Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

2021_GR_00324 - Globale intentieovereenkomst over de diverse acties die voortvloeien uit de studie geactualiseerd 'Raamplan Voorlopige Zuidelijke Havenring Gent' - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 20/12/2021 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 20/12/2021 - 23:00
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Evita Willaert; Tom De Meester

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00324 - Globale intentieovereenkomst over de diverse acties die voortvloeien uit de studie geactualiseerd 'Raamplan Voorlopige Zuidelijke Havenring Gent' - Goedkeuring

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00324 - Globale intentieovereenkomst over de diverse acties die voortvloeien uit de studie geactualiseerd 'Raamplan Voorlopige Zuidelijke Havenring Gent' - Goedkeuring 2021_GR_00324 - Globale intentieovereenkomst over de diverse acties die voortvloeien uit de studie geactualiseerd 'Raamplan Voorlopige Zuidelijke Havenring Gent' - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2, § 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Voor het wegenistraject tussen R4 Oost (kruispunt Eurosilo) en R4 West (kruispunt Brico) werd via een nieuwe studie het eerder opgemaakte 'Raamplan Voorlopige Zuidelijke Havenring' geactualiseerd. 

In de studie wordt voor het volledige traject bekeken welke acties (= optimalisaties en aanpassingen) er mogelijk zijn aan de bestaande infrastructuren, rekening houdend met volgende doelstellingen: 

- goede doorstroming zonder extra verkeer aan te trekken

- hoge verkeersveiligheid, ook voor de zwakke weggebruikers

- scheiden van economisch (haven)verkeer van het woonverkeer

- hoge leefbaarheid voor de omliggende wijken

- een helder en kwalitatief netwerk voor fietser en voetganger.


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Via de intentieovereenkomst, die thans ter beslissing voorligt, willen de  betrokken partners, nl. het Vlaamse Gewest, Departement MOW - Afdeling beleid, Agentschap Wegen en Verkeer en de Vlaamse Waterweg nv, de Stad Gent, North Sea Port, nv van publiek recht, de Provincie Oost-Vlaanderen en Infrabel, nv van publiek recht, de intentie uitspreken om een aantal acties, die kaderen binnen de uitgevoerde studie, te ondernemen. 

In de intentieovereenkomst worden de verschillende te doorlopen processtappen op hoofdlijnen in beeld gebracht. 

Voor diverse in de intentieovereenkomst opgesomde projecten zullen nog samenwerkingsovereenkomsten uitgewerkt worden welke vervolgens aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd zullen worden. 

Binnen deze legislatuur is er de intentie om het project 'Verleggen van de Voorlopige Zuidelijke Havenring van de New-Orleansstraat naar de Port Arthurlaan' op te starten. De nodige middelen voor dit project binnen deze legislatuur betreffen middelen voor grondoverdrachten en een deel van het studiebudget voor de opmaak van het ontwerp van de asverschuiving. 

Voor de knoop Vliegtuiglaan/Afrikalaan zal er via bijkomend gedetailleerd ruimtelijk onderzoek verder onderzocht worden hoe er een ongelijkvloerse kruising tussen weg en spoorverkeer kan gerealiseerd worden. Hierbij zal ook de impact op de ruime omgeving in beeld gebracht worden. 

Activiteit

AC35383 Leiden en coördineren van masterprojecten en projecten

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de globale intentieovereenkomst, zoals gevoegd in bijlage, over de diverse acties die voortvloeien uit de studie geactualiseerd 'Raamplan Voorlopige Zuidelijke Havenring Gent' met het Vlaamse Gewest, Departement MOW - Afdeling beleid, Agentschap Wegen en Verkeer en de Vlaamse Waterweg nv, North Sea Port, nv van publiek recht, de Provincie Oost-Vlaanderen en Infrabel, nv van publiek recht.


Bijlagen