Terug
Gepubliceerd op 30/08/2021

2021_GR_00060 - Concessie voor diensten - Oproep voor het leveren, installeren, onderhoud en exploiteren van publiek toegankelijke normale Laadinfrastructuur voor Elektrische Voertuigen in de stad Gent - MB 05/2021 - rechtzettingsbericht - Bekrachtiging

overlegcommissie
do 02/09/2021 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Bevoegde schepen

Filip Watteeuw
2021_GR_00060 - Concessie voor diensten - Oproep voor het leveren, installeren, onderhoud en exploiteren van publiek toegankelijke normale Laadinfrastructuur voor Elektrische Voertuigen in de stad Gent - MB 05/2021 - rechtzettingsbericht - Bekrachtiging 2021_GR_00060 - Concessie voor diensten - Oproep voor het leveren, installeren, onderhoud en exploiteren van publiek toegankelijke normale Laadinfrastructuur voor Elektrische Voertuigen in de stad Gent - MB 05/2021 - rechtzettingsbericht - Bekrachtiging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, ยง 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad van 21 juni 2021 stelde de Oproep vast voor een Concessie van openbare dienst met als voorwerp het leveren, installeren, onderhoud en exploiteren van publiek toegankelijke normale Laadinfrastructuur voor Elektrische Voertuigen in de stad Gent.

Tevens keurde de gemeenteraad de voorwaarden van de concessie goed.

Procedure: openbare oproep met Europese bekendmaking

Aanvang van de concessie: januari 2022 (indicatief)

Duur van de concessie: 

  • Plaatsingstermijn: 3 jaar met mogelijkheid om 2 maal te verlengen met 1 jaar.
  • Exploitatietermijn: 10 jaar, 2 maal  met 1 jaar verlengbaar overeenkomstig de plaatsingstermijn

Gunningscriteria:  Prijs (65 punten) en  Kwaliteit (35 punten)

Het college van burgemeester en schepenen van 3 juni 2021 verleende toestemming om de procedure van bekendmaking op te starten onmiddellijk na goedkeuring van het dossier door het college, met opening offertes evenwel na de datum van de gemeenteraad. De Oproep werd gepubliceerd op 8 juni 2021.

De Oproep voorzag dat kandidaten vragen om inlichtingen en/of opmerkingen konden indienen uiterlijk 20 dagen voor de uiterste indieningsdatum van de offertes, zijnde 30 juli 2021.  Het Mobiliteitsbedrijf ontving talrijke vragen en heeft vervolgens de vragen en de antwoorden die een algemene draagwijdte hebben, bekendgemaakt d.m.v. publicatie van een rechtzettingsbericht, dat geacht wordt integraal deel van de Oproep uit te maken.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De vragen om inlichtingen en/of opmerkingen geven aanleiding tot een wijziging van de Oproep wat betreft volgende punten:

Wijziging 1: In II.6. Gunningscriteria, 1A Laaddienstprijs per kWh, wordt de tabel met de scores per aangeboden Laaddienstprijs vervangen door een tabel waarbij er een grotere vork aan Laaddienstprijzen is.

Wijziging 2: In Deel III, artikel 5, Taken en verantwoordelijkheden Concessieverlener, worden de woorden “pubmoele Laadpalen” vervangen door de woorden “publieke Laadpalen”.

Wijziging 3: In Deel III, artikel 14, Prijsherziening, worden de maanden aangepast, zodat  de indexen gekend zijn bij indiening van de offertes en op moment van aanvraag Prijsherziening.

Wijziging 4: In IV.3, Uitvoeringstermijn, wordt het einde van de uitvoeringtermijn verduidelijkt.

Wijziging 5: In IV.5.13, Omvang Laadpaal, wordt het maximale ruimtebeslag aangepast naar 110.000 mm2.

Wijziging 6: IV.5.36, Update protocollen, wordt verduidelijkt door het schrappen van de woorden "vaststelling van een nieuwe marktstandaard”.

Wijziging 7: In IV.5.45. NEN 1010. en IV.5.46. NEN/EN/IEC 61439 worden de NEN-normen vervangen door de NBN-normen 

Sommige wijzigingen betreffen essentiële bepalingen van de oorspronkelijke Oproep, zodat het aangewezen is ook deze voor te leggen aan de Gemeenteraad.

Gezien de beperkte tijd tussen de uiterste indieningsdatum van de vragen om inlichtingen en/of opmerkingen, en de uiterste datum voor publicatie van de antwoorden, was er geen tijd om het rechtzettingsbericht voorafgaand aan de publicatie op 16 juli 2021 te laten goedkeuren door de gemeenteraad.

Daarom wordt aan de gemeenteraad gevraagd het rechtzettingsbericht (Nota van Inlichtingen 1 – Terechtwijzend Bericht 1) betreffende de Oproep voor een Concessie van openbare dienst met als voorwerp het leveren, installeren, onderhoud en exploiteren van publiek toegankelijke normale Laadinfrastructuur voor Elektrische Voertuigen in de stad Gent, gepubliceerd op 16 juli 2021, te bekrachtigen.

Activiteit

PR40754 Uittekenen strategisch plan voor laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen

Besluit

Artikel 1

Bekrachtigt het bij dit besluit gevoegde rechtzettingsbericht (Nota van Inlichtingen 1 – Terechtwijzend Bericht 1) betreffende de Oproep voor een Concessie van openbare dienst met als voorwerp het leveren, installeren, onderhoud en exploiteren van publiek toegankelijke normale Laadinfrastructuur voor Elektrische Voertuigen in de stad Gent .