Terug
Gepubliceerd op 30/08/2021

2021_GR_00043 - Overeenkomst met basisschool Onze-Lieve-Vrouwcollege voor Lekker(s) Op School - periode 1/9/2021 - 30/6/2022 - Goedkeuring

overlegcommissie
do 02/09/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens
2021_GR_00043 - Overeenkomst met basisschool Onze-Lieve-Vrouwcollege voor Lekker(s) Op School - periode 1/9/2021 - 30/6/2022 - Goedkeuring 2021_GR_00043 - Overeenkomst met basisschool Onze-Lieve-Vrouwcollege voor Lekker(s) Op School - periode 1/9/2021 - 30/6/2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Binnen het armoedebeleidsplan en vanuit het lokaal onderwijsbeleid wordt via innovatieve projecten en wetenschappelijk onderzoek gezocht naar nieuwe manieren om de onderwijs- en ontplooiingskansen van kwetsbare kinderen te verhogen. In het kader van de bestrijding van kinderarmoede is het cruciaal dat kinderen en jongeren voldoende toegang hebben tot een gezonde en volwaardige maaltijd. In het pilootproject Lekker(s) Op School wil Stad Gent onderzoeken hoe binnen de Gentse context scholen gezonde, betaalbare en duurzame maaltijden kunnen aanbieden, wat ze daarvoor nodig hebben en welke positieve effecten op ontwikkelingskansen van kleuters deze maaltijden kunnen hebben. Hierbij wordt rekening gehouden met de noden en mogelijkheden van scholen en wordt ervoor gezorgd dat zoveel mogelijk kleuters die opgroeien in kwetsbare situaties maximaal positieve effecten ervaren op vlak van gezondheid en ontplooiing. 

Stad Gent wil binnen het beschikbare budget en in overleg tussen de scholen, onderzoekers en projectleiders maximaal onderstaande randvoorwaarden vervuld zien:

  • betaalbare maaltijden voor zoveel mogelijk kinderen die opgroeien in een kwetsbare situatie 
  • zo gezond mogelijk
  • zo duurzaam mogelijk (zie ook Gentse voedselstrategie)
  • zonder stigmatiserende effecten op kinderen
  • waarbij scholen uit verschillende schoolnetten maximaal ontzorgd worden, rekening houdend met infrastructurele mogelijkheden
  • administratief eenvoudig voor alle partners
  • en uitrolbaar binnen de Gentse scholencontext

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Om in dit aanbod te voorzien werden reeds subsidieovereenkomsten afgesloten en goedgekeurd op de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 21 juni 2021 met 5 scholen. Tevens werd een collegebesluit opgemaakt voor de stedelijke school De Toverberg.

Om te kunnen voorzien in gezonde en duurzame maaltijden op scho(o)l(en) waar nog geen (externe) cateraar actief is, kunnen subsidieovereenkomsten met subsidie in natura afgesloten worden. Voorliggend is de subsidieovereenkomst voor subsidie in natura met Scholengroep van het Katholiek Onderwijs, Tentoonstellingslaan 2 te 9000 Gent voor vrije basisschool Onze-Lieve-Vrouwcollege. In het Onze-Lieve-Vrouwcollege wordt ingezet op gezonde, duurzame en voedzame 10-uurtjes. Gezien er binnen het Onze-Lieve-Vrouwcollege nog geen (externe) cateraar actief is die in het aanbod kan voorzien, wordt geopteerd voor een samenwerking waarbij Stad en OCMW Gent in dit aanbod voorzien via de raamcontracten van Stad Gent. Omdat pas midden juli duidelijk werd dat hiervoor ook een subsidieovereenkomst dient afgesloten te worden, en het project start op 6 september 2021, wordt gevraagd om dit ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 7 september 2021. 

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Team Beleidsondersteuning 
Budgetplaats B10130000 
Categorie*
Subsidiecode
2021 17.700 euro 
2022 25.800 euro 
Totaal 43.500 euro 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

ACB1013 Coördineren van een geïntegreerd (kinder)armoedebeleidsplan

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de overeenkomst voor Lekker(s) Op School in basisschool Onze-Lieve-Vrouwcollege - periode 1/9/2021 - 30/6/2022 met Scholengroep van het Katholiek Onderwijs, Tentoonstellingslaan 2 te 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.