbegrip van bruggen over en tunnels onder die wegen, om die reden is de Vlaamse overheid de vergunningverlenende overheid.

 

Deze aanvraag werd op 07/02/2021 ingediend bij de Vlaamse overheid. Op 07/02/2021 werd aan het college van burgemeester en schepenen gevraagd een openbaar onderzoek te organiseren en de aanvraag voor te leggen aan de gemeenteraad. Er werd ook gevraagd advies uit te brengen.

 

Beschrijving aanvraag:

 

Voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag behelst de infrastructuurwerken voor de optimaliseren van de R4 Oost tot primaire weg type I. Hiervoor zullen alle lichtengeregelde kruispunten op de R4 Oost weggewerkt worden tot ongelijkvloerse kruisingen met de R4.  Slechts op een beperkt aantal punten zal er nog uitwisseling met de R4 mogelijk zijn.

 

Binnen deze vergunningsaanvraag zullen van noord naar zuid volgende aanpassingen doorgevoerd worden:

 

Ter hoogte van Zelzate (knoop O1-Kanaalstraat-Leegstraat en 02-Rijkswachtstraat-Akker) zal de R4 via onderdoorgangen het lokale verkeer kruisen.  Ter hoogte van de knoop O4bis gaat de R4 omhoog om de toekomstige verlenging van spoorlijn L204 te kunnen kruisen.  De uitwisseling met Wachtebeke en Arcelor wordt op maaiveld voorzien.  In de overige knopen blijft de R4 op maaiveld liggen en wordt de uitwisseling voorzien op +1.  Op deze manier kan ook de westelijk gelegen spoorlijn gekruist worden om de haven te ontsluiten.

 

Parallel aan de R4 wordt tussen de knoop O4bis (Wachtebeke-Arcelor) en Gent de fietssnelweg F40 aangelegd.  Deze zal ten oosten van de R4 aangelegd worden tot aan de Piratenstraat waar hij de R4 kruist en via de westelijke zijde doorloopt tot in Gent.  Ook ter hoogte van de knoop O4bis wisselt de fietssnelweg van kant om ten zuiden van de E34 richting kanaal Gent-Terneuzen te lopen en zo naar Zelzate.  Dit laatste deel maakt geen onderdeel uit van het project R4WO.  Tevens sluit de fietssnelweg hier aan op de fietssnelweg F41 richting Wachtebeke, Moerbeke…

 

Huidige aanvraag betreft de werken en handelingen die nodig zijn voor de inrichting van deze wegen.  Daarnaast bevat de aanvraag ook de aanvraag voor tijdelijke omleidingswegen die meer dan een jaar aanwezig zullen zijn.

 

De werken binnen deze aanvraag omvatten onderstaande werken (aangezien de aanvraag onder de MER-plicht valt zijn alle werken vergunningsplichtig).

 

VOORBEREIDENDE WERKEN:

Rooien van hoogstammige bomen en struiken: 

 • Rooien van struiken 

 • Rooien van bomen met een stamomtrek < 1,0 m, individueel of in rij 

 • Rooien van bomen met een stamomtrek > 1,0 m, individueel of in rij 

  Ontbossen: 

 • Rooien van kleinere bosjes tussen de knopen O1 en O2 en rond het op- en afrittencomplex met de E34 

 • Rooien van een groter areaal bos ter hoogte van het Kloosterbos (o.a. aanleg knoop O4bis) 

  Voorbereidende werken: Opbraak van verhardingen: 

 • Slopen van de bestaande wegenis (zowel R4, lokale wegenis, incl. greppels, boordstenen, geleideconstructies…) met een oppervlakte van ca. 189.000 m² 

  Voorbereidende werken: Opbraak van constructies · 

 • Inbuizing van Aquafin diam. 1200 t.h.v. Leegstraat (deelplan 02):

 • Brug E34 over de R4 (deelplan 07) 

  Voorbereidende werken: Slopen van (vrijstaande) gebouwen 

 • Slopen van woningen en gebouwen in de Leegstraat ten oosten van R4 (deelplan 02) 

 • Slopen van woningen en gebouwen ter hoogte van de Wachtebekestraat (deelplan 05) 

  Voorbereidende werken: Reliëfwijzigingen: 

 • Lokaal dempen van bestaande grachten en herprofileren 

 • Reliëfwijzigingen (afgraven) i.f.v. de aanleg van de onderdoorgangen 

 • Reliëfwijzigingen (ophogen) i.f.v. de aanleg van op- en afritten, de knoop O4bis

   

  TIJDELIJKE INFRASTRUCTUURWERKEN:  

  Tijdelijke werkzones: 

 • Inrichten van grond als tijdelijke werkzone 

  INFRASTRUCTUURWERKEN:  

  Aanleg hemelwatervoorzieningen (RWA): 

 • Aanleg van hemelwaterrioleringen t.h.v. de onderdoorgangen (O1, O2 en op- en afrittencomplex met de E34) 

  Aanleg rioleringen (DWA): 

 • Nvt

  Aanleg van wegenis en verhardingen: 

 • Aanpassen verharding op de R4 

 • Aanpassen en aanleggen verharding voor realisatie fietssnelweg en andere fietspaden om aansluiting met lokaal wegennet te realiseren 

 • Aanpassen verharding op aansluitende lokale wegen 

 • Vervangen van de bruggen van de E34 

 • Aanleggen van nieuwe op- en afritten tussen de R4 en E34 

 • Aanleggen van een nieuwe ontsluitingsweg richting Wachtebeke (N449) met een totale oppervlakte van ca. 257.300 m²

  Plaatsen van aanhorigheden langs de weg: 

 • Plaatsen van geleideconstructies langs de weg 

 • Plaatsen van verlichting 

 • Plaatsen van bebording langs de weg 

 • Lokaal inbuizen van langsgrachten 

 • Plaatsen van geluidswerende constructies. 

  Aanpassen van bestaande spoorweginfrastructuur: 

 • Bouwen van nieuwe onderdoorgangen voor de toekomstige spoorlijn L204, ter hoogte van de E34, de knoop O4 en O4bis. 

  Aanpassen van bestaande waterlopen: 

 • Watergang van de Kernemelkpolder (O8200), 2de categorie: vernieuwen van de bestaande koker onder de R4 (deelplan 01) 

 • Afschaffen van de Watergang van de Kernemelkpolder (O8200), 3de categorie, voor het deel dat interfereert met de R4 (deelplan 02) 

 • Afschaffen van de bestaande waterloop van 3de categorie O8201bis (deelplan 04) 

 • Lokaal inbuizen van de Pachtgoedbeek (O1310), waterloop van 2de en 3de categorie aan de oostelijke zijde van de R4 i.f.v. kruising van de fietssnelweg. 

  Afwerken van gevels van gebouwen: 

 • Na afbraak van halfopen bebouwing zullen de gemene gevels wind- en waterdicht afgewerkt worden (deelplan 05) 

  Beplantingen: 

 • Inzaaien van bermen en taluds na uitvoering van de werken. 

 • Aanplanten van bomen: individueel of in rij 

 • Aanplanten van bosgoed

 

BEVOEGDHEID GEMEENTERAAD

De aanvraag omvat naast de vermelde werken die betrekking hebben op gewestwegen, ook de opheffing van gemeentewegen op Gents grondgebied. De gemeenteraad moet hierover een beslissing nemen.

Deelplan 10 - SOE01-02 – Knoop O4bis – Wachtebeke-Arcelor

In deze omgevingsvergunning zijn de wijzigingen op Gents grondgebied eerder beperkt. 

Volgende gemeenteweg die het plangebied kruisen worden afgeschaft:

 • Particuliere weg (9997)
  Het tracé van deze voetweg loopt, op het grondgebied van de stad Gent, tussen de terreinen van bedrijf Arcelor-Mittal (in het westen) en de gemeentegrens met Wachtebeke (in het oosten).  Het tracé loopt vervolgens verder naar het oosten en sluit er aan op Walderdonk. Het tracé van deze weg wordt op het grondgebied van Gent, doorsneden door de spoorlijn L204 naar Arcelor, de R4 en de oude spoorwegbedding naar Moerbeke. Op het grondgebied van de Stad Gent is deze weg niet meer aanwezig in het landschap en bijgevolg ook niet meer in gebruik als verbindings- of ontsluitingsweg.

   

Procedure:

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 27 mei 2021 tot 25 juni 2021.

Er werd voor wat betreft het Gentse grondgebied geen bezwaren ingediend. 

 

Aangezien de aanvraag het opheffen van een gemeentewegen (buurtweg) omvat waarvoor de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, neemt de gemeenteraad daarover een besluit.

 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In uitvoering van artikel 12 van het decreet over de gemeentewegen keurt de gemeenteraad de opheffing van de gemeenteweg (voormalige buurtweg) goed.
 In uitvoering van artikel 31§1 van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning neemt de gemeenteraad een beslissing over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg alvorens de bevoegde overheid een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag. De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek. De gemeenteraad spreekt zich ook uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, en over de eventuele opname in het openbaar domein.

  

De gemeenteraad is van oordeel dat het voorstel van wegaanleg kan goedgekeurd worden om volgende redenen:

 

De afschaffing van de gemeenteweg (voormalige buurtweg) die de gewestweg R4 doorkruisen wordt louter en alleen met het oog op de verkeersveiligheid van het langzaam-verkeer doorgevoerd. De meeste verbindingen zijn vandaag reeds in onbruik omwille van de verkeersveiligheid. De verbindingen zullen vervangen worden door nieuwe ongelijkgrondse kruisingen (bruggen of tunnels) met de R4 op wel overwogen locaties die passen binnen het huidige netwerk van trage wegen. Op deze manier kunnen de fietsers de R4 conflictvrij kruisen waar dit vandaag niet het geval is.

 

De afschaffing van de gemeenteweg heeft geen impact op de ontsluiting van aangrenzende percelen. De afgeschafte tracés doorkruisen allemaal het bestaand of toekomstig openbaar gewestdomein van de R4. Er zijn dan ook geen ontsluitingen aanwezig naar aangrenzende percelen.

 

Gelet op bovenstaande wordt geconcludeerd dat de voorgestelde werken voldoen aan de huidige en toekomstige behoeften aan zachte mobiliteit. Er wordt voldaan aan de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.

Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

Artikel 1

Keurt de opheffing van de gemeenteweg (voormalige buurtweg) zoals opgenomen in de bijlage die deel uitmaakt van dit besluit, goed.