Terug
Gepubliceerd op 30/08/2021

2021_GR_00059 - Partnerschapsovereenkomst voor het project 'BLockchain IN Government (BLING)' in het kader van het Interreg Noordzee Regio- subsidieprogramma van de Europese Unie - Goedkeuring

overlegcommissie
do 02/09/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Bevoegde schepen

Mathias De Clercq
2021_GR_00059 - Partnerschapsovereenkomst voor het project 'BLockchain IN Government (BLING)' in het kader van het Interreg Noordzee Regio- subsidieprogramma van de Europese Unie - Goedkeuring 2021_GR_00059 - Partnerschapsovereenkomst voor het project 'BLockchain IN Government (BLING)' in het kader van het Interreg Noordzee Regio- subsidieprogramma van de Europese Unie - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In de collegezitting van 11/03/2021 werd de indiening van het projectvoorstel 'BLockchain IN Government'  - kortweg BLING - goedgekeurd. Dit project werd ingediend onder het Interreg Noordzee Regio-subsidieprogramma van de Europese Unie naar aanleiding van de twaalfde oproep voor aanmeldingen voor grensoverschrijdende projecten. Deze oproep richtte zich uitsluitend op reeds goedgekeurde projecten die een verlengingsaanvraag konden indienen. Hierbij konden  er extra activiteiten en/of extra partners toegevoegd worden aan reeds lopende projecten. 

Het project  BLING was zo'n reeds goedgekeurd project. Het project beoogt, door de expertise van kennisinstellingen en het speelveld van gemeenten en overheidsorganisaties te combineren met bedrijven en burgers, te onderzoeken welke rol blockchain kan spelen voor overheden.  

HOWEST - partner in BLING - had de Stad Gent gevraagd om toe te treden tot het BLING-partnerschap. Deze projectuitbreiding werd aangevraagd in het kader van de Interreg Noordzee Regio-projectoproep en dit werd op 15 juni 2021 door het Interreg-secretariaat goedgekeurd. 

 HOWEST en Stad Gent zullen samen een extra demonstratieproject uitvoeren toegespitst op de Gentse Energielening. De Dienst Milieu en Klimaat (DMK) wil verder de drempel verlagen naar de Gentse Energielening en de Gentenaar beter ontzorgen in de omslag naar een energieneutrale en comfortabele woning. Hiervoor gaat DMK de haalbaarheid na om via Blockchaintechnologie de aanvraag en goedkeuring van de Gentse Energielening te optimaliseren/verbeteren door automatisatie en het verder potentieel van de technologie te verkennen. In samenwerking met de HOWEST, Dienst Data & Informatie, Dienst Organisatieontwikkeling, District 09, REGent en OCMW wordt:

  • een Proof Of Concept (POC) ontwikkeld voor de energielening;
  • de POC getest in 100 (test)cases.
  • de kennis met betrekking tot Blockchaintechnologie stadsbreed opgebouwd en gedeeld.

Het projectbudget van Stad Gent bedraagt 133.960 euro, waarvan 50% gesubsidieerd wordt door Interreg. De ontvangen subsidie zal worden ingezet om een projectmedewerker te kunnen aanwerven. De HOWEST ontvangt daarnaast ook bijkomend budget aan om de ontwikkelkosten voor de blockchaintechnologie voor deze demo te dekken. Deze middelen zitten dus niet in het Gentse budget vervat, maar zullen wel ten gunste komen van de Gentse activiteiten. 

De goedkeuring laat Stad Gent nu toe om toe te treden tot het BLING-partnerschap dat bestaat uit volgende partners: Gemeente Groningen (projectleider), Stad Antwerpen, Stad Roeselare, Gemeente Emmen, Provincie Drenthe, County Administrative Board of Skåne, Centraal Justitieel Incassobureau Nederland, South East of Scotland Transport Partnership en de universiteiten van Göteborg, Aalborg, Oldenburg en Edinburgh.  

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Om afspraken te maken en te formaliseren tussen Gemeente Groningen (projectleider) en de verschillende projectpartners van het BLING-consortium werd een partnerschapsovereenkomst opgesteld. Deze behandelt de verplichtingen van de verschillende partners, de aansprakelijkheid en de afspraken in verband met uitbetaling en rapportage.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan deze partnerschapsovereenkomst betreffende de uitvoering van het BLING-project. De samenwerking in het kader van het project is van start gegaan op 15/06/2021. De einddatum van het project ligt vast op 30/06/2023, echter de partnerschapsovereenkomst blijft van kracht tot alle verplichtingen in hoofde van deze overeenkomst en het subsidiecontract zijn nagekomen.  

Activiteit

AC34498 Uitbouwen en coördineren competence center strategische subsidies

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de partnerschapsovereenkomst voor het project 'BLockchain IN Government (BLING)' in het kader van het Interreg Noordzee Regio- subsidieprogramma van de Europese Unie


Bijlagen